Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny forskning for bærekraftig jordbruk og matindustri

12 nye samarbeidsprosjekt innen jordbruk og matindustri fikk klarsignal denne uka.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri_480 x 264

 

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri møttes 11.desember og bestemte hvilke samarbeidsprosjekt som får midler fra 2020. I alt kom det inn 44 søknader til utlysningen. Rammen for 2020 er på 21 mill. kroner og 101,8 mill. kroner totalt for hele prosjektperioden.

Prosjekt-
nummer

                                             Prosjekt      Søker

Innvilget beløp
(1 000 kroner)

301428 DIGIFOOD – Transformasjon av de nordiske Rekoringene til et digitalisert
 bærekraftig verdisystem for lokal mat
 Universitetet i 
 Sørøst-Norge
5 906
301834 BYPROVALUE – Multifunksjonell høyverdig soppbiomasse fra norsk landbruks
 biprodukter
   NMBU7 957
303127 Norwegian Airways – Bedre bærekraft og velferd i norsk storfeproduksjon ved
 reduksjon av respirasjonssjukdom og bruk av antimikrobielle midler
 Veterinær-
 instituttet
8072
303525 VelKu – Bedring av dyrevelferden i melkekubesetninger gjennom optimalisering av
 velferdsregistreringer for kontinuerlig bruk av bonden selv
   NMBU6 600
302341 AlkaNor – Alkalisk korn-teknologi, økt andel norske råvarer i rasjoner til storfe og
 effekt på melkeytelse, dyrehelse og utslipp av klimagasser 
   NMBU7 472
303258 NeXTim – Bedre tilpasning av timoteisorter og oppformering av såfrø til et klima i
 endring ved bruk av genominformasjon og maskinlæring
   NMBU8 720
303545 EngProt – Fôrkonservering for prima proteinkvalitet   NMBU10 000
301835 Bærekraftige tiltak mot rustsykdommer i hvete   NMBU11 300
300999 END-IT – Miljøvennlig bekjemping av soppsykdommer i drivhuskultur ved bruk av
 plantegenetikk og optisk sensorteknologi
   NMBU8 000
302129 SUBTECH – Trefiber som alternativ til torv som vekstmedium for ei fremtidig mer
 bærekraftig teknologibasert hagebruksnæring
   NIBIO6 400
302722 Eple-Handling – Bærekraftig handtering av eple etter høsting   NIBIO 12 000
303607 SHAPE – Innhøstingssystem for jordbær dyrket på bord i drivhustunnel   NMBU9 440

 

  

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri_480 x 264

FAKTA:
Hvert år blir det delt ut ca. 230 mill. kroner til landbruksforskning i Norge. Pengene kommer fra to kilder:

En forskningsavgift som er pålagt alle landbruksprodukter. Avgiften kommer fra norske og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer.    Avgiftsinntektene ligger på om lag 165 mill. kroner for 2019.

Under jordbruksavtalen blir partene enige om en sum som blir øremerket forskning. For 2019 er summen 65 mill. kroner.

Forskningsavgiften skal finansiere forskning rundt landbruksprodukter som blir brukt til å framstille nærings- og nytingsmidler og til fôrkorn til husdyr. Forskningsavgiften finansierer prosjekter etter en åpen utlysning. I tillegg får forskingsinstituttet Nofima en årlig sum.

Formålet med forskningsmidlene over jordbruksavtalen er å utvikle ny kunnskap til landbruks- og matsektoren. Prioriteringene skal være i tråd med landbrukspolitiske mål og prioriterte innsatsområder for norsk landbruk og i tråd med det gjeldende jordbruksoppgjøret. Midlene til forskning blir delt ut etter en åpen utlysning, enten som egen utlysing eller som fellesutlysing med program i Forskingsrådet. Det er også mulig å gi midler til utredningsprosjekt innenfor de prioriterte områdene.

Landbruksdirektoratet er sekretariat for de to forskningsstyrene som fordeler pengene.

Les mer om forskningsmidlene

           
           
           

 

Kontaktperson

Mer om temaet