Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fire nye jordbruksutredninger er klare

Fire nye rapporter som skal bidra til økt kunnskap foran årets jordbruksoppgjør er nå klare. De omhandler karbonfangst- og lagring, bærekraftige produksjonssystemer, styrking av grønnsakproduksjonen og kompetansebehov i verdikjeden.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri_480 x 264I jordbruksoppgjøret 2019 ble det bestilt fire rapporter finansiert av Forskningsmidler over jordbruksavtalen. Nå foreligger utredningene, samt en delrapport for utredningen om kompetansebehov i landbruket, som først ferdigstilles i november 2020.

Utredningene tar for seg følgende tema:

 • Enklere teknologier for karbonfangst og -lagring, og jordbrukspraksis som fører til bedre karbonbinding i jord
  Jordbruket og staten inngikk i 2019 en intensjonsavtale om reduserte klimagassutslipp i norsk landbruk, og et sentralt tiltak er utvikling av teknologi som kan bidra til økt opptak og lagring av karbon i jord. AgriAnalyse har i sin utredning sett nærmere på slike tiltak gjennom økt bruk av fangvekster. Som økonomisk tiltak foreslås det å innføre et tilskudd for fangvekster med flat minimumssats per daa for hele landet, men med differensiering for undersådde fangvekster og for fangvekster sådd like før tresking.
 • Muligheter for videreutvikling av bærekraftige produksjonssystemer for norske forhold, med utgangspunkt i endrede forbruksmønstre og etterspørsel
  I utlysningen av midler ble det etterspurt økt kunnskap om mulighetene for å utvikle mer bærekraftige produksjonssystemer innen norsk jordbruk og matindustri for å møte forbrukernes endrede krav. To utredninger har tatt for seg problemstillinger knyttet til dette.
  • Telemarksforsking har i sin utredning sett på forbedringspotensialet for bærekraftige matproduksjonssystem under norske forhold, vurdert ut ifra en agroøkologisk tilnærmingsmodell. De anbefaler et mer omfattende arbeid for å evaluere alle dagens ordninger opp mot indikatorer for mer bærekraftige produksjonssystem, med sikte på å utvikle en ny modell der et bærekraftstilskudd er hovedelementet.
  • NORSØK konkluderer i sin utredning med at ny kunnskap vil bli viktig for at fjørfenæringen skal tilpasse seg forbrukernes krav om mer dyrevennlig produksjon basert på mest mulig lokale råvarer. Utredningen anbefaler både utvikling av ny teknologi, samarbeid mellom produsenter og fôrindustrien og at forbrukeren støtter produkter som kan bli dyrere, men som også kan ha gunstige produktegenskaper.
 • Utprøving av grønnsakssorter tilpasset norske dyrkingsforhold
  Tilgang på tilpasset sortsmateriale er en viktig forutsetning for å styrke produksjonen av grønnsaker i Norge. I utredningen Sortsprøving og -utvikling av grønnsaker kommer Norsk Landbruksrådgiving med seks råd for hvordan grønnsakproduksjonen kan styrkes i hele landet.
 • Er dagens utdanningstilbud på alle nivå tilpasset kompetansebehovet i landbrukets verdikjede?
  NIBIO leder prosjektet som skal finne svar på denne problemstillingen. Prosjektet har lengre varighet enn de andre utredningene, og leverer sin rapport 1. november 2020. Les mer om prosjektet her.

Kontaktperson

Mer om temaet