Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt omfang av erstatning for MRSA-sanering

Landbruksdirektoratet utbetalte i 2016 over 57 mill. kroner i erstatning og kompensasjon etter pålagt avliving av dyr og påfølgende krav om smittesanering i husdyrproduksjonen. Erstatningsomfanget var betydelig høyere enn i 2015, som var i overkant av 42 mill. kroner.

Prognosene så langt i 2017 antyder at utbetalingene blir minst like høye som fjoråret. Meticillin-resistente gule stafylokokker (MRSA) i svinebesetninger har siden 2014 vært den årsaken som gir størst total utbetaling av erstatning.

 

 Graf MRSA

Figuren viser fordelingen av erstatningene utbetalt i 2016 etter offentlige pålegg. Erstatning har blitt utbetalt for dyreassosiert Meticillin-resistente gule stafylokokker (LA-MRSA), fotråte, infeksiøs laryngotrakeitt (ILT), paratuberkulose og åpen yngelråte. I figuren er både erstatning og kompensasjon for LA-MRSA inkludert.

Erstatning etter offentlige pålegg
Landbruksdirektoratet kan ved offentlig pålegg yte erstatning for å redusere dyreeiers økonomiske tap. Dersom Mattilsynet har pålagt dyreeier avliving av husdyr kan det i tillegg til erstatning for dyrene også gis erstatning for tiltak for å fjerne mulige smittestoffer. Erstatningsordningen bidrar til å bekjempe dyresykdommer og til å sikre tilgang på trygg mat. Det er Landbruksdirektoratet som forvalter erstatningsordningen.

Norske myndigheter har bestemt at dyreassosierte meticillin-resistente gule stafylokokker (LA-MRSA) skal bekjempes ved å sanere smittede svinebesetninger. Sanering av påvist smitte i perioden 2015 til juni 2017 har medført utbetalinger på ca. 96 mill. kroner i erstatning. Det er hovedsakelig i Rogaland og Nord-Trøndelag MRSA har blitt isolert hos svin, men denne våren har det blitt iverksatt tiltak i Vestfold.

Relativt få øvrige pålegg om avliving i husdyrbesetninger medførte erstatning til dyreeier i 2016. Det var tilsvarende omfang av åpen yngelråte i bisamfunn og større omfang av fotråte hos småfe, sammenlignet med forrige år.

Tilleggskompensasjon for MRSA
Forskrift om kompensasjon for produksjonstap pga. MRSA trådte i kraft sommeren 2015 for ytterligere å redusere den økonomiske belastningen for svinenæringen. Det ble utbetalt 4,2 mill. kroner i 2015 og 8,7 mill. kroner i 2016 i kompensasjoner etter denne ordningen.

Mer om erstatningsutbetalinger ved sykdom i husdyrproduksjon kan du lese på våre statistikksider.

Les mer om MRSA hos Mattilsynet.