Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye forskningsprosjekter for styrket dyrehelse og dyrevelferd

Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har innvilget 27,5 mill. kroner til tre prosjekter. Tema for prosjektene er bedre kontroll av mædi-virus hos sau, bedre kontakt mellom ku og kalv og redusert bruk av antibiotika i kalkunproduksjonen.

Ku og kalv på beite 674x279 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Et av prosjektene det nå er bevilget midler til skal etablere metoder og systemer for at melkeku og kalv kan ha mer kontakt.

Midler til utlysningen ble øremerket i jordbruksoppgjøret 2019. Det kom inn i alt 14 søknader, med en samlet søknadssum på 115 mill. kroner. I utlysningen ble det etterspurt forskning som skal gi ny kunnskap som:

  • sikrer og videreutvikler den nasjonale beredskapen mot kjente og nye helsetrusler, med særlig vekt på konkrete forebyggende tiltak i næring og forvaltning
  • videreutvikler norsk husdyrproduksjons konkurransefortrinn
  • legger til rette for å videreutvikle bruken av helsedata i næring og forvaltning

De tre prosjektene som fikk finansiering, eies alle av Veterinærinstituttet.

Forbedret kontroll av mædi-virus hos sau
I prosjektet “Forbedring av påvisning og diagnostisering av mædi på sau i Norge” er målet å forbedre den nasjonale kontrollen og beredskapen mot mædi-virus hos sau. Mædi-viruset er en alvorlig trussel for norsk saueproduksjon, og store utbrudd vil kunne få svært negative konsekvenser for både produksjon og dyrehelse.

Gjennom prosjektet ønsker en å forbedre metodene for å påvise infiserte dyr og styrke og effektivisere eksisterende kartleggings- og overvåkingsprogram. Samarbeidspartnere i prosjektet er Animalia, Norsk sau og geit og NMBU-Veterinærhøgskolen.

Økt kontakt mellom ku og kalv
Gjennom prosjektet “Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv” er målet å etablere vitenskapelig baserte og praktisk gjennomførbare metoder og systemer for at melkeku og kalv kan ha mer kontakt. Prosjektet er helt i front når det gjelder utvikling av systemer der ku og kalv kan være sammen og som ivaretar dyrevelferd og helse for ku og kalv, tilfredsstiller forbrukernes forventninger, og som er tilpasset gårdbrukernes krav til en praktisk og moderne drift.

Næringa er godt representert i prosjektet gjennom Tine SA, Geno SA, FK Agri SA, Norgesfôr AS, DeLaval AS og NoFence AS. Det er også lagt opp til et bredt forskningssamarbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

Redusert antibiotikabruk i norsk kalkunproduksjon
Prosjektet “Verktøy for optimal kontroll av fjørfekoksidiose” har som mål å bidra til en mer bærekraftig norsk kalkunproduksjon med minst mulig bruk av terapeutisk antibiotika og koksidiostatika i fôret. Prosjektet vil bl.a. avklare hvilke Eimeria-arter som finnes i den norske kalkunbestanden, og en vil dermed kunne vurdere om eksisterende vaksiner kan være aktuelle å ta i bruk i Norge.

Dette vil være viktig for å kunne redusere bruken av antibiotika, og dermed faren for antibiotikaresistens. For dyra vil det å bli mindre utsatt for tarmsykdom og sjeldnere behandlet med antibiotika, være positivt for både dyrehelse og dyrevelferd. Samlet sett vil prosjektet kunne bidra til å styrke norsk fjørfenærings konkurransekraft.

Både Animalia, Nortura SA, Norsk Kylling AS og Den Stolte Hane AS bidrar i prosjektet, i tillegg er det lagt opp til forskningssamarbeid med flere britiske universiteter.

Les mer om prosjektene på nettsiden til Veterinærinstituttet.

Kontaktperson

Mer om temaet