Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

15 mill. kroner i erstatning etter planteskadegjørere i 2016

I 2016 ble det utbetalt i overkant av 15 mill. kroner i erstatning etter sanering i planteproduksjonen pålagt av Mattilsynet. Utbetalingene var over gjennomsnittet. Planteskadegjørere i veksthusproduksjonen var årsak til hoveddelen av erstatningsutbetalingene.

I 2016 ble det utbetalt erstatning etter sanering av flere skadegjørere som relativt nylig er påvist i Norge eller der det har vært mistanke om smitte til norsk produksjon. Strawberry crincle virus (SCrV) ble bekjempet i jordbærproduksjonen, Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) i tomatproduksjonen, Xanthomonas arboricola pv. Pruni i plommetreproduksjonen og Dickeya solani i potetproduksjonen.

Erstatning etter utbrudd av virus og viroider
Fra 2015 kan jordbærplanter importeres til Norge. I overkant av to millioner planter ble importert, hovedsakelig fra Nederland. Etter melding fra nederlandske myndigheter om smitte av SCrV i sorten Fleurette, ble alt importert plantemateriale av denne sorten destruert, dvs. ca. 100 000 planter. I 2016 ble det utbetalt 2.4 mill. kroner i erstatning etter destruksjon av planter og sanering av smitte.

Utbrudd av TCDVd hos et foretak i Rogaland ga en erstatning på over 8 mill. kroner. TCDVd er en planteskadegjører som kan føre til betydelig avlingstap i tomat, og skadegjøreren anses som en trussel for veksthusproduksjon av tomat i Norge.

Phytophtora ramorum og Tospovirus påvises årlig i blomsterkulturer i veksthus. I 2016 ble det utbetalt 1.9 mill. kroner i erstatning etter at Mattilsynet påla destruksjon av plantemateriale som var infisert av disse skadegjørerne.

Figuren under viser hvordan erstatningsutbetalingene fordeler seg på ulike skadegjørere i 2016.

 

Planteskadegjørere 2016 Foto: Landbruksdirektoratet

Mattilsynet prioriterer tilsyn av formeringsmaterialet
Tilsynet med norsk planteproduksjon er modernisert. Mattilsynet har tydeliggjort ansvaret som planteprodusenter og importører av plantemateriale har for å forhindre introduksjon og spredning av skadegjørere. Mattilsynet retter nå i større grad tilsynet mot produsenter av formeringsmaterialet og ikke i samme grad mot frukt/bærproduksjon.

Ny forskrift avgrenser erstatning i planteproduksjonen
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny og forenklet forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon. Forskriften trådte i kraft 3. juni 2016 og gjelder offentlige pålegg gitt fra og med denne datoen.

Utbetalinger etter offentlige pålegg i planteproduksjonen forventes å bli noe lavere fordi erstatningen er avgrenset til å gjelde ved destruksjon av planter.

Les mer om erstatningsutbetalinger ved planteskadegjørere her

Du finner mer informasjon om planteskadegjørere hos Mattilsynet