Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Radioaktivitet - nedfôringskostnader m.m

Spelsau på innmarksbeite (Copyright: LTWhite)

Dyr som beiter i de områdene i Norge som fikk mest nedfall av cesium etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 kan få for høye verdier av radioaktivitet i kjøttet til å bli godkjent som mat for mennesker.
Radioaktivitetsnivået kan senkes betydelig ved å 'nedfôre' eller fôre med annen mat kraftfôr og fôr/gras fra innmarksbeite.

Erstatningsordningen skal gi eiere av småfe og storfe som har beitet i utmark kompensasjon for kostnader ved tiltak for å redusere radioaktive stoffer i kjøtt slik at det kan benyttes til menneskemat.

 • Kostnader og erstatning

  Det utbetales erstatning etter fastsatte satser for følgende utgiftstyper:

  • ordinære nedfôringskostnader
  • utgifter til samling av dyr
  • erstatning for dyr som dør under nedfôring
  • kjøtt som etter nedfôring fremdeles har for høye nivå av radioaktivitet ved slakt

   

  Søknad om erstatning

  Mattilsynet fastsetter lengden på nedfôringsperioden i tiltakssonene. Kompensasjonstiden er med visse unntak i forskriften fastsatt til 15.08-15.11.

  • Kommunen påser at nedfôring starter i samsvar med nedfôringsperiode vedtatt av Mattilsynet.
  • Søknadsfristen er 6 måneder etter at pålagte tiltak er gjennomført.
  • Fylkesmannen beregner og utbetaler erstatning dersom søknaden tilfredsstiller forskriftens vilkår. Fylkesmannen behandler og utbetaler til brukere og beitelag når det gjelder søknader om samling av dyr og erstatning for dyr som dør under nedforing.

   

  Store fordeler ved å søke elektronisk


  Du kan søke erstatning på internett via Altinn, som for produksjonstilskudd (elektronisk søknad). Dette har fordeler både for søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må oppgi kan hentes inn automatisk og søknaden sendes til riktig instans.Nærmere opplysninger om ordningen fås hos landbruksforvaltningen i kommunen og hos fylkesmannen. Hvis du skal sende inn søknadsskjema på papir finner du dette under menypunktet Skjema.