Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utlysning av utredningsmidler over jordbruksavtalen

Med bakgrunn i Jordbruksavtale 2018-2019 lyses det ut inntil to mill. kroner til utredninger innen tre utvalgte fagområder. Frist for å søke er 22. august.

Drone_480x264 (Copyright: Colourbox.com / Landbruksdirektoratet)

Økonomiske og miljømessige gevinster med presisjonsjordbruk er et av temaene det er ønskelig med mer kunnskap om. Foto: Colorbox.com/Landbruksdirektoratet

Det er Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen som avgjør tildelingene. Utlysningen omfatter utredninger innen:

 • Økonomiske og miljømessige gevinster med presisjonsjordbruk
  Det er ønskelig å få kartlagt omfanget av presisjonsjordbruk i Norge i dag og beregne potensiell kost-nytte-verdi og miljømessig gevinst ved å implementere slik teknologi.
 • Muligheter for økt binding av karbon i jord
  Det ønskes en kartlegging av eksisterende kunnskap og metoder for å påvise og kvantifisere effekter av karbonfangst. Videre ønskes en vurdering av potensialet for ulike metoder, identifisering av mulige kunnskapshull, samt en anbefaling om aktuelle tiltak i norsk jordbruk for å øke karbonbindingen i jord.
 • Hvordan tilbudet fra ulike husdyrproduksjoner varierer med endringer i priser og tilskudd, herunder ulik vekting av produksjonsavhengige og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger
  Det ønskes kartlagt hvordan produsert volum (råvareproduksjon av kjøtt og melk) varierer med endringer i priser og tilskudd.


 • Søknadsfrist: 22. august 2018 kl.13.00
 • Prosjektstørrelse: inntil 400 000 kr
 • Leveringsfrist: 1. mars 2019

Bruk søknadsskjema LDIR-480. Send søknaden elektronisk til forskning@landbruksdirektoratet.no.

Fullstendig utlysning finner du her

  

logo_hoved_farger_rgb[1]                 FAKTA

 
Hvert år blir det delt ut 220 mill. kroner til landbruksforskning i Norge.
Pengene kommer fra to kilder:

 1. En forskningsavgift som er pålagt alle landbruksprodukter. Avgiften kommer fra norske og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. Avgiftsinntektene ligger på om lag 165 mill. kroner for 2018.
 2. Under jordbruksavtalen blir partene enige om en sum som blir øremerket forskning. For 2018 er summen 55 mill. kroner.

Forskningsavgiften skal finansiere forskning rundt landbruksprodukter som blir brukt til å framstille nærings- og nytingsmidler og til fôrkorn til husdyr. Forskningsavgiften finansierer prosjekter etter en åpen utlysning. I tillegg får forskingsinstituttet Nofima en årlig sum.

Formålet med forskningsmidlene over jordbruksavtalen er å utvikle ny kunnskap til landbruks- og matsektoren. Prioriteringene skal være i tråd med landbrukspolitiske mål og prioriterte innsatsområder for norsk landbruk og i tråd med det gjeldende jordbruksoppgjøret. Midlene til forskning blir delt ut etter en åpen utlysning, enten som egen utlysing eller som fellesutlysing med program i Forskingsrådet. Det er også mulig å gi midler til utredningsprosjekt innenfor de prioriterte områdene.

Landbruksdirektoratet er sekretariat for de to forskningsstyrene som fordeler pengene.
Les mer om forskningsmidlene

                                                                        

 

Kontaktperson