Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Trollheimen

Fjellblomster - Geitrams

Erstatning til grunneiere for tapte villreininntekter, som følge av ekspropriasjon i 1987.

 • Hva er Trollheimenskjønnet?

  Trollheimenskjønnet fastsetter erstatning til grunneiere etter en ekspropriasjon i 1987.

  Staten eksproprierte da rett til reindrift i en periode på 60 år i og omkring Trollheimen. Retten til reindrift ble overlatt til samiske reineiere.

  Erstatningen gis for ulemper ved at det er tamreindrift i området og for tapte inntekter fra villrein.

  Erstatningen utbetales til 45 grunneiere, og som det ble fastsatt i skjønnet, skjer utbetalingen innen 26. juni hvert år.

  Vedtaket om ekspropriasjon ble gjort ved kongelig resolusjon av 26.juni 1987.  Hjemmelen for vedtaket var § 3 i den såkalte Trollheimenloven; Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal av 21.desember 1984 nr 101. Denne loven har som formål å sikre fortsatt samisk reindrift i de nevnte kommuner.

  Grunneiere innenfor nærmere avgrensede områder skulle få erstatning for å avstå

  ”..rett til for et tidsrom av 60 år å utøve reindrift som beskrevet i reindriftslovens §9 første ledd nr 1 til 3, jf. §§ 11 og 12.”

  Erstatningen ble fastsatt etter skjønn og overskjønn, og begge går under betegnelsen Trollheimenskjønnet:

  For å fastsette erstatning til de grunneiere og rettighetshavere som ble berørt av ekspropriasjonen, begjærte staten ved Landbruksdepartementet skjønn 3.juli 1987.  I mars 1996 vedtok Orkdal herredsrett erstatninger for tapte villreininntekter og andre ulemper. Erstatningene forfalt første gang 26.juni 1994. Landbruksdepartementet begjærte 28.mai 1996 overskjønn på erstatning for tapte villreininntekter. Overskjønnet ble gjort rettskraftig fra 20.november 1999.

Kontakt