Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Viktig informasjon ved mulig avlingssvikt forårsaket av værforhold

Mange bønder har for tida utfordringer med tørke. Det er viktig å være føre var, og dokumentere problemene. Det er nødvendig for å kunne søke eventuell erstatning for avlingssvikt.

Støvler på tørr jord (Copyright: Colorbox)

Copyright: Colorbox


Du har et selvstendig ansvar for å dokumentere skaden. For å ha rett til erstatning må du kunne dokumentere årsakssammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Dokumentasjonen skal sannsynliggjøre at det er skade med klimaårsak. Dokumentasjonen skal bekrefte skaden, hvordan skaden er oppstått, skadeomfang og hvordan dette har ført til redusert avling.

Gi også melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd. Det gir kommunen anledning til å kontrollere arealet og skadeårsak. Kommunens stedlige kontroll gir beste form for dokumentasjon. Melding uten påfølgende kontroll har begrenset verdi som dokumentasjon. God dokumentasjon kan kompensere for manglende melding og kontroll.

Selvstendig næringsdrivende har plikt til å begrense egne tap
For å kunne få klimabetinget erstatning etter avlingssvikt, må prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet
  • Vinterskadet eng skal være utbedret
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes

Les mer om muligheter for å søke om erstatning.

Ta kontakt med kommunen dersom du trenger råd og hjelp.
Søknadsfristen for å søke erstatning er 31. oktober.