Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Høyere kornproduksjon med tettere veiledning

Flere «nær bonden»-møter kan øke norsk kornproduksjon. Et nylig avsluttet prosjekt med vekt på å formidle fagkunnskap har gitt både ny giv i bransjen og økt avling.

Gulnet kornåker- bygg - i Trøndelag (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Kari Hustad


Fra politisk hold er det en ambisjon om å øke kornavlingene i Norge. For å oppnå det spiller en rekke ulike forhold inn. Et av dem er å stimulere kornbønder med oppdatert fagkunnskap. Et utviklingsprosjekt hos NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) hadde som mål å omsette forskning og forsøk til praktisk dyrkingsteknikk. I prosjektets regi har 3 750 deltakere vært med på 140 ulike arrangementer. Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Fra utredning til handling
Prosjektet kalles KornFUTH (Fra Utredning Til Handling). NIBIO har samarbeidet tett med Norsk Landbruksrådgiving for å skape aktivitet og danne arenaer blant kornbøndene. Ved å samle interesserte bønder rundt et forsøksfelt på markdager, på et fagmøte eller en demonstrasjon skapes det et bedre produsentmiljø. Produsentene løfter hverandre i et faglig fellesskap, noe som øker viljen til å satse på korndyrking. Dette er noen av konklusjonene som prosjektet trekker i sin sluttrapport til styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Kornbønder på hugget
- Det såkalte avlingsgapet mellom forsøksresultater og praktisk dyrking er fortsatt for stort, sier leder for NIBIO-prosjektet, Einar Strand. Det er gjort mye forskning for å øke kvalitet og avlingsnivå, og produsentene er veldig på hugget for å ta det i bruk. Klimaendringer og effektivisering er en vanskelig kombinasjon, men økt bevissthet om jordpakking, gjødsling, sortsvalg og plantevern gir resultater for den enkelte.

Høy aktivitet gir nytteverdi
Det er mange faktorer som spiller inn på kornavling og kvalitet. Årets kornsesong som fikk rekordlave avlinger er et tydelig bevis på det. Rammebetingelsene er et annet element.
Prosjekt KornFUTH har vært et viktig bidrag til økt produksjon. Prosjektleder Einar Strand peker på at kornarealet har begynt å stige igjen i løpet av prosjektperioden, uten at han vil ta hele æren for det.
Å måle verdien av veiledning og forskning er vanskelig, men Strand mener at hvis den økte aktiviteten som prosjektet har ført med seg har gitt en varig avlingsøkning for korn på én prosent så har det, grovt regnet, gitt en brutto økning av salgsavlinga hos kornbøndene på 31,8 mill. kroner. Verdiskapningen lengre ut i verdikjeden kommer i tillegg. 

Avlingsutvikling 1945 - 2017 Foto: SSB
                    Avlingsutvikling i Norge i perioden 1945 til 2017 (kg/daa), 5 års glidende gjennomsnitt. Kilde: SSB                     

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet