Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Urovekkende anslag for avlingssvikt

Tørken kan se ut til å gi en svært dårlig jordbruksavling mange steder. Prognosene fra fylkesmannen kan tilsi erstatningsutbetalinger som er fem ganger så høye som i et gjennomsnittsår. Sentrale deler av Østlandet ser ut til å være spesielt utsatt.

De første grove, og usikre, estimatene viser behov for økt bevilgning til erstatning for avlingssvikt i 2018 (og i 2019). Så langt er det fare for store avlingstap, og prognosene fra fylkesmannen kan bety utbetalinger som er fem ganger så høye som i et gjennomsnittsår.

– Vi kan frykte mellom 1 000 til 1 500 erstatningssaker som følge av avlingssvikt bare innen kornproduksjonen, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.
– Kornproduksjonen i Østfold, Akershus og Vestfold ser ut til å være hardt rammet av tørken. Men vi kan forvente betydelig avlingssvikt i de fleste områder og i alle jordarter. Selv med nedbør i nærmeste framtid må disse fylkene regne med stor avlingssvikt, sier Eide.

Dokumenter skaden
Landbruksdirektoratet anbefaler at de som frykter store avlingstap på grunn av tørken, uansett type produksjon, sørger for å dokumentere skadene, bl.a. med foto. Kommunen bør også varsles slik at den kan kontrollere arealet og skadeårsaken.

Flere fylker i tillegg til Østlandet oppgir at grovfôravlingene også kan bli lave sammenlignet med et normalår. Førsteslåtten var dårlig, men noe kan rettes opp ved senere slåtter.  Det er lite korn- og grovfôrarealer som har tilgang til vanning. I de andre produksjonene, potet, grønnsaker, frukt og bær, er det mye bruk av vanning.

Når det gjelder fôrsituasjonen er under halvparten av importkvoten for høy fra EU utnyttet. Landbruksdirektoratet har oppfordret de som eier kvotene å selge kvote dersom de ikke får benyttet den selv.

Med snarlig og mye regn kan situasjonen for korn og grovfôr avhjelpes, og det er grunn til å håpe at tapene i mange av fylkene da kan bli langt mindre enn dagens prognose.

Arealtilskudd for veksten som er sådd
Gjennom produksjonstilskuddsøknaden kan foretak søke arealtilskudd for de arealene som det disponerer og driver aktivt på. For å motta produksjonstilskudd må foretaket drive «vanlig jordbruksproduksjon». I en situasjon med tørke vil det avgjørende være hvorvidt produsenten «driver vanlig», altså utfører de normale arbeidsoppgavene og gjør det som objektivt sett kan oppfattes som en forsvarlig og god drift utfra et landbruksfaglig ståsted. Det vil si at hvis foretaket gjør det som kan forventes i løpet av vekstsesongen, vil de kunne få tilskudd for veksten de har sådd, til tross at avlingene er skadet av tørke eller foretaket eksempelvis har høstet kornet som grovfôr.

Foretaket kan selv velge
Dersom det er etablert en ny kultur i løpet av vekstsesongen kan foretaket velge hvilken kultur de skal søke tilskudd for så fremt begge kulturene oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon. Les mer om hvilke valg foretaket har på side 27 i Jordbruksavtalen 2017-2018 . Det vil ikke være nødvendig å søke dispensasjon fra kravet om «vanlig jordbruksproduksjon» grunnet tørke, så lenge foretaket har utført de normale arbeidsoppgavene og hatt en forsvarlig og god drift.Kontaktperson

Mer om temaet