Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søknad om kompensasjon ved bruk av innmarksbeite pga. rovdyr

Det kan søkes om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga. rovvilt. Det må søkes til Fylkesmannen innen 31. oktober det året restriksjonene gjelder.

Saueflokk på jorde (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Du kan søke om kompensasjon for tap når sauene må beite på innmarka pga. rovdyr

 

Landbruks- og matdepartementet fastsatte i 2010 forskrift om kompensasjon til dyreeiere som får restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt. Kompensasjonssatsen gjelder per dyr per dag, og er 32 kroner per storfe, og 7 kroner per småfe. Søknadsfristen er 31. oktober det året restriksjonene gjelder.

Mattilsynet kan med hjemmel i dyrevelferdsloven fatte vedtak om begrensninger i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt. Landbruksdirektoratet forvalter forskriften som gir økonomisk kompensasjon til de dyreeierne som mottar et slikt vedtak. Kompensasjonen skal bidra til å dekke økte fôrkostnader for dyr som må holdes på innmarksbeite eller annet inngjerdet eller rovdyrsikkert beite som følge av vedtaket. Søknad om kompensasjon sendes til fylkesmannen i det fylket besetningen som har fått restriksjoner er lokalisert.

Les mer om dyr på beite hos Mattilsynet.

Hvem gjør hva:

  • Mattilsynet fatter vedtak med pålegg om beiterestriksjoner.
  • Søker sender innen 31. oktober søknad om kompensasjon til Fylkesmannen, som fatter vedtak om kompensasjon. Kopi av vedtak fra Mattilsynet og nødvendig dokumentasjon skal være vedlagt søknaden.
  • Landbruksdirektoratet er klageinstans.

Kontaktperson

Mer om temaet

Regelverk

Frister