Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Mattrygghet gir god folkehelse og samfunnsøkonomi

Kampen mot antibiotikaresistente bakterier er ikke bare bra for folkehelsen, men også for økonomien, viser forskning

Smågris i fjøs.  (Copyright: Colourbox.com)

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 

Menon Economics har forsket på mulighetene for å styrke Norges evne til å ta i bruk metoder for å beregne den samfunnsøkonomiske nytteverdien av landbruksnæring og næringsmiddelindustri. Arbeidet har hatt to delmål, der den ene tilnærmingen har sett på konkrete tiltak i landbruket for å sikre mattrygghet og den andre har vurdert samfunnsøkonomisk nytte av større selvforsyning av matvarer.

En kost-nyttevurdering av handlingsplan mot Campolybacter hos slaktekylling og tiltak mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA), viste at begge tiltak hadde god samfunnsøkonomisk nytte som resultat av bedre folkehelse.

Det var ikke like enkelt å analysere effekten av høyere selvforsyningsgrad av matvarer, da dette i stor grad dreier seg om kriser som ennå ikke har inntruffet. Dette arbeidet ble derfor i stedet sentrert rundt utvikling av et metoderammeverk for å analysere nettopp slike problemstillinger.

Prosjektet er støttet av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Se hele rapporten "Verdien av landbrukets forsyningsevne: En samfunnsøkonomisk analyse"