Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny forskning for et mer klimasmart jordbruk

12 nye forskerprosjekt og 7 utredninger innen jordbruk og matindustri fikk klarsignal denne uka.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri_480 x 264


Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri møttes denne uka. I alt kom det inn 41 søknader innen forskerprosjekt og 27 søknader innen utredninger og forprosjekt. Rammene for 2019 er satt til 20,2 mill. kroner til forskerprosjekt (90,8 mill. kroner totalt) og 2,3 mill. kroner til utredninger (2,7 mill. kroner totalt).

Klimagassutslipp og klimatilpasning

Mange av prosjektene som settes i gang i 2019 har som mål å redusere klimagassutslipp og skape en mer klimatilpasset jordbruksproduksjon. Profilen gjenspeiler dermed føringene som ligger inne i årets jordbruksavtale, som er en av de to bidragsyterne til Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Følgende prosjekter ble innvilget:

Forskerprosjekt:

PROSJEKT

SØKER

INNVILGET BELØP

Klimasmart norsk saueproduksjon

NMBU/HA

3 000 000

Tilpasning av norsk frøproduksjon av gras og kløver til et ustabilt klima med mer nedbør under frømodning og høsting

NIBIO

4 000 000

Strategier i grassurfôrproduksjon for å redusere enterisk metanutslipp fra drøvtyggere

NMBU

12 000 000

Bedre overvåking og kontroll av kjølmark i potet

NIBIO

5 600 000

Integrering av multispektrale billeddata og genomiske markørdata for å effektivisere den norske potetforedlingen

NIBIO

3 000 000

Klostridier i meieriprodukter: Betydning for produktkvalitet og mattrygghet

NMBU

7 848 000

Eksponering av sau for skrantesykeprioner: Risiko for spredning av sykdommen

NMBU

9 797 000

Klimatilpasset produksjon av norsk mathvete med god bakekvalitet som gir stabil og høy selvforsyningsgrad

NOFIMA AS

12 000 000

Identifikasjon av årsaker til og tiltak for å redusere tap i norsk gulrotproduksjon som følge av tuppråte

NIBIO

8 000 000

Husdyrgjødsel og fiskeslam, fra problem til bondens gull

NIBIO

11 950  000

Å lære datamaskinen å kjenne igjen suboptimal skjelettvekst (osteochondrose), for å bruke dette i seleksjon for bærekraftige bein

NMBU

7 202 000

Bærekraftig kontroll av beiteparasitter hos storfe

NMBU

6 440 000

Utredninger og forprosjekt:

PROSJEKT

SØKER

INNVILGET BELØP

Klimatiltak – muligheter- norsk jordbruksproduksjon

NIBIO

400 000

KOMP - konkurransekraft og kompetanse i matindustrien. Faktagrunnlag om arbeidskraft i norsk matindustri

NIBIO

150 000

Blomster, struktur, verdiskaping

NIBIO

342 500

Hva skal til for å ha seterdrift i 2035?

AgriAnalyse

 380 000

Effekter av tørkesommeren 2018 og påfølgende alternativt fôr på kjemisk sammensetning og mikrobiota i kumjølk

NMBU

 500 000

CRISPR-technology used for simplified and easy plant virus detection

NIBIO

500 000

Kartlegging av aromautfordringer i norsk lamme- og sauekjøtt med utspring i dyrets mikrobiota

Nortura

498 900

 

    Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri_480 x 264                                                                              
                              
FAKTA: Hv
ert år blir det delt ut ca. 220 mill. kroner til landbruksforskning i Norge.
              Pengene kommer fra to kilder:

  1. En forskningsavgift som er pålagt alle landbruksprodukter. Avgiften kommer fra norske og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. Avgiftsinntektene ligger på om lag 165 mill. kroner for 2018.
  2. Under jordbruksavtalen blir partene enige om en sum som blir øremerket forskning. For 2018 er summen 55 mill. kroner.

Forskningsavgiften skal finansiere forskning rundt landbruksprodukter som blir brukt til å framstille nærings- og nytingsmidler og til fôrkorn til husdyr. Forskningsavgiften finansierer prosjekter etter en åpen utlysning. I tillegg får forskingsinstituttet Nofima en årlig sum.

Formålet med forskningsmidlene over jordbruksavtalen er å utvikle ny kunnskap til landbruks- og matsektoren. Prioriteringene skal være i tråd med landbrukspolitiske mål og prioriterte innsatsområder for norsk landbruk og i tråd med det gjeldende jordbruksoppgjøret. Midlene til forskning blir delt ut etter en åpen utlysning, enten som egen utlysing eller som fellesutlysing med program i Forskingsrådet. Det er også mulig å gi midler til utredningsprosjekt innenfor de prioriterte områdene.

Landbruksdirektoratet er sekretariat for de to forskningsstyrene som fordeler pengene.
Les mer om forskningsmidlene 

Kontaktperson

Mer om temaet