Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratet gjør klart for erstatningssøknader i fylkene

Det er fremdeles svært tørt i mesteparten av Sør- Norge. Landbruksdirektoratet har framskyndet forberedelsene til at Fylkesmannen skal kunne ta imot de mange erstatningssøknadene som nå ventes inn.

Kornåker, Skatval, Norge (Copyright: Landbruksdirektoratet)

En rekke tiltak settes inn i landbruket i forbindelse med den ekstreme tørken i Sør-Norge. Foto: Kari Hustad

Mange produsenter får store økonomiske tap som følge av små avlinger, og det mangler grovfôr til husdyra. En rekke tiltak settes i verk for å skaffe grovfôr, gjennom høsting av umodne kornåkre, å ta vare på halm, utvikling av fiberrikt kraftfôr mm. I forbindelse med den ekstraordinære tørken i år har Landbruks- og Matdepartementet besluttet å sette inn spesielle tiltak for 2018. Beskrivelse av tiltakene og hvordan de gjennomføres er omtalt i Rundskriv 2018-24, sist oppdatert 27. juli.

Følgende hovedpunkter gjelder for beregning av erstatning for tapte avlinger :

  • I tørkeområdene er det ikke nødvendig å dokumentere eller kontrollere skadeårsak.
  • Etter søknad kan Fylkesmannen gi forskudd på erstatning opp til 70% av forventet erstatning.
  • Foretak som velger å fôrhøste umoden kornåker til grovfôr søker om erstatning som korn, og høstet grovfôr regnes om til korn.
  • Avling av raigras el. som sås etter høsting av umoden kornåker regnes ikke med som del av skadeårets avling i søknad om erstatning.
  • Arealer som er avsatt til økologisk grønngjødsling og arealer med fangvekster kan i 2018 høstes eller beites uten at foretaket mister tilskuddene. Avlingen skal ikke regnes med i søknad om erstatning.

Du kan sende søknad allerede nå
Før sommeren ble forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon sendt på høring. En viktig del av de foreslåtte endringene er justerte erstatningssatser. Revidert forskrift blir fastsatt og oppdatering i elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem vil etter planen være klart til bruk senest 6.august. Når dette er på plass, kan Fylkesmannen fatte vedtak om forskudd og behandle ordinære erstatningssøknader. Søknader kan sendes inn allerede nå.

Elektronisk søknad gir raskere svar
Bruker du elektronisk søknad om forskudd og om erstatning, får du raskere svar! De som søker om forskudd bør bruke tekstfeltet «skadeårsak» til å vise at det en forskuddssøknad.