Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogfond for bærekraftig skogbruk

skogfond-smart-01 (Copyright: Skogkurs)

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

 • Skogfond kan brukes til

  Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen.

  Skogfond kan brukes til 

  - Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie 

  - Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser

  - Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser

  - Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog    

  - Skogbruksplanlegging    

  - Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse    

  - Forsikring av skog    

  - Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift    

  - Oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte

  Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene.

 • Hva betyr skattefordelen

  Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordel oppstår, fordi en andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.

  Fra og med 2007 økte den skattefrie andelen av utbetalt skogfond fra 60 til 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift). Det vil si at når man investerer i skogen med en 1000-lapp som har vært innom skogfondskonto, så er det bare 150 kr som blir beskattet.
   
  Skattedirektoratet gjorde i sin skatte-ABC for 2019/2020 følgende avklaring: «For skatteytere som ikke er merverdiavgiftspliktige og som ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift, anses merverdiavgiften som en del av kostnaden ved de ulike tiltakene. I slike tilfeller gjelder skattefordelen også for den delen av de frigitte skogfondsmidler som benyttes til dekning av merverdiavgift». 
 • Innbetaling og utbetaling av skogfondsmidler

  Innbetaling til skogfond skjer vanligvis ved at tømmerkjøperen trekker skogfondsavsetningen fra i oppgjøret med skogeier, og innbetaler dette til skogfondskontoen. Dersom skogeier innenfor samme kalenderår ønsker å innbetale mer til skogfond enn det som allerede er trukket, så er det anledning til dette.

  Ved småsalg direkte fra gården, av for eksempel materialer og ved, må skogeier selv innbetale til skogfond. Når det gjelder juletrær og pyntegrønt så er dette frivillig.
   
  Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier henvender seg til kommunen direkte eller via internett, og dokumenterer de utførte investeringstiltak. Dette må gjøres senest et år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført. Kommunen er godkjenningsmyndighet for de utførte tiltakene.  
 • Beregn lønnsomhet ved å bruke skogfond

  Når du bruker penger fra skogfondet til investeringer i skogen din, er det kun 15% som blir beskattet, resten er skattefritt. Denne skattefordelen kan du se på som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt. Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50% av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent.

  Skogkurs har utarbeidet en del informasjonsmateriell om skogbeskatning og ligning og har ellers laget en egen skogfondskalkulator som viser den økonomiske virkningen ved å finansiere investeringer i skogen med skogfond. Spørsmål omkring skatt og avgift er ellers først og fremst skattemyndighetenes ansvar.