Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Presiseringer for søkere av erstatning søknadsåret 2018

Akershus sett fra lufts 2.august 2018- tørkerammede kornområder

Den ekstraordinære tørken i vår og sommer i store deler av landet har ført til at Landbruks- og matdepartementet har fastsatt spesialregler for 2018 på flere områder, både når det gjelder erstatning, tilskudd og toll.

På denne siden finner du informasjon om spesielle tiltak som gjelder erstatning for klimabetinget avlingssvikt i 2018. Dersom det kommer nye endringer for 2018, oppdaterer vi sidene fortløpende.

Vi minner om at du som søker erstatning har ansvar for å sette deg inn i reglene for erstatningsordningen. Regler og informasjon finner du på de ordinære nettsidene om avlingssvikt. På temaer der det er spesielle endringer for 2018, finner du en henvisning i teksten.

Ta kontakt med kommunen din dersom du har spørsmål om utfylling av søknaden.

 • Viktig melding - søk i god tid

  SØK I GOD TID !

  Vi forventer svært mange søknader, og anbefaler at du søker så snart du kan.

  Hvis du har spørsmål knyttet til utfylling eller det oppstår feilmelding i den elektroniske søknaden, vil kommuner ha begrenset mulighet til å hjelpe dersom alle henvendelser kommer de siste dagene før fristen.

  Spredning av søknader over et større tidsrom øker saksbehandlingskapasiteten og reduserer faren for at det elektroniske søknadssystemet blir tregt på grunn av det store antallet søknader.

  Søker du elektronisk er data fra produksjonstilskudd allerede lagt inn. Det blir enklere å søke, og øker kommunens kapasitet til behandling av søknadene.

  Søknadsfristen er 31. oktober, og fristen er absolutt. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

   

 • "Krisepakken" er vedtatt

  Stortinget vedtok den 25. oktober tiltakene som går fram av ekstraordinær Jordbruksavtale som ble inngått 30. august 2018. For erstatning etter klimabetinget avlingssvikt innebærer krisepakken dette:

  • Erstatningssatsen for «grovfôr med husdyr» økes for avlingsåret 2018 fra kr. 3,85 til kr. 5,40 per fôrenhet.
  • Maksimal utbetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt økes for avlingsåret 2018 fra kr. 750.000 til 1, 5 mill. kroner per vekstgruppe.

  Begge endringer gjelder for hele landet.

  Fylkesmannen kan behandle søknader om erstatning i tråd med disse endringene fra tirsdag 30. oktober.

  Les proposisjonen til Stortinget

  Les næringskomiteens innstilling

 • Forskudd og endelig søknad

  Store tap og likviditetsproblemer i 2018 gjør det ekstra viktig at søkere får behandlet sin søknad raskt og utbetalt forskudd og erstatning. Landbruksdirektoratet har sendt en sterk oppfordring til fylkesmannsembetene og kommunene i de tørkerammede områdene om å prioritere erstatningssakene og sette inn ekstra ressurser i saksbehandlingen.

  Søk forskudd nå – få inntil 70 % av beregnet erstatning

  Noen foretak har fått en vanskelig likviditet etter årets omfattende avlingssvikt. For vekstsesongen 2018 er det mulig å få høyere forskudd enn normalt. Etter søknad kan fylkesmannen gi forskudd på inntil 70 % av forventet erstatning.

  Vil du søke om forskudd må du logge inn i Altinn og finne landbruk og erstatning. Du må fylle ut opplysninger om arealer og gjennomsnittsavling, og du må gi opplysninger som underbygger det du oppgir som forventet avling pr. daa i 2018. Eksempler på dette kan være opplysninger om hvor mye grovfôr du har høstet på de to første av tre slåtter, eller hvor mye korn du har høstet på 100 av 500 daa.

  I det elektroniske søknadsskjemaet er det i år lagt inn et nytt felt under pkt. 2 «Skadeårsak»:

  «Jeg søker om XX % i forskuddsutbetaling» Begrunnelsen for søknaden gir du i tekstfeltet for «Skadeårsak».

  Endelig behandling av søknad om erstatning

  De som har søkt om forskudd på erstatning, trenger ikke legge inn alle opplysninger på nytt når de skal lage endelig søknad om erstatning.

  Landbruksdirektoratet har tilrettelagt det elektroniske søknadssystemet for innsending av tilleggsopplysninger. Etter at søknad er sendt, kan nye vedlegg lastes opp. I "Søknadsoversikt" i søknadssystemet som  du finner via Altinn, velger du egen søknad, og da vil knappen "last opp vedlegg" aktiviseres.

 • Redusert krav til dokumentasjon av skadeårsak

  Spesielt for områder som er tørkerammet:

  Alle som i søknaden kan dokumentere klimabetinget svikt i avlingene, ut over 30 % av gjennomsnittet, vil ha krav på erstatning. I de områdene som er rammet av tørke regnes tørken som god nok dokumentasjon i seg selv. Det er heller ikke et krav at kommunene skal kontrollere arealene for at foretakene skal være berettiget erstatning for klimabetinget avlingsskade.

 • Spesielle beregningsregler for korn og grovfôr

  Kornbønder som fôrhøster kornåker til bruk som grovfôr

  Landbruksdirektoratet har laget en generell veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for årets avling, og eventuell beregning av avlingssvikt.

  Kornprodusenten vil, uansett om han velger å fôrhøste deler av åkeren eller tresker modent korn, få avlingssvikten beregnet i vekstgruppe korn.

  Veiledning for søker og for fylkesmannens beregning av avlingssvikt og erstatning:

  • Dersom en kornprodusent ensilerer/fôrhøster deler av kornarealet sitt der det er umodnet korn, er avlingen som høstes grovfôr, ikke korn.
  • Det høstede grovfôret regnes om til korn, som del av skadeårets avling for kornarealet.
  • Fylkesmannen kan bruke Omregningstabell - fôrhøstet korn (rundball) til korn (kg) i omregningen.
  • Eventuell avling foretaket får dersom det sår raigras som produksjon nummer 2 på dette arealet, skal ikke regnes inn som skadeårets avling.
  • Dersom foretaket skal levere søknad om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt, kan søknaden leveres samlet for det opprinnelige kornarealet, der avling korn og eventuell avling fôrhøstet umodent korn (omregnet til korn) blir skadeårets avling.
  • Foretakets gjennomsnittsavling fastsettes i kg/dekar for hver enkelt vekst og basert på dokumenterte salgskvanta, som vanlig.

   

  Kornbønder som høstet korn som grovfôr 6. – 16. juli

  Foretak som har høstet korn som grovfor i tidsrommet 6. juli til 16. juli kan selv velge om den fôrhøstede kornavlingen skal inngå i erstatningsberegningen i vekstgruppe korn eller i vekstgruppe grovfôr.

  Til hjelp for dette valget, er det laget et regneark for sammenlikning av erstatning i vekstgruppe korn og vekstgruppe grovfôr for korn slått som grønnfôr.

  Les brevet til fylkesmannsembetene datert 21. august, "Avlingssvikt - korn høstet som grôvfor"

   

  Grovfôravling etter avsluttet eller feilslått kornproduksjon regnes ikke inn i skadeårets avling

  Både foretak som velger å ensilere (fôrhøste) hele eller deler av arealer med umodent korn og foretak som har fått ødelagt hele kornproduksjon, er i sommer blitt oppfordret til å så f.eks raigras som en vekst nummer 2. En slik grovfôravling skal ikke regnes med som del av avlingen i skadeåret. En avling av vekst nummer 2 vil derfor ikke redusere en eventuell avlingsskadeerstatning.

   

  Grovfôrprodusenter med husdyr måler selv opp grovfôrlagret sitt

  Regelen om at kommunen skal måle opp foretakets fôrlager ved søknad om erstatning for avlingssvikt i grovfôrproduksjon der foretaket har husdyr, er opphevet for skadeåret 2018. Foretaket skal selv måle opp fôrlageret. Kommunen vil gjennomføre stikkprøvekontroller.

  Landbruksdirektoratet har laget en veiledning for egen oppmåling av fôrlager.

  Til hjelp for beregning av skadeårets avling, legger vi her ved:

  Denne eksempel-søknaden med veiledning kan også være nyttig:

   

 • Relevante dokumenter

Kontakt