Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordbruks- og matforskning

Ny FFL/JA logo, mars 2015 (Copyright: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri)

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Prosjektene skal dekke viktige kunnskapsbehov og ha god brukermedvirkning.

Årlig brukes ca. 250 mill. kroner til jordbruks- og matforskning. Søknad om midler til utredninger og forprosjekt sendes til Landbruksdirektoratet, mens søknad om midler til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) og Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) sendes til Norges Forskningsråd. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 • Utlysning for 2021: Midler til samarbeidsprosjekt

  Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) lyser ut inntil 100 mill. kroner til KSP-prosjekter med oppstart i 2021. 

  Hovedtemaer for utlysningen er knyttet til de landbrukspolitiske målene:

  • Matsikkerhet og beredskap
  • Landbruk i hele landet
  • Økt verdiskaping
  • Bærekraftig landbruk med reduserte klimagassutslipp

  Søknadsfrist: 2. september 2020

  Søknadene styrebehandles 8. desember 2020

  UtlysningenSamarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv finner du på Forskningsrådets nettside. 

  Under 
  Aktuelle temaområder, velg: Landbasert mat, miljø og bioressurser. Bla nedover til du kommer til FFL/JA sin utlysning 100 millioner til forskning på mat og landbruk fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, eller klikk deg inn via Snarveier i venstre marg.

 • Utlysning for 2021: Midler til Innovasjonsprosjekt i nærings...

  I august vil styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, i samarbeid med Norges forskningsråd, lyse ut inntil 50 mill. kroner til flerårige innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2021. Hovedtemaer for utlysningen vil være knyttet til de fire overordnete landbrukspolitiske målene:

  • Matsikkerhet og beredskap
  • Landbruk i hele landet
  • Økt verdiskaping
  • Bærekraftig landbruk med reduserte klimagassutslipp

  Søknadsfrist: Løpende

  Søknadene vil etter planen styrebehandles i desember 2020

  Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er allerede åpnet på Forskningsrådets nettside.

  Under Aktuelle temaområder, velg: Landbasert mat, miljø og bioressurser. Bla nedover til du kommer til Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), eller klikk deg inn via Snarveier i venstre marg.

 • Utlysning for 2021: Midler til utredninger og forprosjekt

  I juni vil styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyse ut midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2021.

  Utredninger skal belyse problemstillinger på et gitt område, skissere og vurdere mulige tiltak, samt peke på forutsetninger for og konsekvenser av utredningens anbefaling. Et forprosjekt skal ha som mål å føre til videre forskning. Søker skal angi hvilket forskningsprosjekt forprosjektet er tenkt å lede til.

  Søknadsfrist
  Tirsdag 22. september 2020  kl. 13.00.

 • Rapportering og formidling – utredninger og forprosjekt

  Landbruksdirektoratet er tilskuddsforvalter for Styrene når de bevilger midler til utredninger og forprosjekt. Ved bevilgning av midler til større prosjekter som IPN, KSP og Forskerprosjekt administrerer Norges forskningsråd utlysning, søknadsvurdering og prosjektoppfølging.

  Underveis
  Prosjekteier skal raskt melde forsinkelser eller endringer i prosjekt- eller finansieringsplan til Landbruksdirektoratet. Begrunnelse og oppdatert plan må legges fram samtidig. Landbruksdirektoratet skal godkjenne endringen. Dersom prosjekteier avbryter prosjektet eller ikke gjennomfører det etter planen, kan Styrene trekke tilbake eller redusere tilskuddet.

  Krav til sluttrapportering
  Sluttrapporten skal være ferdig og sendt til Styrene ved sekretariatet senest 3 måneder etter fastsatt sluttdato for prosjektet. Gjøres ikke dette regnes prosjektet som avbrutt og tilsagnet faller bort. Rapporten skal inneholde:

  • Beskrivelse av aktiviteter og en vurdering av resultater oppnådd for de mål og problemstillinger som er beskrevet i søknaden.
  • Styrene ønsker en særlig vurdering av hvordan kunnskapen har nådd ut til målgruppene i formidlingsplanen.
  • En økonomisk oversikt som viser budsjett og faktiske utgifter, som uten videre kan sammenlignes med godkjent budsjett og finansieringsplan. Forklar vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap.

  Informasjon og formidling
  Styrene legger stor vekt på god formidling av resultatene. Sluttrapporten skal  inneholde en populærvitenskapelig oppsummering av prosjektet (maks. 1 500 tegn, uten tittel). Sammendraget kan bli publisert på Landbruksdirektoratets hjemmeside sammen med henvisning (lenke) til mer informasjon om prosjektet. Deltagerne i prosjektet har ansvar for å informere alle målgrupper i henhold til formidlingsplanen. Tilsagnet dekker ikke vitenskapelig publisering.

  Finansieringskilden «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» skal nevnes i all formidling.

 • Last ned logo til Forskningsmidlene...

  Finansieringskilden «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» skal nevnes i all formidling. Logoen til forskningsmidlene kan lastes her.

  forskningmidlene logo_rgb

  Logo som png-fil
  Logo som eps-fil

 • Utbetaling – tilskudd til utredninger og forprosjekt

  Landbruksdirektoratet er tilskuddsforvalter for Styrene når de bevilger midler til utredninger og forprosjekt. Ved bevilgning av midler til større prosjekter som KSP, Innovasjons- og Forskerprosjekt administrerer Norges forskningsråd utlysning, søknadsvurdering og prosjektoppfølging.

  Oppgi tilsagnsnr., organisasjonsnr. og bankkontonr. i utbetalingsanmodningen. Ved delutbetaling, legg ved dokumentasjon på faktiske utgifter i henhold til budsjett. Ved sluttutbetaling, legg ved regnskap. Tilskuddet dekker ikke virksomhetens ordinære drifts- og administrasjonskostnader. MVA skal ikke legges til tilsagnsbeløpet.

  Utbetalingsanmodning sendes til: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo eller postmottak@landbruksdirektoratet.no  Att. Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.


  Delutbetaling
  Landbruksdirektoratet kan utbetale tilskudd inntil to ganger per år, basert på påløpte og betalte utgifter (prosjektregnskap) i tråd med budsjett. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis og på anmodning. Det kan gis delutbetaling på inntil 75 prosent av tilskuddet når en tilsvarende andel av prosjektet er gjennomført. Ved behov kan vi be om ytterligere dokumentasjon i form av kopi av fakturaer, utskrift av hovedbok, reskontro og bankutskrifter.

  Sluttutbetaling
  Anmodning om sluttutbetaling sendes Landbruksdirektoratet sammen med sluttrapportering. Hvis kostnadene er mindre enn budsjettert, kan Styrene redusere tilskuddet.