Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordbruks- og matforskning

Ny FFL/JA logo, mars 2015 (Copyright: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri)

Landbruksdirektoratet er sekretariat for to forskningsstyrer: Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Styrene har ansvaret for "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" som utgjør ca. 230 mill. kroner pr. år.

Styrene lyser årlig ut midler til jordbruks- og matforskning. Søknad om midler til utredninger og forprosjekt sendes til direktoratet, mens søknad om midler til Forskerprosjekt og IPN sendes til Norges Forskningsråd. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

  Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) er opprettet i henhold til lov av 26. juni 1970 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter. For 2019 er det budsjettert med inntekter på ca. 165 mill. kroner.

  FFL skal sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til å fremstille nærings- og nytelsesmidler, samt fôrkorn til husdyr.

  Midlene kommer inn til FFL gjennom en forskningsavgift på landbruksprodukter, både nasjonal produksjon og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. Avgiften er i dag 0,35 prosent av brutto fakturagrunnlag for råvarer og 0,25 prosent av importverdien på importerte halvfabrikata/ferdigvarer. Det påløper en avgift på den nasjonale produksjonen når varene mottas fra produsent.

  Landbruksdirektoratet krever inn avgiften på kjøtt, egg, melk, korn, vegetabiler og honning. På importerte varer kreves avgiften inn av Skattedirektoratet.

  Fordeling av midlene
  Fondsmidlene brukes til finansiering av prosjekter etter åpen utlysning. I tillegg gis en andel til forskninginstituttet Nofima. Ot.prp.nr. 6 (2000-2001) legger til grunn at landbruksforskning ved Nofima skal sikres gjennom avgiftsmidlene. Nofima mottar midlene gjennom basisbevilgning og støtte til enkeltprosjekter i åpne konkurranser med andre forskningsinstitusjoner.

  Midlene betraktes som brukerfinansiering av kollektiv art, og skal først og fremst finansiere forskning av felles karakter for en bransje eller produksjon. Resultatene skal være åpne for alle. I Ot.prp.nr 6 (2000-2001) er det lagt til grunn at de ulike sektorer i matvarekjeden som betaler forskningsavgift, skal komme rimelig ut med hensyn på fordeling av avgiftsmidlene.

  Om fondet
  Fondet forvaltes av et styre på sju personer oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, med Landbruksdirektoratet som sekretariat. Nåværende styre er oppnevnt for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020. Styreleder er oppnevnt for to år til 31.12.2019.

  Styret for FFL har felles møter med Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Se protokoller og regelverk.

  Det legges vekt på å få til en effektiv administrering av ordningen, både når det gjelder innkreving av avgiften og disponering av midlene. Samarbeidet med Norges forskningsråd om utlysning, søknadsbehandling og prosjektoppfølging er viktig i denne sammenheng.

  Utlysningsrutiner
  Midlene til forskning fordeles etter åpen utlysning, enten som egen utlysning eller som fellesutlysning med program i Forskningsrådet. Når midlene lyses ut i egen utlysning, brukes Forskningsrådets e-søknadssystem. Det innebærer at alle søknader følger Forskningsrådets rutiner for prosjektvurdering, herunder fagekspertvurdering. Vedtak om tildeling av midler fra FFL gjøres av styret. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 • Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

  Over jordbruksavtalen avsettes årlig midler øremerket forskning. For 2019 utgjør dette 65 mill. kroner. Formålet med midlene er å bidra til å dekke opp avtalepartenes behov for forskning og utvikling med hovedvekt på anvendt kunnskap. Avtalepartene er Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag.

  Om avtalemidlene
  Midlene forvaltes av et eget styre, med Landbruksdirektoratet som sekretariat. Nåværende styre er oppnevnt for perioden 01.01.2018 - 31.12.2020. Styreleder er oppnevnt for to år til 31.12..2019.

  Styret har felles møter med Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL). Se protokoller og regelverk.

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt egne retningslinjer for forvaltningen av midlene.

  Fordeling av midler
  Midlene til forskning fordeles etter åpen utlysning, enten som egen utlysning eller som fellesutlysning med program i Forskningsrådet. Det kan også gis midler til utredningsprosjekter innen midlenes prioriterte områder.

  Når midlene lyses ut i egen utlysning, nyttes Forskningsrådets e-søknadssystem. Det innebærer at alle søknader følger Forskningsrådets rutiner for prosjektvurdering, herunder fagekspertvurdering. Vedtak om tildeling av midler fra jordbruksavtalen gjøres av styret. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 • Frist 1. okt.2019: Skriftlige innspill for prioriteringer fr...

  På grunn av Forskningsrådets endringer av søknadsprosessene i 2019, er det ikke tid til å invitere til innspill til forskningsprioriteringer for prosjekter med oppstart i 2020.

  Ny frist for å sende inn skriftlige innspill om prioritering av forskningsområder fra næringa og FoU-miljøene blir 1. oktober 2019. Innspillene vil gjelde for utlysning av midler i 2020, for prosjekt med oppstart i 2021.

   

 • Utlysning for 2020: Midler til Forskerprosjekt og Innovasjon...

  Forskerprosjekt med næringsmedvirkning

  Søknadsfrist: 10. april 2019

  Det lyses ut inntil 80 mill. kroner til forskerprosjekt med oppstart i 2020. Du finner utlysningen på Forskningsrådet sine nettsider. Av praktiske årsaker er prosjekttypen Samarbeidsprosjekt (Annen støtte) valgt for denne utlysningen. Det er ikke lagt opp til innsending av skisser.

  Innovasjonsprosjekt i næringslivet

  Søknadsfrist: 25. september 2019

  Utlysningen for innovasjonsprosjekt i næringslivet blir lagt ut på Forskningsrådet sine nettsider nærmere søknadsfristen.

  Tematiske føringer for begge utlysningene

  Jordbruk og mat

  • Bærekraftige og effektive produksjonssystemer og verdikjeder i konvensjonelt og økologisk jordbruk. 
  • Styrket plantehelse og dyrevelferd, og sammenhengene mellom folkehelse, dyrehelse og økosystem.
  • Kunnskap som bidrar til utvikling av teknologi som automatiserer ressurskrevende arbeidsoppgaver i matproduksjonen, gir økt produksjon, konkurransekraft og mindre belastning på miljøet. 
  • Kunnskap som bidrar til utvikling innen bioteknologi, sensorteknologi og digitalisering, samt innsamling, analyse og bruk av store datamengder. 
  • Mattrygghet og redusert matsvinn i hele verdikjeden.
  • Kunnskap om forbrukeratferd og kostholdsrelatert helse.

  Miljø og klima
  • Prosesser og tiltak i jordbruket som bidrar til reduserte klimagassutslipp og bedre karbonbalanse. Det ønskes livsløpsanalyser og kunnskap om klimaavtrykk fra ulike verdikjeder, samt hvordan jordbrukspraksis påvirker økosystemet.  
  • Klimatilpasset produksjon og utvikling av tilpasningsstrategier for økt norsk matproduksjon og matsikkerhet i møte med nye klimatiske forhold og utfordringer. 
  • Muligheter og utfordringer ved å utnytte alle fornybare ressurser i jordbruket, og gjerne i samarbeid med skogbruk eller blå sektor.

  Nærings- og samfunnsøkonomi
  • Økonomiske forhold som bidrar til å sikre konkurranse- og bærekraft i næringa. 
  • Økonomiske og samfunnsmessige perspektiver ved norsk jordbruk og matindustri, herunder produksjon av kollektive goder, sysselsetting, samfunnssikkerhet og bosetting i distriktene. 

  Forskningen skal være tilpasset norske forhold.
   
  Politiske føringer 
  Overordnede politiske føringer for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri går fram av Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon og innstillingen til meldingen. Forskningsmidlene skal også disponeres i tråd med årlige jordbruksoppgjør. For årets utlysning gjelder de overordnede føringene i jordbruksoppgjøret for 2018-2019, jf. punkt 7.2.5  om forskning og utvikling i Prop. 94 S (2017–2018):
   
  "Midler til forskning og utvikling over jordbruksavtalen har som formål å støtte utvikling av ny kunnskap og teknologi til landbruks- og matsektoren. Forskning av høy kvalitet og med relevans for sektorens næringsliv skal bidra til økt matproduksjon, trygg mat og til bærekraft og konkurranseevne i sektoren. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen skal ved utlysning og tildeling ta hensyn til behovet for kunnskap for reduserte utslipp av klimagasser fra jordbruket og økt lagring av karbon i jord og skog. Videre skal styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen ved utlysning og tildeling bidra til oppfølging av regjeringens strategi for bioøkonomi."
 • Utlysning for 2020: Midler til forskning på utmark

  Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) lyser i samarbeid med BIONÆR og MILJØFORSK ut midler til forskning på bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser. Vi ønsker samarbeidsprosjekter som inkluderer forskning på både miljø, landbruk og næringsaspekter. Les fullstendig utlysning med tematiske føringer på Forskningsrådet sine nettsider.

  Søknadsfrist
  10. april 2019, kl. 13.00

  Hvordan søke
  Utlysningen blir aktiv 27. februar 2019. Du kan opprette og sende inn en søknad på Forskningsrådet sine nettsider fra utlysningen blir aktiv og fram til søknadsfristen.

  Antatt tilgjengelige midler
  Utlysningen har en antatt ramme på 30 mill. kroner. Det tas sikte på å støtte 3-5 prosjekter med 3-4 års varighet.

 • Utlysning for 2020: Midler til forskning på skog og klima

  Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) lyser i samarbeid med BIONÆR ut midler til forskning på skog og klima. Vi ønsker samarbeidsprosjekter som inkluderer forskning på tiltak som kan bidra til å øke skogens rolle i å redusere global oppvarming. Les fullstendig utlysning med tematiske føringer på Forskningsrådet sine nettsider.

  Søknadsfrist
  10. april 2019, kl. 13.00

  Hvordan søke
  Utlysningen blir aktiv 27. februar 2019. Du kan opprette og sende inn en søknad på Forskningsrådet sine nettsider fra utlysningen blir aktiv og fram til søknadsfristen.

  Antatt tilgjengelige midler
  JA sine midler har en ramme på 15 mill. kroner og skal gå til ett 5-årig prosjekt.
  Forskningsrådet sine midler har en ramme på 20 mill. kroner som skal gå til 5-6 prosjekter av 3-4 års varighet.

 • Utlysning for 2019: Midler til utredninger og forprosjekt

  Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyser ut midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2019. Forskningsmidlene har to finansieringskilder: Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen.

  Utredninger skal belyse problemstillinger på et gitt område, skissere og vurdere mulige tiltak, samt forutsetninger for og konsekvenser av utredningens anbefaling. Et forprosjekt skal ha som mål å føre til videre forskning. Søker skal angi hvilket forskningsprosjekt forprosjektet er tenkt å lede til.

  Søknadsfrist 2019
  Torsdag 25. april kl. 13.00

  Behandling av søknader
  Søknader styrebehandles 12. juni 2019.

  Hvordan søke
  Bruk søknadsskjema LDIR-480 som ligger på Landbruksdirektoratets hjemmeside.Søknaden må sendes elektronisk til Forskning@landbruksdirektoratet.no

  Innvilgningsramme for 2019
  Det er satt av 3 - 5 mill. kroner til aktuelle utredninger og forprosjekter i denne utlysningen.

  Prosjektstørrelse og omfang
  Prosjektstørrelse: Tilskudd inntil 500 000 kr pr. prosjekt
  Varighet: 1-2 år

  Krav til søknaden
  Generelle krav til søknaden kommer fram i søknadsskjemaet som skal fylles ut. Det bes om at søker leser Veiledning for søkeren i skjemaet (s. 3) nøye. Prosjektmidlene kan ikke gå til å dekke utgifter i forbindelse med utarbeidelse av forskningsprosjektsøknader. Det er ikke krav om brukerfinansiering eller annen tilleggsfinansiering, men det kan styrke søknaden.

  Prioriterte områder for 2019
  Det er ønskelig med utredninger som belyser hvilke muligheter som finnes og hvilke utfordringer som må løses for å oppnå verdiskaping og økt konkurransekraft innen jordbruk og matindustri.

  Bioøkonomien skaper potensiale for verdiskaping framover. Deler av denne verdiskapingen ligger i samhandling med blå sektor. For utredninger og forprosjekter hvor problemstillingene involverer både blå og grønn sektor, er det et krav at næringsaktører fra den jordbruksbaserte verdikjeden er betydelig involvert i prosjektet.

  Midler til utredninger og forprosjekter skal brukes i tråd med landbrukspolitiske føringer i Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon og innstillingen til meldingen.

  Føringer for forskningsmidler over jordbruksavtalen
  Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen skal disponere forskningsmidler som er i tråd med årlige jordbruksoppgjør, jfr. Prop. 94 S (2017–2018) om Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.:

  Midler til forskning og utvikling over jordbruksavtalen har som formål å støtte utvikling av ny kunnskap og teknologi til landbruks- og matsektoren. Forskning av høy kvalitet og med relevans for sektorens næringsliv skal bidra til økt matproduksjon, trygg mat og til bærekraft og konkurranseevne i sektoren. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen skal ved utlysning og tildeling ta hensyn til behovet for kunnskap for reduserte utslipp av klimagasser fra jordbruket og økt lagring av karbon i jord og skog. Videre skal styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen ved utlysning og tildeling bidra til oppfølging av regjeringens strategi for bioøkonomi. Det kan for noen områder legges mindre vekt på internasjonal relevans for prosjekter som finansieres med JA-midler. Det vises videre til omtale av forskningsmidlene i kap 7.2 og behovet for en helhetlig innsats for utvikling av miljø- og klimavennlig teknologi. Utredninger knyttet til teknologiutvikling som kan bidra til redusert klimautslipp og økt konkurransekraft skal prioriteres. Styret prioriterer nærmere innenfor disse områdene.

  Bioøkonomistrategi: Kjente ressurser – uante muligheter
  Strategien har tre overordnede mål som en forsterket innsats innenfor bioøkonomien skal bidra til å utløse. For å nå disse målene skal innsatsen konsentreres rundt fire innsatsområder. Hvert innsatsområde er konkretisert i to delmål.
  Les hele «Bioøkonomistrategien» på Regjeringen.no.

 • Rapportering og formidling – utredninger og forprosjekt

  Landbruksdirektoratet er tilskuddsforvalter for Styrene når de bevilger midler til utredninger og forprosjekt. Ved bevilgning av midler til større prosjekter som IPN, KPN og Forskerprosjekt administrerer Norges forskningsråd utlysning, søknadsvurdering og prosjektoppfølging.

  Underveis
  Prosjekteier skal raskt melde forsinkelser eller endringer i prosjekt- eller finansieringsplan til Landbruksdirektoratet. Begrunnelse og oppdatert plan må legges fram samtidig. Landbruksdirektoratet skal godkjenne endringen. Dersom prosjekteier avbryter prosjektet eller ikke gjennomfører det etter planen, kan Styrene trekke tilbake eller redusere tilskuddet.

  Krav til sluttrapportering
  Sluttrapporten skal være ferdig og sendt til Styrene ved sekretariatet senest 3 måneder etter fastsatt sluttdato for prosjektet. Gjøres ikke dette regnes prosjektet som avbrutt og tilsagnet faller bort. Rapporten skal inneholde:

  • Beskrivelse av aktiviteter og en vurdering av resultater oppnådd for de mål og problemstillinger som er beskrevet i søknaden.
  • Styrene ønsker en særlig vurdering av hvordan kunnskapen har nådd ut til målgruppene i formidlingsplanen.
  • En økonomisk oversikt som viser budsjett og faktiske utgifter, som uten videre kan sammenlignes med godkjent budsjett og finansieringsplan. Forklar vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap.

  Informasjon og formidling
  Styrene legger stor vekt på god formidling av resultatene. Sluttrapporten skal  inneholde en populærvitenskapelig oppsummering av prosjektet (maks. 1 500 tegn, uten tittel). Sammendraget kan bli publisert på Landbruksdirektoratets hjemmeside sammen med henvisning (lenke) til mer informasjon om prosjektet. Deltagerne i prosjektet har ansvar for å informere alle målgrupper i henhold til formidlingsplanen. Tilsagnet dekker ikke vitenskapelig publisering.

  Finansieringskilden «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» skal nevnes i all formidling. Logoen til forskningsmidlene kan lastes her.

  forskningmidlene logo_rgb

  Logo som png-fil
  Logo som eps-fil

 • Last ned logo til Forskningsmidlene for jordbruk og matindus...

  Finansieringskilden «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» skal nevnes i all formidling. Logoen til forskningsmidlene kan lastes her.

  forskningmidlene logo_rgb

  Logo som png-fil
  Logo som eps-fil

 • Utbetaling – tilskudd til utredninger og forprosjekt

  Landbruksdirektoratet er tilskuddsforvalter for Styrene når de bevilger midler til utredninger og forprosjekt. Ved bevilgning av midler til større prosjekter som IPN, KPN og Forskerprosjekt administrerer Norges forskningsråd utlysning, søknadsvurdering og prosjektoppfølging.

  Oppgi tilsagnsnr., organisasjonsnr. og bankkontonr. i utbetalingsanmodningen. Ved delutbetaling, legg ved dokumentasjon på faktiske utgifter i henhold til budsjett. Ved sluttutbetaling, legg ved regnskap. Tilskuddet dekker ikke virksomhetens ordinære drifts- og administrasjonskostnader. MVA skal ikke legges til tilsagnsbeløpet.

  Utbetalingsanmodning sendes til: Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo eller postmottak@landbruksdirektoratet.no  Att. Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

  IKKE send anmodning om utbetaling som faktura til Landbruksdirektoratets fakturaadresse.

  Delutbetaling
  Landbruksdirektoratet kan utbetale tilskudd inntil to ganger per år, basert på påløpte og betalte utgifter (prosjektregnskap) i tråd med budsjett. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis og på anmodning. Det kan gis delutbetaling på inntil 75 prosent av tilskuddet når en tilsvarende andel av prosjektet er gjennomført. Ved behov kan vi be om ytterligere dokumentasjon i form av kopi av fakturaer, utskrift av hovedbok, reskontro og bankutskrifter.

  Sluttutbetaling
  Anmodning om sluttutbetaling sendes Landbruksdirektoratet sammen med sluttrapportering. Hvis kostnadene er mindre enn budsjettert, kan Styrene redusere tilskuddet. Utbetaling skjer først etter at Styrene har godkjent sluttrapporteringen i styremøte. Derfor må forfallsdato i evt. vedlagt faktura settes til etter dato for styrebehandling.

  Planlagte styremøter (med forbehold om endringer):
  2019:  5. februar, 7. mars, 12. juni, 12. september, 24. oktober og 11. desember

 • Innvilgede forskningsprosjekter (Forskerprosjekt, IPN og KPN...

  Oversikt over pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri finner du i prosjektoversikten.

 • Innvilgede utredninger og forprosjekter 2013-2018

  Prosjekttittel

  Søker

   Innvilget i desember 2018

   

  Klimatiltak – muligheter- norsk jordbruksproduksjon

   NIBIO

  KOMP - konkurransekraft og kompetanse i matindustrien. Faktagrunnlag om arbeidskraft i norsk matindustri

   NIBIO

  Blomster, struktur, verdiskaping

   NIBIO

  Hva skal til for å ha seterdrift i 2035?

   AgriAnalyse

  Effekter av tørkesommeren 2018 og påfølgende alternativt fôr på kjemisk sammensetning og mikrobiota i kumjølk

   NMBU

  CRISPR-technology used for simplified and easy plant virus detection

   NIBIO

  Kartlegging av aromautfordringer i norsk lamme- og sauekjøtt med utspring i dyrets mikrobiota

   Nortura SA

   Innvilget i september 2018:

   

   Utbredelse og potensiell økonomisk og miljømessig nytteverdi med presisjonsjordbruk i Norge

   NIBIO

   Kartlegge omfanget av- og erfaringa med presisjonslandbruk i Noreg

   NLR

   Muligheter for økt binding av karbon i jord

   NIBIO

   Muligheter for økt binding av karbon i jord i beitemark

   AgriAnalyse

   Økonometriske analyser av sammenhengen mellom produsert mengde, pris og tilskudd for husdyrprodukter

   NIBIO

   Analyse av hvordan tilskudd og priser påvirker tilbudet av husdyrproduksjoner i Norge

   NIBIO

    Innvilget i mai 2018:

   

   Grasbasert storfekjøtproduksjon: Tiltak for å styrke grovfôr i oppfôring av storfe til slakt

   AgriAnalyse

   Møkk og miljø- et utredningsprosjekt med fokus på bedre bruk av husdyrgjødsla til beste for bonde, økonomi og miljø

   NORSØK

   Jordprøver - dokumentasjon av status, forslag til standardisering av datafangst og dataforvaltning

   NIBIO

   Forekomst av pesticidresistens hos gråskimmelsoppen i importerte og norskproduserte småplanter av jordbær

   Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

   Kartlegging av svarte karstrenger i kålrot og identifisering av årsaker til sjukdommen

   NIBIO

   Plast i landbruket: kilder, massebalanse og spredning fra jord til vann («PLASTLAND»)

   NIVA- Norsk institutt for vannforskning

   Detection of lameness and mastitis pathogens in milk using visual and olfactory sensing

   Teknova AS

   WheyBiotics, prebiotika for selektiv vekst av gode bakterier. Mot en effektiv utnyttelse av laktose i myse og generering av høyverdiprodukter

   NMBU

   Virus i korn, diagnostikk og kartlegging (VirCer)

   NIBIO

  Innvilget i desember 2017:

   

  Bruk av insektsmel produsert på lokal kornavrens og grønnsaksavskjær i fór til enmaga dyr

   Norgesfôr AS

  Hvem er ammekuprodusenten, og går også ammekuproduksjonen mot overproduksjon?

   AgriAnalyse AS

  Kan Enterococcus hirae være ny årsak til spedgrisdiaré i Norge?

   Veterinærinstituttet

  Seleksjon for tillitsfullhet og effekter på sosial toleranse hos husdyr: mink som modelldyr

   NMBU

  Samling og studier av norske kulturer for å sikre framtidig nasjonal "Tjukkmjølk"-produksjon

   NMBU

  ASD-metoden - Forprosjekt for utprøving av tiltak mot vekststagnasjon ved nyplanting i høgverdiproduksjonar

   Njøs Næringsutvikling AS

   Biokull i fôr til sau, vil de spise det?

   NIBIO

  Innvilget i mai 2017:

   

  Samfunnsøkonomisk verdsetting av landbrukets bidrag til kulturlandskap og økosystemtjenester

   Menon Economics

   Et mer presist rammeverk for å verdsette nytteverdien av landbrukets forsyningsevne

   Menon Economics

   VELKU/GOKU - Dyrevelferdsindeks for melkeku

   TINE SA v/TINE Rådgiving

   Blå-Grønn Biogass Helgeland

   Søndre Helgeland Miljøverk  IKS (SHMIL)

   X-NIR, Integrert fôranalyse på gården

   TINE SA

   Rådyrkje i gresseng

   Trondheim Innovation AS

   Kartlegging av nematoder i bærfelt

   NIBIO

  Innvilget i desember 2016:

   

  Bokprosjekt: «Makt og styring ved matfatet. Fra Mosebøkene til Mattilsynet»

  Mattilsynet

  Bruken av alkalisk korn for å øke andelen norsk korn i kraftfôr til drøvtyggere

  Norgesfôr AS

  Bladsjukdommer i norsk hvete

  NIBIO

  EUs klima- og energipolitikk mot 2030. Mulige konsekvenser av Europakommiasjonens forslag for landsektoren. En forstudie.

  NIBIO

  Strategier for overvåkning og redusering av sykdomsepidemier i honningbie- og villbiepopulasjoner i Norge

  NMBU

  Innvilget i mai 2016:

   

  Bioreaktivt filter - Forprosjekt for utprøving av tiltak for å redusere forurensning av grunnvann og overflatevann fra punktkilder i landbruket

  NIBIO

  Utvikling av beregningsmodell for klimagasser i norsk landbruk

  Norges Bondelag

  Kartlegging av frittlevende nematoder i potet, grønnsaker, jordbær og korn

  NIBIO

  Samfunnsøkonomisk verdsetting av nytteverdi i matproduksjon

  Menon Enomics AS

  Avl for effektivitet hos sau, i et biologisk, ressursøkonomisk og bedriftsøkonomisk perspektiv

  NMBU

  Budsjettstøtte og vurdering av oppnåelse av politiske mål for landbruket

  Norsk senter for bygdeforskning

  Kortison som velferdsindikator

  Norsøk

  Reduksjon av vitamin A i norsk svinefôr

  Animalia

  Innvilget i oktober 2015: 

   

  Barn i landbruket - et forprosjekt

  Høgskulen for landbruk og bygdeutviklng

  Plattform for informasjon om og kunnskap fra jordbruksforskning - en brukerorinetert utredning

  Midt-Norsk samarbeidsråd

  Biologisk optimalisert biavl

  Calluna honning

  Løsdrift i dag og i 2024 - Når alle fram i tide?

  AgriAnalyse

  Kuldetolerante grønnsaker kan bidra til landbruksproduksjon over hele landet og gi økt verdiskapning

  NIBIO

  Sammenlignende studier

  NIBIO

  Innvilget i desember 2014:

   

  Utnyttelse av fornybar energikilder på norske gårdsbruk, utredning av plan for implementering

  Institutt for Energiteknikk

  Forebyggende tiltak mot alveld

  Bioforsk økologisk

  Kartlegging av "tuppråte" og andre årsaker til lagersvinn i gulrot

  Bioforsk plantehelse

  Løkflue

  Bioforsk plantehelse

  Gulrust i norsk hvete

  Bioforsk plantehelse

  Innvilget i mai 2014:

   

  Fossilfritt norsk landbruk innen 2030: Overgang mot bioøkonomi, i samspill med industri og energi

  AgriAnalyse og SINTEF

  Muligheter for økt konkurransekraft innen grøntsektoren gjennom automatisering av manuelle, ressurskrevende oppgaver

  Bama, Gartnerhallen

  Forprosjekt - Geitemelk med preg av utmark og geografi

  Bioforsk

  Norsk settepotetavl – flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon

  Bioforsk/ Norsk Potetforum

  Økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag

  Nortura SA

  Kompetanseløft for økt arktisk bærproduksjon

  Norsk Landbruksrådgiving Helgeland

   Innvilget før 2014:

   

  Feltforsøk Biokull: Avdekking av agronomiske og økonomiske parametre ved introduksjon av biokull: Avlingsøkning og redusert kunstgjørselforbruk.

  Våler kommune

  Konsekvenser av mulige reguleringer av gjødselvareforskrift i Rogaland

  NILF

  Reduksjon av N20-utslipp og CO2-fangst i landbruk ved bruk av olivin

  UMB, IHA

  Grunnlag for prioritering av områder for nydyrking

  Institutt for Skog og Landskap

  Kjøttproduksjon på geit og landskapspleie

  Bioforsk Øst, Løken

  Strukturert livdyrtilbud i kjøttproduksjon på storfe

  Nortura SA

  Kjøttbransjens fremtid og muligheter

  Nofima

  Smittsomme sykdommer i en utvidet samfunnskontekst

  Animalia

  Test av kommersiell teknologi for presisjonssprøyting av glyfosat i kornproduksjon

  Bioforsk

  KornFuth – Fra utredning til handling

  Bioforsk

  Alternative distribusjonssystemer for ferske meierivarer i et miljø- og klimaperspektiv.

  NILF

  Fremtiden for norsk melkeproduksjon

  Landbrukets utredningskontor

  Grønn forskning i Midt-Norge

  Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

  CAP 2013: Hva betyr det for norsk matsektor?

  NILF

  Utvikling av en modell for innsamling av prisdata, vertikal pris- og pristansmisjonsstudie for dagligvarer

  NILF

  Arbeidsinnvandring til landbruket - arbeidskraftbehov, legitimitet og normalisering

  Norsk senter for bygdeforskning

  Driftsledelse i landbruket

  NILF

  Støtte til å prøve ugrasmiddel for sikker bruk i integrert plantevern i grønnsaker på friland

  Bioforsk Plantehelse

  Verifisering av tiltrekkende planteluktfelle for rognebærmøll

  Bioforsk Økologisk, Tingvoll gard

  Arktisk bærproduksjon

  Norsk Landbruksrådgiving Helgeland

  Kunnsksapsgrunnlag for strategisk val i spesialisert frukt- og bærproduksjon i nye marknader (Fruktstrategi)

  Vestlandsforskning

  Videreføring og ajourføring av Holos modellen for beregning av klimagasser

  UMB, IHA

  Økonomi i melkeproduksjon - hvilken kunnskap gir eksisterende data

  Trøndelag forskning og utvikling

  Husdyrutredningen

  Norges forskningsråd

 • 2017: Innvilgede prosjekter - redusere jordbrukets klimagass...

  I tillegg til tidligere avsatte midler for inneværende år på forskningsområdet, ble det i Jordbruksavtalen 2017-2018 satt av 6,5 mill. kr til utredninger som bidrar med kunnskap som ledd i å redusere jordbrukets klimagassutslipp. Midlene er en del av kompensasjon for økt CO2-avgift i skog- og jordbruket.

  I styremøte 19. oktober 2017 ble syv prosjekter innvilget:

  Prosjekttittel

  Søker

  Innvilget beløp

  KLIMATILTAK I LANDBRUKET- en utredning om modeller, karbonlagring og tiltak for reduserte klimagassutslipp

  NMBU

  600 000,-

  Verktøy for å estimere tap av ammoniakk og lystgass

  NIBIO

  400 000,-

  Bruken av levende gjær i fôr for å redusere klimagassutslipp fra drøvtyggere og hest

  NMBU

  800 000,-

  KarbonVekst: Redusert klimagassutslipp og bedre agronomi med bruk av biokull ved gjødsling og kompostering

  NIBIO

  1 752 885,-

  Gjødslingsstrategier for eng som minimerer lystgassutslipp i kjølige og våte vårer

  NIBIO

  1 300 000,-

  Faste kjørespor i eng -et tiltak for å øke karbonbinding i jorda og redusere lystgassutslipp

  NLR

  648 000,-

  Effekter av virkemidler for å redusere utslipp fra nydyrking av myr

  CICERO

  999 115,-