Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pålegg om nedslakting

Norsk rødt fe (NRF)

Mattilsynet kan pålegge en dyreeier å avlive husdyr som ledd i å bekjempe smittsomme dyresykdommer og smittestoffer. Dyreeieren kan da ha rett til erstatning for de dyra som er pålagt avlivet, og for kostnader forbundet med saneringen.

 • Søknad om erstatning

  Når Mattilsynet har gitt pålegg om nedslakting av dyr kan dyreieren også ha rett til erstatning for utlegg til andre pålagte saneringstiltak for å fjerne smilttestoffer.

  Eksempler på tiltak er:
  - rengjøring og desinfeksjon
  - eventuelt destruksjon av maskiner, husdyrinnredning og bygninger

  Erstatningen skal redusere tapet og er ikke ment å dekke alle ulike kostnader som måtte påløpe som følge av pålegget.  

  Elektronisk søknad: Send elektronisk søknad via Altinn.

  Papirsøknad: Se eget skjema i menyen opp til venstre.  Utfylt skjema sammen med nødvendig dokumentasjon sendes fylkesmannen.

  For storfé, småfé, fjørfé og gris fastsettes erstatningen etter standardiserte satser som du finner i forskriften §§ 17-20. For andre dyr fastsettes erstatningen etter en vurdering i den enkelte sak. Det utbetales ikke erstatning for hund, katt og selskapsdyr.

  Erstatningsordningen er hjemlet i forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon. 

 • Spørsmål og svar om erstatning

  Hvem bestemmer hvilke tiltak som er nødvendig for å bli kvitt smitten?

  Mattilsynet bestemmer nødvendige tiltak i den enkelte besetning og gir pålegg til den aktuelle dyreeieren.

   

  I hvilke tilfeller gjelder den offentlige erstatningsordningen?

  Når Mattilsynet gir dyreeier et endelig og skriftlig pålegg om å avlive/slakte dyr av en type som har en reell inntektsmessig betydning i samfunnet generelt, trer erstatningsordningen i kraft for vedkommende.

   

  Hva kan erstattes etter den offentlige erstatningsordningen?

  Dyr som er pålagt avlivet, kan erstattes etter standardiserte satser. For dyreslag der det ikke foreligger standardiserte satser - som for eksempel oppdrettshjort, tamrein og alpakka - fastsettes verdien etter Fylkesmannens skjønn. 

  Utgifter til andre tiltak for å fjerne smittestoffer, som f.eks. vask og desinfeksjon kan erstattes. Disse tiltakene kan bare erstattes når Mattilsynet først har gitt et pålegg om å avlive/slakte dyr. Det er bare tiltak som Mattilsynet har pålagt skriftlig, som kan gi rett til erstatning. Når Mattilsynet skriftlig godkjenner en saneringsplan, er det tiltakene som følger av denne som kan gi rett til erstatning.

  Ved sanering av MRSA i svinebesetninger kan dyreeier etter forskriften om erstatning gis kompensasjon for nødvendig ekstern bistand til utarbeidelse av saneringsplan.

   

  Hvordan beregnes erstatningen?

  Det er fastsatt en egen forskrift for hvordan dette gjøres.

  • Dyr erstattes normalt etter standardiserte satser i forskriften. Hvis det utbetales slakteoppgjør for dyra, skal dette trekkes fra erstatningen.
  • Innsatsmidler til vask og desinfeksjon dekkes etter dokumenterte utgifter. Eiers egen arbeidsinnsats dekkes etter en fast sats.
  • Bygningsmessige tiltak dekkes, dersom Mattilsynet har pålagt dette for å bli kvitt smitten. Det er gjenanskaffelsesverdien som dekkes; det vil si at det gjøres et fradrag for slit og elde, slik at man ikke får dekket standardhevingen som eventuelt kan være resultatet av tiltaket. 
  • Erstatning for mindre redskaper og løsøre beregnes ved nypris og et standardisert fradrag på 25 prosent.

   

  Får man dekket hele tapet over erstatningsordningen?

  Erstatningssatsen for dyret gjenspeiler dyrets verdi på påleggstidspunktet. 

  Det er fastsatt egne bestemmelser for kompensasjon for produksjonstap ved MRSA-sanering i svinebesetninger.Ta forøvrig kontakt med ditt forsikringsselskap, som kan dekke slike tap gjennom privat avbruddsforsikring.

   

  Er det noen egenandel?

  Det er ingen egenandel i den offentlige erstatningsordningen ved pålagt avliving av dyr.

   

  Hvor finner jeg reglene som gjelder for denne erstatningen?

  Reglene finner du i forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon og i  rundskriv 2017/30

   

  Hvordan søker jeg erstatning?

  Det er Fylkesmannen som behandler søknader om erstatning.

   

  Ta kontakt med Fylkesmannen så tidlig som mulig dersom du får et pålegg om å slakte ned dyr. Hos Fylkesmannen får du veiledning og hjelp til å søke elektronisk.

   

  Tilgang til søknad finner du på førstesiden under Elektroniske tjenester (Søk erstatning).

 • Kompensasjon for produksjonstap ved MRSA

  Ved utbrudd av MRSA kan det gis kompensasjon for deler av produksjonstapet i svinebesetningen.

   

  Denne kompensasjonen kommer i tillegg til en eventuell erstatning for dyr og saneringskostnader og kompensasjon for utarbeidelse av saneringsplan for MRSA, som gis etter forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon.

   

  Bestemmelsene om kompensasjonen for produksjonstap er regulert i forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av antibiotikarestente bakterier (MRSA). Forskriften ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 26. juni 2015.

   

  I hvilke tilfeller gjelder den offentlige kompensasjonsordningen?

  Dyreeier kan ha rett til kompensasjon når Mattilsynet skriftlig har gitt et endelig pålegg om å avlive/slakte dyr etter påvisning av MRSA. Dette kan gjelde både innen slaktegrisproduksjon og smågrisproduksjon. Kompensasjon for slaktegris ytes kun ved gjentatt påvist smitte før besetningen er friskmeldt, eller dersom Mattilsynet har pålagt dyreeier en oppholdsperiode.

  Forskriften gjelder dyreeiere som har sanert eller skal sanere for MRSA.

   

  Når er søknadsfristen?

  Søknadsfristen er 6 mnd. etter at den pålagte nedslaktingen er gjennomført.

   

  Hvordan beregnes kompensasjonen?

  Forskriften fastsetter hvordan dette gjøres:

  • Kompensasjonen beregnes ut fra standardsatser per dyr
  • Eventuell forsikringsdekning påvirker ikke kompensasjonen
  • Kompensasjonen kan avkortes eller falle helt bort dersom virksomheten har vært drevet i strid med regelverk for landbruksvirksomhet

   

  Får man dekket hele produksjonstapet gjennom kompensasjonsordningen?

  Nei, bare deler produksjonstapet dekkes. Dersom du har forsikringsdekning kan denne dekke hele eller deler av ditt resterende tap. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

   

  Er det noen egenandel?

  Det er ingen egenandel i den offentlige kompensasjonsordningen.

   

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema finner du på venstre side på fagsiden under «Skjema»

  Søknaden om kompensasjon sendes til Fylkesmannen, som behandler denne. Søknaden behandles uavhengig av en eventuell søknad om erstatning.

  Ta kontakt med Fylkesmannen så tidlig som mulig dersom du får et pålegg om å slakte ned dyr. Hos Fylkesmannen får du veiledning og hjelp til å søke.

 • Kompensasjon for utarbeidelse av saneringsplan ved MRSA

  Ved sanering av husdyrsykdommer får dyreeier erstatning for dyr som blir pålagt avlivet og for gjennomføring av pålagte tiltak for å fjerne mulige smittestoffer. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har 8. februar 2016 fastsatt at dyreeiere som sanerer for MRSA i tillegg skal ha rett til en kompensasjon for nødvendige utgifter til ekstern bistand ved utarbeidelse av pålagt saneringsplan.

  Dyreeier som etter påvist MRSA i svinebesetning blir pålagt avliving, sanering og utarbeidelse av saneringsplan jf. matloven § 23, gis rett til en kompensasjon for nødvendig ekstern bistand til utarbeidelse av planen. Kompensasjon gis for dokumenterte kostnader og er oppad begrenset til kr 30 000 for besetninger med livdyr og kr 20 000 for besetninger uten livdyr. Retten til slik kompensasjon iverksettes for alle erstatningssaker som ikke var endelig avsluttet per 08. februar 2016.

  Kompensasjonen gis med grunnlag i gjeldende erstatningsforskrift. Nærmere formalisering vil bli vurdert blant annet som ledd i arbeidet med oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget, hvor LMD skal gjennomgå kompensasjonsordningen for MRSA.

Kontakt

Elektroniske tjenester

Siste nyheter

Lenker