Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordbruks- og matforskning

Ny FFL/JA logo, mars 2015 (Copyright: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri)

Landbruksdirektoratet er sekretariat for to forskningsstyrer: Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Styrene har ansvaret for "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" som utgjør ca. 220 mill. kroner pr. år.

Styrene utlyser midler til jordbruks- og matforskning i mars hvert år. Søknad om midler til utredninger og forprosjekt sendes til direktoratet, mens søknad om midler til Forskerprosjekt og IPN sendes til Norges Forskningsråd.

 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

  Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) er opprettet i henhold til lov av 26. juni 1970 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter. For 2018 er det budsjettert med inntekter på ca. 165 mill. kroner.

  FFL skal sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til å fremstille nærings- og nytelsesmidler, samt fôrkorn til husdyr.

  Midlene kommer inn til FFL gjennom en forskningsavgift på landbruksprodukter, både nasjonal produksjon og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. Avgiften er i dag 0,35 prosent av brutto fakturagrunnlag for råvarer og 0,25 prosent av importverdien på importerte halvfabrikata/ferdigvarer. Det påløper en avgift på den nasjonale produksjonen når varene mottas fra produsent.

  Landbruksdirektoratet krever inn avgiften på kjøtt, egg, melk, korn, vegetabiler og honning. På importerte varer kreves avgiften inn av Skattedirektoratet.

  Fordeling av midlene
  Fondsmidlene brukes til finansiering av prosjekter etter åpen utlysning. I tillegg gis en andel til forskninginstituttet Nofima. Ot.prp.nr. 6 (2000-2001) legger til grunn at landbruksforskning ved Nofima skal sikres gjennom avgiftsmidlene. Nofima mottar midlene gjennom basisbevilgning og støtte til enkeltprosjekter i åpne konkurranser med andre forskningsinstitusjoner.

  Midlene betraktes som brukerfinansiering av kollektiv art, og skal først og fremst finansiere forskning av felles karakter for en bransje eller produksjon. Resultatene skal være åpne for alle. I Ot.prp.nr 6 (2000-2001) er det lagt til grunn at de ulike sektorer i matvarekjeden som betaler forskningsavgift, skal komme rimelig ut med hensyn på fordeling av avgiftsmidlene.

  Om fondet
  Fondet forvaltes av et styre på sju personer oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, med Landbruksdirektoratet som sekretariat. Nåværende styre er oppnevnt for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020. Styreleder er oppnevnt for to år til 31.12.2019.

  Styret for FFL har felles møter med Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Se protokoller og regelverk.

  Det legges vekt på å få til en effektiv administrering av ordningen, både når det gjelder innkreving av avgiften og disponering av midlene. Samarbeidet med Norges forskningsråd om utlysning, søknadsbehandling og prosjektoppfølging er viktig i denne sammenheng.

  Utlysningsrutiner
  Midlene til forskning fordeles etter åpen utlysning, enten som egen utlysning eller som fellesutlysning med program i Forskningsrådet. Når midlene lyses ut i egen utlysning, brukes Forskningsrådets e-søknadssystem. Det innebærer at alle søknader følger Forskningsrådets rutiner for prosjektvurdering, herunder fagekspertvurdering. Vedtak om tildeling av midler fra FFL gjøres av styret. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 • Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

  Over jordbruksavtalen avsettes årlig midler øremerket forskning. For 2018 utgjør dette 55 mill. kroner. Formålet med midlene er å bidra til å dekke opp avtalepartenes behov for forskning og utvikling med hovedvekt på anvendt kunnskap. Avtalepartene er Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag.

  Om avtalemidlene
  Midlene forvaltes av et eget styre, med Landbruksdirektoratet som sekretariat. Nåværende styre er oppnevnt for perioden 01.01.2018 - 31.12.2020. Styreleder er oppnevnt for to år til 31.12..2019.

  Styret har felles møter med Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL). Se protokoller og regelverk.

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt egne retningslinjer for forvaltningen av midlene.

  Fordeling av midler
  Midlene til forskning fordeles etter åpen utlysning, enten som egen utlysning eller som fellesutlysning med program i Forskningsrådet. Det kan også gis midler til utredningsprosjekter innen midlenes prioriterte områder.

  Når midlene lyses ut i egen utlysning, nyttes Forskningsrådets e-søknadssystem. Det innebærer at alle søknader følger Forskningsrådets rutiner for prosjektvurdering, herunder fagekspertvurdering. Vedtak om tildeling av midler fra jordbruksavtalen gjøres av styret. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 • Innspill til prioritering av forskningsområder for 2019-2022

  Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri skal våren 2018 lyse ut forskningsmidler for 2019, og ønsker å kartlegge forskningsbehov innen jordbruks- og matområdet. Vi inviterer næringsaktører, forskningsinstitusjoner og avtalepartene til å komme med innspill til hvilke temaer/områder som bør inngå i vår neste utlysning av forskningsmidler. Vi inviterer både til skriftlige innspill og til å komme på møteplassene mellom næring og FoU-institusjoner hvor sekretariatet for forskningsstyrene er tilstede.

  Skriftlige innspill
  Vi ønsker nye innspill. Det innebærer at dersom dere sendte oss innspill i fjor, men har nye innspill til utlysningen for 2018, ber vi dere vise til brevet dere sendte i fjor, og være eksplisitt på hva som er nytt. 

  Frist for skriftlige innspill er 15. februar 2018. Innspillene skal være konkrete og på max.2 sider. Innspill sendes til forskning@landbruksdirektoratet.no.

  Muntlige innspill mottas på møteplasser
  Vi er til stede i følgende fora for å fange opp innspill:

  • Hurtigruteseminaret 27. - 28. november
  • Midtnorsk samarbeidsråds årlige idemyldring 29. januar i Stjørdal.
  • NTP-Food for life (den nasjonale teknologiplattformen innen mat). Møte med de deltagende bedriftene 1. februar.
  • NIBIO-konferanse 2018 kun tirsdag 13. februar på X Meeting Point, Hellerudsletta
 • Utlysning for 2018/19: Midler til utredning og forprosjekt

  Utlysning av midler til utredninger og forprosjekt med oppstart i 2018 eller 2019 offentliggjøres i midten av mars.

 • Utlysning for 2019: Midler til Forskerprosjekt og IPN

  Utlysning av midler til Forskerprosjekt (med næringsmedvirkning) og Innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN) med oppstart i 2019 offentliggjøres i midten av mars.

 • Rapportering og formidling – utredninger og forprosjekt

  Landbruksdirektoratet er tilskuddsforvalter for Styrene når de bevilger midler til utredninger og forprosjekt. Ved bevilgning av midler til større prosjekter som IPN, KPN og Forskerprosjekt administrerer Norges forskningsråd utlysning, søknadsvurdering og prosjektoppfølging.

  Underveis
  Prosjekteier skal raskt melde forsinkelser eller endringer i prosjekt- eller finansieringsplan til Landbruksdirektoratet. Begrunnelse og oppdatert plan må legges fram samtidig. Landbruksdirektoratet skal godkjenne endringen. Dersom prosjekteier avbryter prosjektet eller ikke gjennomfører det etter planen, kan Styrene trekke tilbake eller redusere tilskuddet.

  Sluttrapportering
  Sluttrapporten skal være ferdig og sendt til Styrene ved sekretariatet senest 3 måneder etter fastsatt sluttdato for prosjektet. Gjøres ikke dette regnes prosjektet som avbrutt og tilsagnet faller bort. Rapporten skal inneholde beskrivelse av aktiviteter og en vurdering av resultater oppnådd for de mål og problemstillinger som er beskrevet i søknaden. Styrene ønsker en særlig vurdering av hvordan kunnskapen har nådd ut til målgruppene i formidlingsplanen. En økonomisk oversikt som viser budsjett og faktiske utgifter, som uten videre kan sammenlignes med godkjent budsjett og finansieringsplan, skal legges ved. Forklar vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap.

  Informasjon og formidling
  Styrene legger stor vekt på god formidling av resultatene. Sluttrapporten skal  inneholde en populærvitenskaplig oppsummering av prosjektet (maks. 1 500 tegn, uten tittel). Sammendraget vil bli publisert på Landbruksdirektoratets hjemmeside sammen med henvisning (lenke) til mer informasjon om prosjektet. Deltagerne i prosjektet har ansvar for å informere alle målgrupper i henhold til formidlingsplanen.Tilsagnet dekker ikke vitenskapelig publisering.

  Finansieringskilden «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» skal nevnes i all formidling. Logoen til forskningsmidlene kan lastes her.

  forskningmidlene logo_rgb

  Logo som png-fil
  Logo som eps-fil

 • Utbetaling – tilskudd til utredninger og forprosjekt

  Landbruksdirektoratet er tilskuddsforvalter for Styrene når de bevilger midler til utredninger og forprosjekt. Ved bevilgning av midler til større prosjekter som IPN, KPN og Forskerprosjekt administrerer Norges forskningsråd utlysning, søknadsvurdering og prosjektoppfølging.

  Oppgi tilsagnsnr., organisasjonsnr. og bankkontonr. i utbetalingsanmodningen. Ved delutbetaling, legg ved dokumentasjon på faktiske utgifter i henhold til budsjett. Ved sluttutbetaling, legg ved regnskap. Tilskuddet dekker ikke virksomhetens ordinære drifts- og administrasjonskostnader. MVA skal ikke legges til tilsagnsbeløpet. IKKE send anmodning om utbetaling som faktura til Landbruksdirektoratets fakturaadresse.

  Utbetalingsanmodning sendes til: Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo eller postmottak@landbruksdirektoratet.no  Att. Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

  Delutbetaling
  Landbruksdirektoratet kan utbetale tilskudd inntil to ganger per år, basert på påløpte og betalte utgifter (prosjektregnskap) i tråd med budsjett. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis og på anmodning. Det kan gis delutbetaling på inntil 75 prosent av tilskuddet når en tilsvarende andel av prosjektet er gjennomført. Ved behov kan vi be om ytterligere dokumentasjon i form av kopi av fakturaer, utskrift av hovedbok, reskontro og bankutskrifter.

  Sluttutbetaling
  Sluttutbetaling skjer på anmodning når sluttrapport foreligger. Hvis kostnadene er mindre enn budsjettert, kan Styrene redusere tilskuddet. Anmodning om sluttutbetaling må sendes Landbruksdirektoratet innen 3 måneder etter at tilsagnsperioden utgår, dvs. samme frist som for levering av sluttrapport. Sluttutbetaling skjer først etter at Styrene har godkjent sluttrapporten. Sluttrapporten må være sendt til sekretariatet senest 14 dager før neste styremøte.

  Planlagte styremøter (med forbehold om endringer):
  2018:14. februar, 8. mars, 30. mai, 12. september, 25. oktober og 18. desember

 • Innvilgede forskningsprosjekter (Forskerprosjekt, IPN og KPN...

  Oversikt over pågående og avluttede prosjekter finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri finner du i prosjektdatabasen.

 • Innvilgede utredninger og forprosjekter 2013-2017

  Prosjekttittel

  Søker

  Innvilget i desember 2017:

   

  Bruk av insektsmel produsert på lokal kornavrens og grønnsaksavskjær i fór til enmaga dyr

   Norgesfôr AS

  Hvem er ammekuprodusenten, og går også ammekuproduksjonen mot overproduksjon?

   AgriAnalyse AS

  Kan Enterococcus hirae være ny årsak til spedgrisdiaré i Norge?

   Veterinærinstituttet

  Seleksjon for tillitsfullhet og effekter på sosial toleranse hos husdyr: mink som modelldyr

   NMBU

  Samling og studier av norske kulturer for å sikre framtidig nasjonal "Tjukkmjølk"-produksjon

   NMBU

  ASD-metoden - Forprosjekt for utprøving av tiltak mot vekststagnasjon ved nyplanting i høgverdiproduksjonar

   Njøs Næringsutvikling AS

   Biokull i fôr til sau, vil de spise det?

   NIBIO

  Innvilget i mai 2017:

   

  Samfunnsøkonomisk verdsetting av landbrukets bidrag til kulturlandskap og økosystemtjenester

   Menon Economics

   Et mer presist rammeverk for å verdsette nytteverdien av landbrukets forsyningsevne

   Menon Economics

   VELKU/GOKU - Dyrevelferdsindeks for melkeku

   TINE SA v/TINE Rådgiving

   Blå-Grønn Biogass Helgeland

   Søndre Helgeland Miljøverk  IKS (SHMIL)

   X-NIR, Integrert fôranalyse på gården

   TINE SA

   Rådyrkje i gresseng

   Trondheim Innovation AS

   Kartlegging av nematoder i bærfelt

   NIBIO

  Innvilget i desember 2016:

   

  Bokprosjekt: «Makt og styring ved matfatet. Fra Mosebøkene til Mattilsynet»

  Mattilsynet

  Bruken av alkalisk korn for å øke andelen norsk korn i kraftfôr til drøvtyggere

  Norgesfôr AS

  Bladsjukdommer i norsk hvete

  NIBIO

  EUs klima- og energipolitikk mot 2030. Mulige konsekvenser av Europakommiasjonens forslag for landsektoren. En forstudie.

  NIBIO

  Strategier for overvåkning og redusering av sykdomsepidemier i honningbie- og villbiepopulasjoner i Norge

  NMBU

  Innvilget i mai 2016:

   

  Bioreaktivt filter - Forprosjekt for utprøving av tiltak for å redusere forurensning av grunnvann og overflatevann fra punktkilder i landbruket

  NIBIO

  Utvikling av beregningsmodell for klimagasser i norsk landbruk

  Norges Bondelag

  Kartlegging av frittlevende nematoder i potet, grønnsaker, jordbær og korn

  NIBIO

  Samfunnsøkonomisk verdsetting av nytteverdi i matproduksjon

  Menon Enomics AS

  Avl for effektivitet hos sau, i et biologisk, ressursøkonomisk og bedriftsøkonomisk perspektiv

  NMBU

  Budsjettstøtte og vurdering av oppnåelse av politiske mål for landbruket

  Norsk senter for bygdeforskning

  Kortison som velferdsindikator

  Norsøk

  Reduksjon av vitamin A i norsk svinefôr

  Animalia

  Innvilget i oktober 2015: 

   

  Barn i landbruket - et forprosjekt

  Høgskulen for landbruk og bygdeutviklng

  Plattform for informasjon om og kunnskap fra jordbruksforskning - en brukerorinetert utredning

  Midt-Norsk samarbeidsråd

  Biologisk optimalisert biavl

  Calluna honning

  Løsdrift i dag og i 2024 - Når alle fram i tide?

  AgriAnalyse

  Kuldetolerante grønnsaker kan bidra til landbruksproduksjon over hele landet og gi økt verdiskapning

  NIBIO

  Sammenlignende studier

  NIBIO

  Innvilget i desember 2014:

   

  Utnyttelse av fornybar energikilder på norske gårdsbruk, utredning av plan for implementering

  Institutt for Energiteknikk

  Forebyggende tiltak mot alveld

  Bioforsk økologisk

  Kartlegging av "tuppråte" og andre årsaker til lagersvinn i gulrot

  Bioforsk plantehelse

  Løkflue

  Bioforsk plantehelse

  Gulrust i norsk hvete

  Bioforsk plantehelse

  Innvilget i mai 2014:

   

  Fossilfritt norsk landbruk innen 2030: Overgang mot bioøkonomi, i samspill med industri og energi

  AgriAnalyse og SINTEF

  Muligheter for økt konkurransekraft innen grøntsektoren gjennom automatisering av manuelle, ressurskrevende oppgaver

  Bama, Gartnerhallen

  Forprosjekt - Geitemelk med preg av utmark og geografi

  Bioforsk

  Norsk settepotetavl – flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon

  Bioforsk/ Norsk Potetforum

  Økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag

  Nortura SA

  Kompetanseløft for økt arktisk bærproduksjon

  Norsk Landbruksrådgiving Helgeland

   Innvilget før 2014:

   

  Feltforsøk Biokull: Avdekking av agronomiske og økonomiske parametre ved introduksjon av biokull: Avlingsøkning og redusert kunstgjørselforbruk.

  Våler kommune

  Konsekvenser av mulige reguleringer av gjødselvareforskrift i Rogaland

  NILF

  Reduksjon av N20-utslipp og CO2-fangst i landbruk ved bruk av olivin

  UMB, IHA

  Grunnlag for prioritering av områder for nydyrking

  Institutt for Skog og Landskap

  Kjøttproduksjon på geit og landskapspleie

  Bioforsk Øst, Løken

  Strukturert livdyrtilbud i kjøttproduksjon på storfe

  Nortura SA

  Kjøttbransjens fremtid og muligheter

  Nofima

  Smittsomme sykdommer i en utvidet samfunnskontekst

  Animalia

  Test av kommersiell teknologi for presisjonssprøyting av glyfosat i kornproduksjon

  Bioforsk

  KornFuth – Fra utredning til handling

  Bioforsk

  Alternative distribusjonssystemer for ferske meierivarer i et miljø- og klimaperspektiv.

  NILF

  Fremtiden for norsk melkeproduksjon

  Landbrukets utredningskontor

  Grønn forskning i Midt-Norge

  Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

  CAP 2013: Hva betyr det for norsk matsektor?

  NILF

  Utvikling av en modell for innsamling av prisdata, vertikal pris- og pristansmisjonsstudie for dagligvarer

  NILF

  Arbeidsinnvandring til landbruket - arbeidskraftbehov, legitimitet og normalisering

  Norsk senter for bygdeforskning

  Driftsledelse i landbruket

  NILF

  Støtte til å prøve ugrasmiddel for sikker bruk i integrert plantevern i grønnsaker på friland

  Bioforsk Plantehelse

  Verifisering av tiltrekkende planteluktfelle for rognebærmøll

  Bioforsk Økologisk, Tingvoll gard

  Arktisk bærproduksjon

  Norsk Landbruksrådgiving Helgeland

  Kunnsksapsgrunnlag for strategisk val i spesialisert frukt- og bærproduksjon i nye marknader (Fruktstrategi)

  Vestlandsforskning

  Videreføring og ajourføring av Holos modellen for beregning av klimagasser

  UMB, IHA

  Økonomi i melkeproduksjon - hvilken kunnskap gir eksisterende data

  Trøndelag forskning og utvikling

  Husdyrutredningen

  Norges forskningsråd

 • 2017: Innvilgede prosjekter - redusere jordbrukets klimagass...

  I tillegg til tidligere avsatte midler for inneværende år på forskningsområdet, ble det i Jordbruksavtalen 2017-2018 satt av 6,5 mill. kr til utredninger som bidrar med kunnskap som ledd i å redusere jordbrukets klimagassutslipp. Midlene er en del av kompensasjon for økt CO2-avgift i skog- og jordbruket.

  I styremøte 19. oktober 2017 ble syv prosjekter innvilget:

  Prosjekttittel

  Søker

  Innvilget beløp

  KLIMATILTAK I LANDBRUKET- en utredning om modeller, karbonlagring og tiltak for reduserte klimagassutslipp

  NMBU

  600 000,-

  Verktøy for å estimere tap av ammoniakk og lystgass

  NIBIO

  400 000,-

  Bruken av levende gjær i fôr for å redusere klimagassutslipp fra drøvtyggere og hest

  NMBU

  800 000,-

  KarbonVekst: Redusert klimagassutslipp og bedre agronomi med bruk av biokull ved gjødsling og kompostering

  NIBIO

  1 752 885,-

  Gjødslingsstrategier for eng som minimerer lystgassutslipp i kjølige og våte vårer

  NIBIO

  1 300 000,-

  Faste kjørespor i eng -et tiltak for å øke karbonbinding i jorda og redusere lystgassutslipp

  NLR

  648 000,-

  Effekter av virkemidler for å redusere utslipp fra nydyrking av myr

  CICERO

  999 115,-

 • Information in english

   Norwegian Research Funding for Agriculture and Food Industry – How to apply.

  • Norwegian Levy on Agricultural Products (FFL) and funding from the Agricultural Agreement Research Fund of Norway (JA) have a combined budget of approximately NOK 210 million annually, to be used for research in the fields of agriculture and food.
  • Both the Food and Agri-industries are well represented on the Trust Fund Boards, and the Norwegian Agriculture Agency administrates the two boards.

  Norwegian Levy on Agricultural Products (FFL)

  The Fund is available for research projects annually through an open invitation. Part of the Fund is set aside for basic funding of Nofima, the government-run Applied Research Institute.

  Origin of funding: Levies on Agriproducts

  Amount Available: Approx. NOK 163 million annually

  Board Members: The Ministry of Agriculture and Food, The Norwegian Farmers’ Union, Norwegian Farmers and Smallholders Union, Confederation of Norwegian Enterprise (NHO), The Federation of Norwegian Agricultural Cooperatives, Enterprise Federation of Norway (Virke) and Norwegian Food and Allied Workers’ Union (NNN). The Norwegian Research Council (NRC) participates as an Observer.

   How the Funds are used

  • Commercial long-term Research Projects (Strategic programs) at Nofima
  • National Research Projects involving industry by open invitation for proposals
  • NRC’s Environmental Research Program
  • Pilot projects

  Agricultural Agreement Research Fund of Norway (JA)

  Annual Funds earmarked for research are agreed by the parties; the Ministry of Agriculture and Food, Norwegian Farmers’ Union, and Norwegian Farmers and Smallholders Union when forming the Agricultural Agreement. The Fund helps cover their need for research and development with an emphasis on applied knowledge.

  Origin of funding: Stipulated in the Agricultural Agreement

  Amount available: Agreed in agricultural negotiations.    It is nowNOK 55 million

  Board Members: Ministry of Agriculture and Food, Norwegian Farmers’ Union and Norwegian Farmers and Smallholders’ Union. The Norwegian Research Council is an Observer.

  How the Funds are used

  • National Research Projects involving industry by open invitation for proposals
  • Research in plant breeding
  • NRC’s Environmental Research Program
  • Norwegian/Swedish collaboration in Equine Research
  • Pilot Projects

  Norwegian Research Funding for Agriculture and Food Industry – when and how to apply.

  The application process consists of four main steps:

  1)      Input from industry and research institutions

  Agricultural industries and research institutions are invited to submit written proposals stating their priorities by mid-February. The Boards also invite to open discussion meetings in January and February.

  2)   Open invitation

  Announcements are published in late March and applicants are asked to submit a brief summary of their project.

  3)      Rating

  The deadline for submitting the summary is beginning of May. The Board will then evaluate the applications for relevance and industry participation. In June, you will be informed of  their decision,  and if your summary is accepted you will then be invited to write a complete application.

  4)      Application Processing

  Deadline for applications is September/October, and all applications must be submitted electronically to the Research Council’s website. The Boards place great emphasis on the industrial aspect of the project.

  During December and January, after the scientific evaluation and Board Resolution, you will receive a reply. RCN will, on behalf of the Board, administrate the contract and project plan.

  Effective Research and Management

  The Summary Process is intended to save you time and effort when applying. You are invited to write a complete application if/and when your Summary is accepted. It also contributes to an easier application process and a higher percentage of funds (now over 50).

  The Norwegian Research Council (NRC) and the Boards forthe Norwegian Research Funding for Agriculture and Food Industry cooperate by placing their money into a common pot to provide a higher percentage of funds targeted at innovation projects (IPN). The industry also contributes 50 per cent of the funds.