Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordbruks- og matforskning

Ny FFL/JA logo, mars 2015 (Copyright: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri)

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Prosjektene skal dekke viktige kunnskapsbehov og ha god brukermedvirkning.

Årlig brukes ca. 250 mill. kroner til jordbruks- og matforskning. Søknad om midler til utredninger og forprosjekt sendes til Landbruksdirektoratet, mens søknad om midler til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) og Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) sendes til Norges Forskningsråd. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 • Innspill til prioritering av forskingsområder for 2022

  Forskningsrådet endrer sine søknadsfrister neste år. Fordi Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) benytter seg av tjenestene til Forskningsrådet, følger vi deres frister. I 2021 blir derfor søknadsfristen for kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) 17. februar.

  Årsaken til at Forskningsrådet legger søknadsfristen så tidlig på året, er bl.a. at det har stor verdi for sektoren å få prosjektene i gang i det samme året som det blir søkt, samtidig som det er et mål å redusere behandlingstiden for søknadene.

  Omleggingen gjør at styrene for FFL/JA allerede nå til høsten vil lyse ut forskningsmidler til prosjekt med oppstart i 2022. Dette gjør at vi får svært kort tid på oss til å utarbeide ny utlysning, og det ligger derfor an til at føringene i utlysningen av 2021-midler i stor grad blir videreført for 2022.

  Vi ønsker likevel å invitere næringsaktører, forskningsinstitusjoner og avtalepartene til å gi innspill til forskningsbehov innen jordbruks- og matområdet for 2022, da dette gir viktig bakgrunnskunnskap for styrene i deres videre arbeid.

  Fristen for å sende skriftlige innspill blir dessverre kort, allerede 7. september 2020, men vi håper likevel at det er tid nok for dere som har tema dere vil spille inn. Vi ber om at innspillene blir koordinert internt i egen organisasjon og sendt til oss som et felles innspill. Innspillene skal være konkrete og på maks. to sider. Send innspillene til forskning@landbruksdirektoratet.no .

  Sekretariatet for FFL/JA deltar gjennom året på ulike fora for å fange opp muntlige innspill om forskningsbehov fra næring og FoU-miljø. Vi tar gjerne imot forslag og invitasjoner til møtesteder dere ønsker vi skal være tilstede på.

 • Utlysning for 2021: Midler til samarbeidsprosjekt

  Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) lyser ut inntil 100 mill. kroner til KSP-prosjekter med oppstart i 2021. Hovedtemaer for utlysningen er knyttet til de landbrukspolitiske målene:

  • Matsikkerhet og beredskap
  • Landbruk i hele landet
  • Økt verdiskaping
  • Bærekraftig landbruk med reduserte klimagassutslipp
  I tillegg ønsker JA.styret å støtte ett prosjekt om fangvekster som klimatiltak, jf. føringer i årets jordbruksoppgjør.

  Søknadsfrist: 2. september 2020

  Søknadene styrebehandles 8. desember 2020

  UtlysningenSamarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv finner du på Forskningsrådets nettside. 

  Under 
  Aktuelle temaområder, velg: Landbasert mat, miljø og bioressurser. Bla nedover til du kommer til FFL/JA sin utlysning 100 millioner til forskning på mat og landbruk fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, eller klikk deg inn via Snarveier i venstre marg.

 • Utlysning for 2021: Midler til Innovasjonsprosjekt i nærings...

  Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, lyser i samarbeid med Norges forskningsråd ut inntil 50 mill. kroner til flerårige innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2021. Hovedtemaer for utlysningen vil være knyttet til de fire overordnete landbrukspolitiske målene:

  • Matsikkerhet og beredskap
  • Landbruk i hele landet
  • Økt verdiskaping
  • Bærekraftig landbruk med reduserte klimagassutslipp

  Søknadsfrist: Søknader relevante for FFL/JA sin del av utlysningen, må være sendt mellom 15. august og 15. oktober for å bli vurdert av styrene for FFL og JA.

  Søknadene vil styrebehandles 8. desember 2020

  Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet finner du på Forskningsrådets nettside.

  Under Aktuelle temaområder, velg: Landbasert mat, miljø og bioressurser. Bla nedover til du kommer til Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), eller klikk deg inn via Snarveier i venstre marg.

 • Utlysning for 2021: Midler til utredninger og forprosjekt

  Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) lyser ut midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2021.

  Utredninger skal belyse problemstillinger på et gitt område, skissere og vurdere mulige tiltak, samt peke på forutsetninger for og konsekvenser av utredningens anbefaling. Et forprosjekt skal ha som mål å føre til et forskningsprosjekt. Søker skal angi hvilket forskningsprosjekt forprosjektet er tenkt å lede til.

  Søknadsfrist
  Tirsdag 22. september 2020 kl. 13.00. Dette vil være den eneste fristen for å søke om ordinære midler til forprosjekter og utredninger med oppstart i 2021.

  Prosjektstørrelse og omfang
  •  Tilskudd inntil 600 000 kroner per prosjekt
  •  Varighet: 1-2 år

  Innvilgningsramme
  Det er satt av inntil 12 mill. kroner til utredninger og forprosjekter i denne utlysningen. Utlyst beløp er kun et anslag over tilgjengelige midler.

  Hvem kan søke?
  Nærings- og FoU-miljøer som bidrar til å oppnå landbrukspolitikkens målsetninger for jordbruk og matindustri kan søke om midler:

  - utrednings- og forskningsvirksomheter
  - fag- eller næringsorganisasjoner
  - andre foretak

  Prioriterte områder for 2021
  Det er ønskelig med utredninger og forprosjekter som bidrar til:

  Økt konkurransekraft
  Konkurransedyktighet i hele verdikjeden for norsk mat og drikke er et mål. Utvikling av nye produkter, teknologier og forretningsmodeller samt effektive distribusjons- og omsetningskanaler er faktorer som er med og sikrer dette. Markedsreguleringsordningen og importvernet er fortsatt viktige virkemidler for å sikre konkurransekraft og landbruk over hele landet.

  Trygg mat og matsikkerhet
  Det er et mål for norsk landbruk og matindustri å sikre forbrukerne trygg mat og styrke matvareberedskapen. Grunnlaget for matsikkerheten ligger i god dyre- og plantehelse, god dyrevelferd og høy kvalitet i videreforedlingen av mat og drikke.

  Lønnsomme og bærekraftige verdikjeder i landbruk og matindustri
  Bærekraftig matproduksjon, i tråd med FNs bærekraftsmål, omfatter både økonomi, sosiale forhold og miljø- og klimahensyn. Det er ønskelig med prosjekter som tar for seg problemstillinger og løsninger som kan føre til økt bærekraft i norsk landbruk og matindustri, fra primærleddet til forbrukeren.

  Klimaløsninger i hele verdikjeden for mat og drikke
  Det er et viktig og forpliktende mål for norsk landbruk og matindustri å redusere sine klimagassutslipp, øke binding av karbon og tilpasse seg et klima i endring. Det trengs mer kunnskap om effekter av tiltak knyttet til reduksjon av klimagassutslipp, og utslippsfaktorer knyttet til ulike produksjoner under norske forhold. I tillegg er det behov for økt kunnskap om klimatilpasset produksjon og utvikling av tilpasningsstrategier for økt og sikker norsk matproduksjon.

  Prosjektene skal være tilpasset norske forhold.

  Det er i tillegg ønskelig med prosjekter som svarer til kunnskapsbehov i og støtter opp om følgende strategier: Bioøkonomistrategien «Kjente ressurser – uante muligheter» (2016), Nasjonal strategi for økologisk jordbruk (2018-2030) og Nasjonal pollinatorstrategi «Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt» (2018).

  Hvordan søke
  Bruk søknadsskjema LDIR-480. Søknaden skal sendes inn elektronisk via Altinn. Før innlogging, må søker ha fått delegert riktig rettighet i Altinn av egen organisasjon for å kunne fylle ut og sende inn søknad.

  I tillegg må søker fylle ut en prosjektbeskrivelse som lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Bruk mal for prosjektbeskrivelse (bokmål) eller mal for prosjektomtale (nynorsk) som du finner under skjema LDIR-480. Malene er også tilgjengelige i digital løsning.

  Krav til søknaden
  For prosjekter hvor problemstillingene involverer aktører både fra havbrukssektoren og landbruket, er det et krav at næringsaktører fra den jordbruksbaserte verdikjeden er betydelig involvert i prosjektet. Prosjektmidlene kan ikke gå til å dekke utgifter i forbindelse med utarbeidelse av forskningsprosjektsøknader. Det er ikke krav om brukerfinansiering eller annen tilleggsfinansiering, men det kan styrke søknaden. Andre krav til søknaden går fram av søknadsskjemaet.

  Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist.

  Behandling av søknader
  Søknader styrebehandles 29. oktober 2020.

 • Utlysning: Utredning til jordbruksoppgjøret 2021

  Med bakgrunn i jordbruksavtalen 2020-2021 lyser Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen ut inntil 600 000 kroner til en utredning om status og behov knyttet til norske potet- og grønnsakslager og pakkerier.

  Det er et politisk mål å øke forbruket av poteter og grønnsaker i Norge, samtidig som norskandelen skal økes (jf. Prop. 120 S (2018-2019). Det vises til rapporten Grøntsektoren mot 2035 (Rapport fra rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren, 26.03.2020) som peker på at i tillegg til økt produksjon, må tilbudet også økes gjennom bedret kvalitet, økt lagringsevne og redusert svinn. For å oppnå dette er moderne lagrings- og pakketeknologi og tilstrekkelig lagerkapasitet en forutsetning.

  I protokollen for årets jordbruksoppgjør vises det til at mange av dagens potet- og grønnsakslagre er gamle og har utdatert teknologi, eller er for små. Det er derfor behov for å kartlegge status og behov innen potet- og grønnsakslager og pakkerier. Det må særskilt ses på behov for modernisering, innovasjon og lagringsteknologi. Videre må det pekes på grøntnæringas samlede behov for tiltak på området for å øke lagringsevne og produkters levetid. I tillegg vurderes hva som er en hensiktsmessig lager- og pakkeristruktur og kapasitet. Vurderinger av kostnader og effektivitet bør inngå i en slik analyse.

  Søknadsfrist
  Tirsdag 1. september 2020 kl. 13.00

  Leveringsfrist
  Innen mandag 10. mars 2021

  Prosjektstørrelse
  Inntil 600 000 kroner

  Målgruppe for utlysningen
  Alle som arbeider med kunnskapsutvikling kan søke, eksempelvis utrednings- og forskningsinstitusjoner, fag- eller næringsorganisasjoner.

  Hvordan søke
  Bruk søknadsskjema LDIR-480. Søknaden skal sendes inn elektronisk via via Altinn. Før innlogging, må søker ha fått delegert riktig rettighet i Altinn av egen organisasjon for å kunne fylle ut og sende inn søknad. 

  I tillegg må søker fylle ut en prosjektbeskrivelse som lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Bruk mal for prosjektbeskrivelse (bokmål) eller mal for prosjektomtale (nynorsk) som du finner under skjema LDIR-480. Malene er også tilgjengelige i digital løsning.

  Krav til søknaden
  Generelle krav til søknaden kommer fram i søknadsskjemaet. Det er ikke krav om næringsdeltakelse eller annen tilleggsfinansiering, men det anbefales samarbeid mellom to eller flere aktører og god kontakt med næringa.

  Behandling av søknader
  Søknadene behandles medio september av Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen og søkerne vil få svar umiddelbart etter dette. Det er ønskelig at prosjektet har rask oppstart.

 • Rapportering og formidling – utredninger og forprosjekt

  Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddene for styrene når de bevilger midler til utredninger og forprosjekt. 

  Underveis
  Prosjekteier skal raskt melde forsinkelser eller endringer i prosjekt- eller finansieringsplan i e-post til sekretariatet for FFL/JA. Begrunnelse og oppdatert plan må legges fram samtidig. Sekretariatet skal godkjenne endringen. Dersom prosjekteier avbryter prosjektet eller ikke gjennomfører det etter planen, kan styrene trekke tilbake eller redusere tilskuddet.

  Krav til sluttrapportering
  Sluttrapporten skal være ferdig og levert i FFL/JAs elektroniske tjeneste senest 3 måneder etter sluttdato for prosjektet. Gjøres ikke dette, regnes prosjektet som avbrutt og tilskuddet faller bort.

  Mal for sluttrapportering i Word skal brukes. Malen er tilgjengelig både i den elektroniske tjenesten i Altinn og under skjema LDIR-486 på Landbruksdirektoratets nettside.

  Informasjon og formidling
  Styrene legger stor vekt på god formidling av resultatene. Sluttrapporten skal  inneholde en populærvitenskapelig oppsummering av prosjektet. Deltagerne i prosjektet har ansvar for å informere alle målgrupper i henhold til formidlingsplanen. Tilsagnet dekker ikke vitenskapelig publisering.

  Finansieringskilden «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» skal nevnes i all formidling.

 • Utbetaling – tilskudd til utredninger og forprosjekt

  Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddene for styrene når de bevilger midler til utredninger og forprosjekt.

  Anmodning om del- eller sluttutbetaling skal sendes elektronisk til Landbruksdirektoratet. Prosjekteier får tilgang til digital utbetalingsanmodning via Altinn slik:

  1. Logg deg inn i altinn.no
  2. Velg hvem du skal representere (foretak eller privatperson)
  3. Velg Start tjeneste, og eventuelt Videre
  4. Klikk på knappen "Registrer utbetalingsanmodning" under søknaden


  Delutbetaling
  Last opp dokumentasjon på faktiske utgifter i henhold til budsjett. Landbruksdirektoratet kan utbetale tilskudd inntil to ganger per år. Det kan gis delutbetaling på inntil 75 prosent av tilskuddet når en tilsvarende andel av prosjektet er gjennomført. Ved behov kan vi be om ytterligere dokumentasjon i form av kopi av fakturaer, utskrift av hovedbok, reskontro og bankutskrifter.

  Sluttutbetaling og -rapportering
  Ved anmodning om sluttutbetaling, last opp prosjektregnskap. Tilskuddet dekker ikke virksomhetens ordinære drifts- og administrasjonskostnader. MVA skal ikke legges til tilskuddsbeløpet. Hvis kostnadene er mindre enn budsjettert, kan styrene redusere tilskuddet.

  Mal for sluttrapportering i Word skal brukes. Malen er tilgjengelig både i den elektroniske tjenesten og under skjema LDIR-486 på Landbruksdirektoratets nettside.

 • Last ned logo til Forskningsmidlene...

  Finansieringskilden «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» skal nevnes i all formidling. Logoen til forskningsmidlene kan lastes her.

  forskningmidlene logo_rgb

  Logo som png-fil
  Logo som eps-fil