Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratet oppfordrer til ekstrabemanning hos fylkesmennene

Tørken i Sør-Norge vil føre til en mangedobling av tallet på erstatningssøknader i år. Nå ber Landbruksdirektoratet om at fylkesmennene i de berørte områdene setter inn ekstra ressurser slik at produsentene får utbetalt erstatning så raskt som mulig.

Grasproduksjon sommeren 2018

Foto: Kristine Kihle

Tørken i Sør-Norge fører til at langt flere produsenter enn ellers har så store avlingstap at de vil søke om erstatning. Landbruksdirektoratet forventer også at et langt større andel produsenter får svært store avlingstap, og at noen kan få likviditetsproblemer. En rekke husdyrprodusenter har betydelig fôrmangel og behov for å kjøpe erstatningsfôr. De praktiske og økonomiske utfordringene er også en psykisk belastning for enkelte. 

Høyere forskudd i 2018 enn tidligere
Gjennom de spesielle tiltakene har Landbruks-og matdepartementet (LMD) blant annet lagt til rette for en forenklet saksbehandling. I 2018 er det besluttet at Fylkesmannen kan gi forskudd på erstatning opp til 70 prosent av forventet erstatning, noe som er en utvidelse av tidligere praksis.
Jordbrukets organisasjoner anmoder berørte produsenter om å sende inn søknad om erstatning så snart skadeomfanget er dokumentert, slik at ikke alle søknadene kommer inn til forvaltningen rundt søknadsfristen den 31. oktober.

Oppdatert system på plass 6.august
Landbruksdirektoratet har på grunn av den spesielle situasjonen forsert tilretteleggingen for årets søknader om erstatning. Justert forskrift og saksbehandlingssystem vil etter planen være klart til bruk senest 6.august. Når dette er på plass, kan Fylkesmannen fatte vedtak om forskudd og behandle ordinære erstatningssøknader. Søknader kan sendes inn allerede nå. Dette innebærer at økt arbeidsmengde i kommuner og hos fylkesmannen derfor vil komme allerede nå.

Ber om at det settes inn ekstra ressurser
Landbruksdirektoratet oppfordrer på denne bakgrunnen på det sterkeste om at fylkesmannsembetene i de tørkerammede områdene prioriterer erstatningssakene. I et brev som er sendt ut i dag til fylkesmennene ber Landbruksdirektoratet om at embetene setter inn ekstra ressurser i behandlingen av søknader om forskudd på erstatning og ordinære erstatningssøknader. Det er et tilsvarende behov for prioritering og økt ressursinnsats hos kommunene. Landbruksdirektoratet ber derfor om at fylkene i de berørte områdene tar kontakt med sine kommuner og ber om at kommunene også følger opp denne sterke oppfordringen.

Foto på forsiden: Kristine Kihle