Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold mv.

Pelsdyr, mink (Copyright: Liv Jorunn Denstadli Sagmo, Bondebladet )

Stortinget har vedtatt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Loven forbyr hold av dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. Det er vedtatt en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025. Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle nå kan søke om kompensasjon.

 

 

 

 • Søke på kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr

  Du kan søke om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg om du oppfyller vilkårene.

  Søknad skal sendes til fylkesmannen i ditt fylke

   

  Vilkårene er:

  -          Må være pelsdyroppdretter, dvs disponere eller ha disponert pelsdyr

             med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen,

  -          må holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018,

  -          pelsdyrproduksjonen må være avsluttet på vedtakstidspunktet, og

  -          kompensasjonen må ikke benyttes til å bedrive handel med skinn.

   

  Fristen for å søke om kompensasjon for bokført verdi, avlstisper og større påkostninger er 12 måneder etter at du har avviklet pelsdyrholdet.

   
   
  For at søknaden skal kunne behandles må søker vedlegge dokumentasjonen som etterspørres under «vedlegg» i søknadsskjemaet. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet. Eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen.
   
   

  Søknadsskjema

   

  Gjeldende regelverk og forskrift for pelsdyrkompensasjon


    • Søke på kompensasjon for kostnader til riving og opprydding

  Dersom du oppfyller vilkårene kan du søke om å få dekket faktiske kostnader til riving og opprydding etter avvikling av produksjonen.

  Søknad skal sendes til fylkesmannen i ditt fylke

   

  Vilkårene er:

  -          Må være pelsdyroppdretter, dvs disponere eller ha disponert pelsdyr

             med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen,

  -          må holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018, eller

  -          eid pelsdyrhus som den 15 januar 2018 var leid ut til pelsdyroppdretter,

  -          pelsdyrproduksjonen må være avsluttet på vedtakstidspunktet, og

  -          kompensasjonen må ikke benyttes til å bedrive handel med skinn.

   

  Frist for å sende inn søknad om kompensasjon etter riving og opprydding er 31desember 2025.


  For at søknaden skal kunne behandles må søker vedlegge dokumentasjonen som etterspørres under «vedlegg» i søknadsskjemaet. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet. Eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen.


  Søknadsskjema

   

   

  Planen for riving og opprydding skal legges ved søknad om riving og opprydding av pelsdyrhus:
   
   
   
   Utbetalingsanmodning skal sendes inn til fylkesmannen sammen med sluttrapport og annen nødvendig dokumentasjon når riving og opprydding er ferdigstilt.
   
   
   


 • Søke på kompensasjon for lavere årlig alderspensjon

  Dersom du oppfyller vilkårene kan du søke om kompensasjon for lavere årlig alderspensjon.

  Søknad skal sendes til fylkesmannen i ditt fylke

   

  Vilkårene er:

  -          Må være pelsdyroppdretter, dvs disponere eller ha disponert pelsdyr

             med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen,

  -          må være født 1. februar 1963 eller tidligere

  -          må ta ut alderspensjon etter fylte 62 år, men før fylte 67 år,

  -          må ikke ha annen lønns-  eller næringsinntekt som overstiger 2 G etter folketrygdloven § 1-4,

  -          må holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018,

  -          pelsdyrproduksjonen må være avsluttet på vedtakstidspunktet, og

  -          kompensasjonen må ikke benyttes til å bedrive handel med skinn.

   

  Frist for å sende inn søknad om kompensasjon for lavere årlig alderspensjon er 31. august det påfølgende året etter du har oppfylt vilkårene for å motta kompensasjon

   

  Søknadsskjema og nødvendig dokumentasjon sendes til fylkesmannen i ditt fylke. For at søknaden skal kunne behandles må søker vedlegge dokumentasjonen som etterspørres under «vedlegg» i søknadsskjemaet. De som ønsker å klage på vedtaket hos fylkesmannen får klagen sin behandlet i Landbruksdirektoratet.

  Kompensasjonen utbetales etterskuddsvis etter innsendt dokumentasjon.  Det vil si at det årlig må sendes inn dokumentasjon på lønns- og næringsinntekt for å bekrefte at inntekten ikke overstiger to ganger grunnbeløpet. 

   

  Søknadsskjema


  Søknad for kompensasjon for lavere årlig alderspensjon

   

  Gjeldende regelverk og forskrift for pelsdyrkompensasjon

   

   

   
   
 • Søke på tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving

  Dersom du oppfyller vilkårene kan du søke om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving.

  Søknad skal sendes til Landbruksdirektoratet.

   

  Vilkårene er:

  -          Må  være berettiget kompensasjon i henhold til forskrift 27. november

             2019 om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr.

  -         Må enten være pelsdyroppdretter, ha særlig tilknytning til

            pelsdyrforetaket eller ha overtatt landbrukseiendom hvor 

            tidligere eier drev pelsdyrproduksjon 15. januar 2018.

  -         Annen person med særlig tilknytning til pelsdyrforetaket må ha

            samtykke fra pelsdyroppdretteren for å kunne motta tilskudd til

            arbeidsrettet kompetanseheving.  

  -         Kompetansehevingstiltaket må styrke søkers mulighet for varig

            inntektsgivende arbeid. Ved vurderingen legges det vekt på i

            hvilken grad den aktuelle kompetansehevingen vil styrke muligheten

            for å få varig inntektsgivende arbeid, om søker har søkt på eller

            mottar andre former for offentlig støtte til arbeidsrettet

            kompetanseheving og på søkers mulighet for inntektsgivende

            arbeid uten slik kompetanseheving

   

  Tilgjengelige midler i 2020 for tilskudd til arbeidsrettet

  kompetanseheving er på 2 mill kroner.


  Frist for å sende inn søknad er 15 oktober


  For at søknaden skal kunne behandles må søker vedlegge dokumentasjonen som etterspørres under «vedlegg» i søknadsskjemaet. Landbruksdirektoratets vedtak kan påklages til Landbruks- og matdepartementet. Eventuell klage skal sendes til Landbruksdirektoratet.


  Søknadsskjema

   

   
  Om annen person med særskilt tilknytning til pelsdyrvirksomheten ønsker å søke om tilskudd til kompetanseheving må det legges ved en samtykkeerklæring fra pelsdyroppdretteren. Fyll ut mal for samtykkeerklæring og last den opp under vedlegg i søknaden.
   
   

   

  Gjeldende regelverk og forskrift for pelsdyrkompensasjon

   

   

   
   
   
  Dersom du har spørsmål om tilskudd til kompetanseheving kan du ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Kontakt

Siste nyheter