Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rekordkrav fra norske bønder

En fersk prognose fra landets fylker viser at gras- og kornprodusenter i Sør-Norge vil søke erstatning av staten på over 1 milliard kroner på grunn av tørken. I tillegg vil potet- grønnsak- bær- og fruktprodusenter trolig søke om erstatning på rundt 60 mill. kroner, viser prognosene.

Akershus sett fra lufts 2.august 2018- tørkerammede kornområder

Flybilde over Akershus som illustrerer tørkeproblemene i Sør-Norge. Foto: Kari Hustad


Landets fylkesmenn har nylig levert sine anslag for hvor store avlingstap tørken i Sør-Norge har påført jordbruket. Landbruksdirektoratet har bearbeidet tallene, og de viser at kornbønder i Østfold, Oslo og Akershus forventes å søke avlingserstatning på til sammen 335 mill. kroner. Grovfôrprodusenter i Buskerud, Hedmark, Oppland, Agder og Rogaland vil søke erstatning for ca. 365 mill. kroner, antar fylkesmennene.

 Prognose

- Tallene viser at det kan komme nesten 15 ganger flere søknader enn normalt, og de vil søke om langt høyere beløp. Hver enkelt søker er rammet mye hardere i 2018 enn vi har opplevd tidligere, sier seniorrådgiver Tron R. Bøe i Landbruksdirektoratet.

Et omfang man aldri før har hatt
Erstatningssøknadene som nå ventes inn til landets fylkesmenn vil være av et omfang som man aldri før har hatt. Høyeste utbetaling til nå ble foretatt i 2011 da staten utbetalte 90,2 mill. kroner til bønder som hadde fått avlingsskader. Tallene for 2017 er ennå ikke helt klare, men det foreløpige tallet ligger på 67 mill. kroner. 

Utbetalt erstatning


Skaderammede kan søke erstatning nå

Situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kommet med noen presiseringer i hvordan man i år skal praktisere regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd. Som en del av de ekstraordinære tiltakene har Landbruksdirektoratet framskyndet arbeidet med å gjøre klart for behandlingen av erstatningssøknadene. Mange bønder har fått økonomiske problemer på grunn av tørken, og med et forenklet saksbehandlingssystem som er klart til bruk 6.august vil utbetalingene til de skaderammede bøndene kunne gå raskere.

Tron-R-Bøe
                                                                                                                                                                       Foto: Kari Hustad
- Den som søker erstatning kan få forskudd med inntil 70%. Fylkesmennene er nå klare til å gjennomføre rask saksbehandling av søknader om erstatning, opplyser Tron R. Bøe (bildet).

Snittutbetaling per år er 45 mill. kroner
De siste ti åra har gjennomsnittsutbetalingen vært på ca. 45 mill. kroner i avlingserstatning per år, med et gjennomsnitt på 830 saker. Erstatningsordningen har et øvre tak på 750 000 kr per vekstgruppe.  

Soknader

 


FAKTA OM ERSTATNINGSORDNINGEN VED AVLINGSSVIKT


Bønder som produserer korn, gras, potet, grønnsaker, frukt, bær og honning kan søke om erstatning ved avlingssvikt som skyldes klima. Landbruksdirektoratet har ansvaret for den statlige erstatningsordningen som gjelder tap som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot. Søknadene om erstatning behandles av fylkesmennene.

For å kunne søke om erstatning må man drive et jordbruksforetak, og avlingssvikten må være større enn 30 prosent av foretakets gjennomsnittsproduksjon (per vekstgruppe). Eksempler på klimabetinget produksjonssvikt er tørke, store nedbørsmengder, flom, frost og dårlig blomstring for honningproduksjon. 

Det settes av penger hvert år i jordbruksoppgjøret som skal brukes i erstatningssaker. Fristen for å søke om erstatning er 31.oktober. På bakgrunn av årets tørke i deler av Sør-Norge vil det være mulig å søke nå. I 2018 er det bestemt at Fylkesmannen kan gi forskudd på erstatning opp til 70 prosent av forventet erstatning, noe som er en utvidelse av tidligere praksis. Dette gjøres for å avhjelpe dem som er sterkt rammet økonomisk av tørken.

                                


Foto på forsiden: Kari Hustad