Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om offentlige pålegg

Bie på blomst

Landbruks- og matdepartementet har 29. mai fastsatt ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon. Forskriften trer i kraft 3. juni 2016 og vil gjelde offentlige pålegg gitt fra og med denne datoen.

 • Mer om ny forskrift

  Formålet med forskriften er å medvirke til å bekjempe planteskadegjørere, sykdommer hos dyr og smittestoffer.

  Det kan søkes om erstatning for økonomiske tap i forbindelse med gjennomføring av offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon.

  Det er fastsatt nye satser for erstatningsberegningen i husdyrproduksjonen. Det har også blitt en økning i godtgjøring av egeninnsats i arbeid med smittesanering i både plante- og husdyrproduksjon. Erstatningen innen planteproduksjon er avgrenset til å gjelde pålegg om destruksjon av egenproduserte planter og plantedeler. Tilskuddsordningen "Omlegging til annen produksjon" og erstatningsordningen for kassert ku- og geitmelk er avviklet.

  Forskriften erstatter forskrift av 21. juli 2014 nr. 1131 om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon. 

 • Erstatningsordningene etter offentlige pålegg

  Følgende ordninger finnes for å erstatte tap etter offentlige pålegg i landbruket:

  Forskrift

  Ordning

  Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

  - pålagt nedslakting som følge av sykdommer hos dyr og smittestoffer.

  - tap i en pålagt oppholdsperiode

  - radioaktivitet 

  - frivillig nedslakting av småfebesetninger

  - flytterestriksjoner på bier

  - planteskadegjørere

  Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt

  - beiterestriksjoner (ingen søknadsskjema tilgjengelig)

  Søkere oppfordres til å ta kontakt med fylkesmannen så raskt som mulig etter å ha mottatt et pålegg fra Mattilsynet.

  Utdyping og forklaring til forskriften om offentlige pålegg er beskrevet i rundskriv 39/2010 (utgår). Nytt rundskriv er under arbeid.

  Store fordeler ved å søke elektronisk
  Du kan søke erstatning via internett via Altinn som for produksjonstilskudd (elektronisk søknad). Dette har fordeler både for søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må oppgi kan hentes inn automatisk og søknaden sendes til riktig instans.

  Hvis du ønsker å sende inn søknadsskjema på papir, finner du et felles skjema for alle ordningene (slf278) under Skjema. Unntaket er radioaktivitet som har eget skjema (slf279) og beiterestriksjoner som ikke har skjema.

  Søknad om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner sendes til fylkesmannen.

  Nærmere opplysninger om ordningen fås hos landbruksforvaltningen i kommunen og hos fylkesmannen.

  Landbruksdirektoratet er klageinstans og forvalter regelverket for erstatningsordningene i landbruket.