Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Påfyll av kunnskap foran neste års jordbruksoppgjør

Fire utredninger skal gi mer kunnskap om temaene nye miljøkrav, endrede forbrukermønstre og kompetansebehov. Utredningene skal være klare foran jordbruksoppgjøret 2020.

Høner i hønsegård

Foto: Torbjørn Tandberg, copyright: Landbruksdirektoratet


Det er Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen som har gitt klarsignal til fire prosjekter som skal gi partene i jordbruksoppgjøret mer kunnskap. Målet for utredningene er å tilpasse utviklingen i landbruket.

Temaene som vil bli belyst gjennom de ulike prosjektene er:

Tema: Enklere teknologier for karbonfangst og -lagring, og jordbrukspraksis som fører til bedre karbonbinding i jord
Innvilget prosjekt:
«Tiltak for å stimulere til økt karbonbinding i jordbruksjord gjennom økt bruk av fangvekster» v/Agri Analyse

Tema: Muligheter for videreutvikling av bærekraftige produksjonssystemer for norske forhold, med utgangspunkt i endrede forbruksmønstre og etterspørsel
Innvilgede prosjekter:
«Nye bærekraftige produksjonssystemer for norsk jordbruk» v/Telemarksforskning

«Grønn kylling – driftsformer som gir fjørfe muligheter til naturlig atferd ute og inne, reduserer smittefaren og øker selvforsyningsgraden» v/NORSØK


Tema: Er dagens utdanningstilbud på alle nivå tilpasset kompetansebehovet i landbrukets verdikjede?
Innvilget prosjekt:
«Fremtidsrettet forvaltning av humankapitalen i landbrukets verdikjeder» v/NIBIO

 

De fire utredningene skal være ferdige til 1. mars 2020. 

Kontaktperson

Mer om temaet