Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen

Tollfri import av fôr, enklere dokumentasjon, raskere erstatningsutbetalinger og arealtilskudd for korn selv om kornet blir grovfôr, skal avhjelpe den dramatiske situasjonen som følge av tørka for mange bønder.

Støvler på tørr jord (Copyright: Colorbox)

 

Situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet den 6. juli har kommet med noen presiseringer i hvordan man i år skal praktisere regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd.

Tollnedsettelser
Som følge av underskuddssituasjonen vil mange bønder framover måtte kjøpe fôr, blant annet gjennom import.  Landbruks og matdepartementet har besluttet å innvilge en generell tollnedsettelse til nulltoll for høy under varenummer 12.14.9091, for hel halm under varenummer 12.13.0001 og for viderebehandlet høy og halm under varenummer 12.14.9099. Tollnedsettelsene skal gis med virkning fra 13. juli 2018 og fram til og med 30. september 2018. En forlengelse av perioden vil bli vurdert.

Tollfritaket gis som en generell tollnedsettelse, slik at all import innenfor varenummer 12.14.9091 og 12.13.0001 er tollfri i denne perioden. Importen må være i tråd med Tolletatens og Mattilsynets regelverk, men det trengs ingen tillatelser eller dokumentasjon fra Landbruksdirektoratet.

Det gis også tollfritak som en generell tollnedsettelse for høy og halm på varenummer 12.14.9099. Her må importør be om en importtillatelse fra Landbruksdirektoratet. For mer informasjon, se nyhetsak om generell tollnedsettelse for grovfôr under varenummer 12.14.9099

Ved import av grovfôr har importøren et selvstendig ansvar for å sikre at alt fôr er trygt og i samsvar med krav i regelverket. Informasjon om import fra tredjeland og samhandel med EU-land finnes på Mattilsynets hjemmesider.

Reduserte krav til dokumentasjon i områder som er tørkerammet
Alle som i søknaden kan dokumentere klimabetinget svikt i avlingene, ut over 30 % av gjennomsnittet, vil ha krav på erstatning. I de områdene som er rammet av tørke regnes dette som god nok dokumentasjon i seg selv. Det er ikke et krav at kommunene skal kontrollere arealene for at foretakene skal være berettiget erstatning for klimabetinget avlingsskade.

I år vil det komme svært mange søknader om erstatning for avlingsskader. Det vil gi en betydelig saksbehandling hos mange kommuner og flere fylkesmenn. Fylkesmennene og kommunene anmodes om å prioritere dette arbeidet, så erstatningene kan bli betalt ut raskt.

Forskudd på erstatning
Av hensyn til de som kan få en vanskelig likviditet minner Landbruksdirektoratet på at det etter søknad kan gis et forskudd på inntil 70 prosent av antatt erstatning.

Ikke fradrag for grovfôravling ved beregning av erstatning for kornproduksjon
Omfang av skader i grovfôrproduksjon er store, og det ligger an til generell fôrmangel på grovfôr. Foretak som velger å ensilere (fôrhøste) kornavlingen får erstatning som i vektsgruppe korn for det aktuelle arealet. Foretak som får ødelagt hele kornproduksjon får erstatning som kornproduksjon. I begge tilfeller vil ikke en eventuell etterfølgende avlingen med raigras komme til fradrag ved beregning av avlingsskadeerstatning.

Ensilering av korn og arealtilskuddet
For å avhjelpe underskuddet av grovfôr og forebygge unødig utslakting av dyr som følge av mangel på fôr, vil det være en aktuell tilpassing for noen produsenter å ensilere deler av kornavlinga nå, fremfor å treske gulmodent korn. Dette kan også være en aktuelt for produsenter som kan oppnå en rimelig kornavling. Med årets uvanlige tørkesituasjon og medfølgende grovfôrmangel, er det er viktig at regelverket ikke forhindrer en slik tilpasning. Landbruks- og matdepartementet har derfor besluttet at for i år vil de produsentene som velger å ensilere kornavlingen (også der de høster hele planten) kunne søke og få innvilget arealtilskudd til korn. Dette vil de kunne få uavhengig av om kornavlingen er tørkeskadet eller ikke.

 

Et rundskriv med presiseringene er utarbeidet av Landbruksdirektoratet, se i høyre kolonne.

Kontakter i Landbruksdirektoratet:

Erstatning ved avlingsskade:
Seksjonssjef Gunn Eide, tlf. 976 52 618
Seniorrådgiver Sindre Nelson, tlf. 78 60 61 86

Produksjonstilskudd:
Seksjonssjef Nils-Einar Eliassen, tlf. 924 58 206

Relaterte nyheter

Mer om temaet