Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om offentlige pålegg

Bie på blomst

Formålet med ordningen er å medvirke til å bekjempe planteskadegjørere, sykdommer hos dyr og smittestoffer.

Det kan søkes om erstatning for økonomiske tap i forbindelse med gjennomføring av offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon.

 • Forskrift

  Ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. mai 2016. Forskriften trådte i kraft 3. juni 2016 og gjelder offentlige pålegg gitt fra og med denne datoen. Landbruksdirektoratet har utarbeidet nytt rundskriv nr. 2017-30 som gir kommentarer til forskriften.

  Det er fastsatt nye satser for erstatningsberegningen i husdyrproduksjonen. Det har også blitt en økning i godtgjøring av egeninnsats i arbeid med smittesanering i både plante- og husdyrproduksjon. Erstatningen innen planteproduksjon er avgrenset til å gjelde pålegg om destruksjon av egenproduserte planter og plantedeler. Tilskuddsordningen "Omlegging til annen produksjon" og erstatningsordningen for kassert ku- og geitmelk er avviklet.

  Forskriften erstatter forskrift av 21. juli 2014 nr. 1131 om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon.

  Forskriften finner du her 

 • Rundskriv

  Endringer i rundskriv 17/30 «Kommentarer til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon»

  Etter anmodning fra Landbruks- og matdepartementet har Landbruksdirektoratet gjort endringer i rundskriv 17/30 «Kommentarer til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon». Endringene gjelder erstatningsberegningen for hus/bygninger, innredning m.v. ved erstatning for pålagt sanering etter § 6 i forskrift 29. mai 2016 nr. 545 om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon. Det er gjort endringer i rundskrivet kapittel 6.3.1 og kapittel 6.3.2.

  Endringene i rundskrivet gis tilbakevirkende kraft for LA-MRSA-saker som er tatt under behandling etter at rundskriv 17/30 ble fastsatt den 13. juli 2017.

  Rundskrivet finner du her. 

 • Erstatningsordningene etter offentlige pålegg

  Følgende ordninger finnes for å erstatte tap etter offentlige pålegg i landbruket:

  Forskrift

  Ordning

  Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

  - pålagt nedslakting som følge av sykdommer hos dyr eller på grunn av smittestoffer.

  - tap i en pålagt oppholdsperiode

  - radioaktivitet 

  - frivillig nedslakting av småfebesetninger

  - flytterestriksjoner på bier

  - planteskadegjørere

  Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt

  - beiterestriksjoner (ingen søknadsskjema tilgjengelig)

  Forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av antibiotikarestente bakterier (MRSA)

   - kompensasjon for deler av produksjonstapet i svinebesetninger ved MRSA-sanering. Denne kompensasjonen kommer i tillegg til erstatning for dyr og dekning av saneringskostnader.

  Søkere oppfordres til å ta kontakt med fylkesmannen så raskt som mulig etter å ha mottatt et pålegg fra Mattilsynet.

  Rundskriv 2017-30 gir kommentarer til forskriften. Rundskrivet erstatter rundskriv 2010-39.

  Store fordeler ved å søke elektronisk
  Du kan søke erstatning via internett via Altinn som for produksjonstilskudd (elektronisk søknad). Dette har fordeler både for søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må oppgi kan hentes inn automatisk og søknaden sendes til riktig instans.

  Hvis du ønsker å sende inn søknadsskjema på papir, finner du et felles skjema for alle ordningene (LDIR-278) under Skjema. Unntaket er radioaktivitet som har eget skjema (LDIR-279) og beiterestriksjoner som ikke har skjema.

  Søknad om erstatning etter offentlige pålegg sendes til fylkesmannen.

  Nærmere opplysninger om ordningen fås hos kommunen og hos fylkesmannen.

  Landbruksdirektoratet er klageinstans og forvalter regelverket for erstatningsordningene i landbruket.