Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Presiseringer til avlingssviktsituasjonen

I møte mellom statsråd Jon Georg Dale og jordbrukets organisasjoner den 23. juli 2018 ble det enighet om en liste med tiltak for å avhjelpe konsekvensene av tørke og avlingssvikt inneværende år.

Tiltakene som gjelder produksjonstilskudd, RMP og erstatning ved avlingssvikt, er innarbeidet i rundskriv 2018-24, og gjelder følgende av listens punkter:

  • Det skal gis dispensasjon fra kravet om at hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting, jf. forskrift om produksjons- og avløsertilskudd § 3 tredje ledd bokstav c.
  • Forskuddsutbetaling av antatt erstatning kan økes fra 50 til 70 prosent, jf. forskrift om satser for beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon § 3 fjerde ledd.
  • Arealer som er avsatt til økologisk grønngjødsling kan brukes til fôr eller beites uten at det vil få betydning for tilskuddet.
  • Arealer med fangvekster kan høstes uten at dette får betydning for tilskudd til fangvekster over Regionale miljøprogram (RMP).