Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordbruks- og matforskning

Ny FFL/JA logo, mars 2015 (Copyright: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri)

Landbruksdirektoratet er sekretariat for to forskningsstyrer: Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Til sammen utgjør disse "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri". De to finansieringskildene utgjør til sammen ca. 200 mill. kroner pr. år til jordbruks- og matforskning.

 • Information in english

   Norwegian Research Funding for Agriculture and Food Industry – How to apply.

  •  Norwegian Levy on Agricultural Products (FFL) and funding from the Agricultural Agreement Research Fund of Norway (JA) have a combined budget of approximately NOK 200 million annually, to be used for research in the fields of agriculture and food.
  • Both the Food and Agri-industries are well represented on the Trust Fund Boards, and the Norwegian Agriculture Agency administrates the two boards.

  Norwegian Levy on Agricultural Products (FFL)

  The Fund is available for research projects annually through an open invitation. Part of the Fund is set aside for basic funding of Nofima, the government-run Applied Research Institute.

  Origin of funding: Levies on Agriproducts

   Amount Available: Approx. NOK 145 million annually

  Board Members: The Ministry of Agriculture and Food, The Norwegian Farmers’ Union, Norwegian Farmers and Smallholders Union, Confederation of Norwegian Enterprise (NHO), The Federation of  Norwegian Agricultural Co operatives, Enterprise Federation of Norway (Virke) and Norwegian Food and Allied Workers’ Union (NNN). The Norwegian Research Council (NRC) participates as an Observer.

   How the Funds are used

  • Commercial long-term Research Projects (Strategic programs) at Nofima
  • National Research Projects involving industry by open invitation for proposals
  • NRC’s Environmental Research Program
  • Pilot Projects

  Agricultural Agreement Research Fund of Norway (JA)

  Annual Funds earmarked for research are agreed by the parties; the Ministry of Agriculture and Food, Norwegian Farmers’ Union, and Norwegian Farmers and Smallholders Union when forming the Agricultural Agreement. The Fund helps cover their need for research and development with an emphasis on applied knowledge.

  Origin of funding: Stipulated in the Agricultural Agreement

  Amount available: Agreed in agricultural negotiations.    It is now app. NOK 53 million

  Board Members: Ministry of Agriculture and Food, Norwegian Farmers’ Union and Norwegian Farmers and Smallholders’ Union. The Norwegian Research Council is an Observer.

  How the Funds are used

  • National Research Projects involving industry by open invitation for proposals
  • Research in plant breeding
  • NRC’s Environmental Research Program
  • Norwegian/Swedish collaboration in Equine Research
  • Pilot Projects

   Norwegian Research Funding for Agriculture and Food Industry – when and how to apply.

  The application process consists of four main steps:

  1)      Input from industry and research institutions

  Agricultural industries and research institutions are invited to submit written proposals stating their priorities by mid-February. The Boards also invite to open discussion meetings in January and February.

  2)   Open invitation

  Announcements are published in late March and applicants are asked to submit a brief summary of their project.

  3)      Rating

  The deadline for submitting the summary is beginning of May. The Board will then evaluate the applications for relevance and industry participation. In June, you will be informed of  their decision,  and if your summary is accepted you will then be invited to write a complete application.

  4)      Application Processing

  Deadline for applications is September/October, and all applications must be submitted electronically to the Research Council’s website. The Boards place great emphasis on the industrial aspect of the project.

  During December, after the scientific evaluation and Board Resolution, you will receive a reply. RCN will, on behalf of the Board, administrate the contract and project plan.

  Effective Research and Management

  The Summary Process is intended to save you time and effort when applying. You are invited to write a complete application if/and when your Summary is accepted. It also contributes to an easier application process and a higher percentage of funds (now over 50).

  The Norwegian Research Council (NRC) and the Boards forthe Norwegian Research Funding for Agriculture and Food Industry co operate by placing their money into a common pot to provide a higher percentage of funds targeted at innovation projects (IPN). The industry also contributes 50 per cent of the funds.

 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

  Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) er opprettet i henhold til lov av 26. juni 1970 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter. I 2016 er det budsjettert med inntekter på ca. 150 millioner kroner.

  FFL skal sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til å fremstille nærings- og nytelsesmidler, samt fôrkorn til husdyr.

  Midlene kommer inn til FFL gjennom en forskningsavgift på landbruksprodukter, både nasjonal produksjon og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. Avgiften er i dag 0,35 prosent av brutto fakturagrunnlag for råvarer og 0,25 prosent av importverdien på importerte halvfabrikata/ferdigvarer. Det påløper en avgift på den nasjonale produksjonen når varene mottas fra produsent.

  Landbruksdirektoratet krever inn avgiften på kjøtt, egg, melk, korn, vegetabiler og honning. På importerte varer kreves avgiften inn av Tollvesenet.

  Fordeling av midlene
  Fondsmidlene brukes til finansiering av prosjekter etter åpen utlysning. I tillegg gis en andel til forskninginstituttet Nofima. Ot.prp.nr. 6 (2000-2001) legger til grunn at landbruksforskning ved Nofima skal sikres gjennom avgiftsmidlene. Nofima mottar midlene gjennom basisbevilgning og støtte til enkeltprosjekter i åpne konkurranser med andre forskningsinstitusjoner.

  Midlene betraktes som brukerfinansiering av kollektiv art, og skal først og fremst finansiere forskning av felles karakter for en bransje eller produksjon. Resultatene skal være åpne for alle. I Ot.prp.nr 6 (2000-2001) er det lagt til grunn at de ulike sektorer i matvarekjeden som betaler forskningsavgift, skal komme rimelig ut med hensyn på fordeling av avgiftsmidlene.

  Om fondet
  Fondet forvaltes av et styre på sju personer oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, med Landbruksdirektoratet som sekretariat. Nåværende styre er oppnevnt for perioden 01.01.2015 - 31.12.2017. Styreleder er oppnevnt for ett år.

  Styret for FFL har felles møter med Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

  Det legges vekt på å få til en effektiv administrering av ordningen, både når det gjelder innkreving av avgiften og disponering av midlene. Samarbeidet med Norges forskningsråd om utlysning, søknadsbehandling og prosjektoppfølging er viktig i denne sammenheng.

  Se møteplaner, protokoller og regelverk

  Utlysningsrutiner
  Midlene til forskning fordeles etter åpen utlysning, enten som egen utlysning eller som fellesutlysning med program i Forskningsrådet. Når midlene lyses ut i egen utlysning, brukes Forskningsrådets e-søknadssystem. Det innebærer at alle søknader følger Forskningsrådets rutiner for prosjektvurdering, herunder fagekspertvurdering. Vedtak om tildeling av midler fra FFL gjøres av styret. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 • Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

  Over jordbruksavtalen avsettes årlig midler øremerket forskning. Midlene defineres som brukerfinansiering av kollektiv art og skal bidra til å øke næringens andel av forskningsfinansieringen. I 2016 utgjør dette 53 mill. kroner. Formålet med midlene er å bidra til å dekke opp avtalepartenes behov for forskning og utvikling med hovedvekt på anvendt kunnskap. Avtalepartene er Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag.

  Om avtalemidlene
  Midlene forvaltes av et eget styre, med Landbruksdirektoratet som sekretariat. Nåværende styre er oppnevnt for perioden 01.01.2015 - 31.12.2017. Styreleder er oppnevnt for kalenderåret 2016.

  Styret har felles møter med Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL).

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt egne retningslinjer for forvaltningen av midlene.

  Se møteplaner, protokoller og regelverk

  Fordeling av midler
  Midlene til forskning fordeles etter åpen utlysning, enten som egen utlysning eller som fellesutlysning med program i Forskningsrådet. Det kan også gis midler til utredningsprosjekter innen midlenes prioriterte områder.

  Når midlene lyses ut i egen utlysning, nyttes Forskningsrådets e-søknadssystem. Det innebærer at alle søknader følger Forskningsrådets rutiner for prosjektvurdering, herunder fagekspertvurdering. Vedtak om tildeling av midler fra jordbruksavtalen gjøres av styret. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 • Utlysning i 2016 for prosjekter med oppstart i 2017

  Søknadstyper

  Det lyses ut midler til 1) Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) og 2) Innovasjonsprosjekter for næringslivet (IPN). Mer informasjon om format og formelle krav til disse prosjekttypene finner du her: KPN / IPN

  Skissekrav for IPN og KPN!

  Det vil som vanlig bli en todelt prosess for KPN og IPN-søknader, med skisse og full søknader.

  Skisseutlysning for IPN

  Skissemal for IPN

  Søknadsfrist

  Skissefrist for KPN er 3. mai, med behandling på styremøte 24. mai. Basert på skissene vil styrene invitere til å skrive full søknad. Søknadsfrist for KPN-søknader er 7. september.

  For IPN vil skissefristen være 15. august for FFL og JA. Disse styrebehandles 25. august. Søknadsfristen vil være 12. oktober.

  Utlysning

  Du finner utlysningen og søknadsinformasjon for årets søknadsrunde for  innovasjonsprosjekter (IPN) på Forskningsrådets hjemmeside.

  Tematisk vektlegging i utlysningen utformes på grunnlag av innspill fra næring og forskningsmiljøer, og gjeldende jordbruksavtale. 

  Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

  Årets utlysning (Gjelder både KPN og IPN) 

  Norsk landbruk og matindustri skal bidra til at en voksende befolkning får trygg og sunn mat, basert på norske ressurser. Reduserte klimagassutslipp og en mer miljøvennlig drift er et mål, samtidig som endret klima vil by på utfordringer men også et potensial for økt produksjon. Det krever optimal dyrkingsteknikk og agronomi og friske og robuste husdyr og plantesorter. Innovasjon, produktutvikling og kvalitet i alle ledd i verdikjeden er vesentlig for økt konkurransekraft og en forbrukertilpasset matproduksjon.

  Bioøkonomien og det grønne skiftet skal danne grunnlaget for ny verdiskaping innen sektoren. Deler av denne verdiskapingen ligger i samhandling med blå sektor.

  Hovedprioritering vil være forskning innen:

  • Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet.
  • Klimavennlig og klimatilpasset produksjon
  • Teknologi og verdiskaping i jordbruk og matindustri
  • Mattrygghet, helse og samfunn

   

  Overordnede politiske føringer går fram av Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken — Velkommen til bords. Det er i Prop. 127 S (2014-2015) lagt følgende føringer for bruk av forskningsmidler over jordbruksavtalen 2016:

  «Forskningsmidler over jordbruksavtalen skal bringe fram kunnskap som bygger opp under de landbruks- og matpolitiske målene. Partene er enige om at midlene i større grad prioriteres til å styrke kunnskap om prosesser og tiltak i jordbruket som bidrar til bedre karbonbalanse og redusert klimabelastning, eksempelvis bedre kunnskap om reduserte utslipp av klimagasser fra matproduksjon og jord som lagringsmedium for karbon.

  Forskning som fremmer mattrygghet, god dyrehelse og god dyrevelferd, er også et prioritert område. Ny kunnskap på disse områdene er viktig for å ivareta bærekraftig jordbruksdrift, mattrygghet, sikre kostnadseffektiv produksjon og for å imøtekomme forbrukerens krav til norsk matproduksjon. For å sikre en effektiv ressursutnyttelse må disponering av midlene ses i sammenheng med Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og programmene i Norges forskningsråd. Avsetningen til forskning i 2016 videreføres med 53 mill. kroner.»

  Det vises også til jorbruksavtale fremforhandlet i 2016 med føringer for bruk av forskningsmidler over jordbruksavtalen i 2017.

 • Utredninger og forprosjekter - Utlysning og innvilgning

  Årets utlysning for utredninger og forprosjekter

  Søknadsfrister
  Søknadsfrister for utredninger og forprosjekter settes til 1. mai og 1. november 2016

  Hvordan søke
  Bruk søknadsskjemaet som ligger under Jordbruks- og matforskning på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknaden må sendes elektronisk til forskning@landbruksdirektoratet.no

  Innvilgningsramme for 2016/2017
  Det er satt av 3-4 millioner kroner til aktuelle utredninger i 2016/2017.
  Det er ikke krav om brukerfinansiering eller annen tilleggsfinansiering, men det kan styrke prosjektet.  

  Ønsket prosjektstørrelse: 100 000 - 500 000 kroner

  Varighet: 1 - 2 år

  Prioriterte områder for 2016/2017

  Det ønskelig med utredninger som belyser hvilke muligheter som finnes og utfordringer som må løses for å oppnå verdiskaping og økt konkurransekraft innen jordbruk og matindustri.

  Overordnede politiske føringer går fram av Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken — Velkommen til bords

  For FFL og JA vil det være aktuelt å følge opp utfordringer belyst i aktuelle rapporter fra ekspertgruppene for henholdsvis korn og storfekjøtt , utredningen Kunnskapsgrunnlag for forskning på husdyrproduksjon , rapporten Grønn vekst og rapporten Landbruk og klimaendringer

  Avtalestyret er gitt i oppdrag for 2017 å disponere forskningsmidler over jordbruksavtalen innenfor følgende overordnede føring, jf. Prop. 133 S (2015–2016) om Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.

  "Forskningsmidler over jordbruksavtalen skal bringe fram kunnskap som bygger opp under de landbruks- og matpolitiske målene. Midlene skal særlig bidra til økt produksjon av mat, til at maten er trygg og til å bedre bondens økonomi. Hensynet til miljø og klima skal gjennomgående ivaretas ved avtalestyrets disponering av midlene. For 2017 skal kunnskapsutvikling i tråd med behov som fremgår av rapporten «Landbruk og klimaendringer» fra januar 2016 prioriteres, særskilt forskning rettet mot opptak og utslipp av klimagasser. Videre skal forskning som øker verdiskapingen i produksjonen av korn, storfekjøtt, frukt og grønt prioriteres. I dette ligger bl.a. områder som bedre agronomi, sortsutvikling, fôrkvalitet og teknologiutvikling. Andre områder det er aktuelt å vektlegge er utredninger som bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget innen andre landbruksbaserte næringer for eksempel knyttet til lønnsomhet og sysselsetting for disse næringene, samt studier av produksjonsutfordringer innen økologisk landbruk. Partene er enige om at avsetning på 53 mill. kroner til forskning videreføres i 2017. Inntil 3 mil. kroner kan nyttes til utredninger."

  Innvilget i mai 2016:

  Avl for effektivitet hos sau, i et biologisk, ressursøkonomisk og bedriftsøkonomisk perspektiv

  NMBU

  Bioreaktivt filter - Forprosjekt for utprøving av tiltak for å redusere forurensning av grunnvann og overflatevann fra punktkilder i landbruket

  NIBIO

  Busjettstøtte og vurdering av oppnåelse av politiske mål for landbruket

  Bygdeforskning

  Utvikling av beregningsmodell for klimagasser i norsk landbruk

  Norges bondelag

  Kortison som velfredsindikator

  Norsøk

  Kartlegging av fritlevende nematoder i potet, grønnsaker, jordbær og korn

  Nibio

  Reduksjon av vit A i norsk svinefor

  Animalia

  Samfunnsøkonomisk verdsetting av nytteverdi i matproduksjon

  Menon Enomics AS

  Innvilget i oktober 2015: 

  Prosjekttittel

  Søker

  Barn i landbruket - et forprosjekt

  Høgskulen for landbruk og bygdeutviklng

  Plattform for informasjon om og kunnskap fra jordbruksforskning - en brukerorinetert utredning

  Midt-Norsk samarbeidsråd

  Biologisk optimalisert biavl

  Calluna honning

  Løsdrift i dag og i 2024 - Når alle fram i tide?

  AgriAnalyse

  Kuldetolerante grønnsaker kan bidra til landbruksproduksjon over hele landet og gi økt verdiskapning

  NIBIO

  Sammenlignende studier

  NIBIO

  Innvilget i desember 2014:

  Prosjekttittel

  Søker

  Utnyttelse av fornybar energikilder på norske gårdsbruk, utredning av plan for implementering

  Institutt for Energiteknikk

  Forebyggende tiltak mot alveld

  Bioforsk økologisk

  Kartlegging av "tuppråte" og andre årsaker til lagersvinn i gulrot

  Bioforsk plantehelse

  Løkflue

  Bioforsk plantehelse

  Gulrust i norsk hvete

  Bioforsk plantehelse

  Innvilget i mai 2014:

  Fossilfritt norsk landbruk innen 2030: Overgang mot bioøkonomi, i samspill med industri og energi

  AgriAnalyse og SINTEF

  Muligheter for økt konkurransekraft innen grøntsektoren gjennom automatisering av manuelle, ressurskrevende oppgaver

  Bama, GH

  Forprosjekt - Geitemelk med preg av utmark og geografi

  Bioforsk

  Norsk settepotetavl – flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon

  Bioforsk/ Norsk Potetforum

  Økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag

  Nortura

  KOMPETANSELØFT FOR ØKT ARKTISK BÆRPRODUKSJON

  Norsk Landbruksrådgiving Helgeland

   Innvilget de siste 2-3 årene:

  Feltforsøk Biokull: Avdekking av agronomiske og økonomiske parametre ved introduksjon av biokull: Avlingsøkning og redusert kunstgjørselforbruk.

  Våler kommune

  Konsekvenser av mulige reguleringer av gjødselvareforskrift i Rogaland

  NILF

  Reduksjon av N20-utslipp og CO2-fangst i landbruk ved bruk av olivin”.

  UMB, IHA

  Grunnlag for prioritering av områder for nydyrking

  Skog og Landskap

  Kjøttproduksjon på geit og landskapspleie

  Bioforsk Øst, Løken

  Strukturert livdyrtilbud i kjøttproduksjon på storfet

  Nortura

  Kjøttbransjens fremtid og muligheter

  Nofima

  Smittsomme sykdommer i en utvidet samfunnskontekst

  Animalia

  Test av kommersiell teknologi for presisjonssprøyting av glyfosat i kornproduksjon

  Bioforsk

  KornFuth

  Bioforsk

  Alternative distribusjonssystemer for ferske meierivarer i et miljø- og klimaperspektiv.

  NILF

  Fremtiden for norsk melkeproduksjon

  Landbrukets utredningskontor

  Grønn forskning i Midt-Norge

  Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

  CAP 2013: Hva betyr det for norsk matsektor?

  NILF

  Utvikling av en modell for innsamling av prisdata, vertikal pris- og pristansmisjonsstudie for dagligvarer

  NILF

  Arbeidsinnvandring til landbruket - arbeidskraftbehov, legitimitet og normalisering

  Senter for bygdeforskning

  Driftsledelse i landbruket

  NILF

  Støtte til å prøve ugrasmiddel for sikker bruk i integrert plantevern i grønnsaker på friland

  Bioforsk Plantehelse

  Verifisering av tiltrekkende planteluktfelle for rognebærmøll

  Bioforsk Økologisk, Tingvoll gard

  Arktisk bærproduksjon

  Helgeland LR

  Kunnsksapsgrunnlag for strategisk val i spesialisert frukt- og bærproduksjon i nye marknader (Fruktstrategi

  Vestlandsforskning

  Videreføring og ajourføring av Holos modellen for beregning av klimagasser

  UMB, IHA

  Økonomi i melkeproduksjon - hvilken kunnskap gir eksisterende data

  Trøndelag forskning og utvikling

  husdyrutredningen

  NFR

 • Prioritering av områder for 2018 - Invitasjon til innspill

  Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri skal lyse ut forskningsmidler for 2018, og ønsker å kartlegge forskningsbehov innen landbruks- og matområdet.

  Vi inviterer derfor næringsaktører, forskningsinstitusjoner og avtalepartene til å komme med innspill til hvilke temaer/områder som bør inngå i vår neste utlysning av forskningsmidler. Vi inviterer både til skriftlige innspill og til å komme på møteplassene mellom næring og FoU-institusjoner som sekretariatet for forskningsstyrene vil legge til rette for. Invitasjonen vil også publiseres på vårt nettsted. Hjelp oss gjerne med å spre informasjonen videre.

  Skriftlige innspill

  Frist for skriftlige innspill er 15. februar 2017. Vi ber om korte og konkrete innspill på maksimum to sider. Innspill sendes til forskning@landbruksdirektoratet.no.

  Muntlige innspill mottas på møteplasser

  De neste månedene vil vi være til stede i følgende fora for å fange opp innspill:

  • Grøn FoU Vest, Førde, 27. januar
  • FMLA Nordland, Bodø, 2. februar
  • Grønn forskning Midt-Norge, Værnes/Hell, 3. februar
  • NTP-Food for life, Oslo, 8. februar 

   Finnes det andre møteplasser vi burde være tilstede på? Vi mottar gjerne tips!

  Prosessen videre

  Både skriftlige og muntlige innspill behandles av forskningsstyrene, og utlysningen av forskningsmidler for 2018 vil komme i slutten av mars 2017. Frist for å sende inn skisser vil være i overgangen april/mai.

 • Forskningsmidler for 2016 - Innvilgede IPN og KPN-prosjekter

  Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri hadde styremøte 11. desember. På møtet ble det innvilget 11 KPN-prosjekter.

  På styremøte 22. januar ble det innvilget til sammen 15 IPN-prosjekter i den felles utlysningen mellom  Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og Forskningsrådets BIONÆR-program. Disse finner du listet opp under.  

  Årets utlysning

  Styrene ønsker at forskningen skal bidra til økt bærekraftig matproduksjon og verdiskaping. I takt med det grønne skiftet, vektlegges kretsløpstankegang i verdikjeden. Prioriterte områder for 2016 er:


  Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser - over hele landet.

  Sentrale temaer vil blant annet være bærekraftig utnyttelse av utmarksressurser, kostnadseffektiv grovforproduksjon av god kvalitet, klimatilpasset og sykdomsresistent plantemateriale, dyrehelse og – velferd og konsekvenser av økte produksjonskrav, god agronomi, og effektiv og klimavennlig gjødselhåndtering.

  • Teknologi i jordbruk og matindustri.

  Sentrale temaer vil blant annet være å utvikle og ta i bruk ny teknologi knyttet til presisjonsjordbruk, maskinpark og bygningsløsninger, kvalitetsmålinger, automatiserte produksjonslinjer og smart prosessteknologi.

  • Mattrygghet, helse og samfunn

  Sentrale temaer vil blant annet være råvarekvalitet, -utnyttelse, -sikkerhet, nye råvareegenskaper, forbrukerinnsikt og kostholdsrelatert helse.


  Hovedprioriteringene reflekterer skriftlige og muntlige innspill fra næring og forskningsmiljøer.

   

  Landbruksnæringen og FoU-institusjoner kunne søke på tre prosjekttyper

   1. Kompetanseprosjekter med næringsmedvirkning (KPN), der det er satt av 15-20 mill. kroner fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. KPN-prosjekter forutsetter at minimum 20 prosent av de totale prosjektkostnadene kontantfinansieres av næringsliv eller andre brukere. Brukerforankring og medvirkning må generelt være god og godt dokumentert, både for planleggings- og gjennomføringsfasen og for begge prosjekttyper.

  2. Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN), der Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har satt av 5-10 mill. kroner, og BIONÆR legger sine midler inn i en felles utlysning. IPN-prosjekter forutsetter at minimum 50 prosent av de totale prosjektkostnadene finansieres av næringsliv eller andre brukere. Finansiering fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri regnes i denne sammenhengen som offentlige midler. For å få mest mulig ut av midler til landbruksforskning, samordnes IPN-utlysning mellom Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og Forskningsrådets program BIONÆR. Vurderingen av skissene og søknadene er samordnet for felles temaområder. 

  3. Utredninger og forprosjekter, der det er satt av ca. 1 mill. kroner til nye prosjekter i 2015, og 2-4 mill. kroner for 2016. Søknadsfrist til denne prosjekttypen er 15. oktober 2015.


  Utlysning med skisser

  Både KPN- og IPN-utlysningen finner du under Matfondavtalen på Forskningsrådets nettsider.

  IPN-utlysningen ligger også på BIONÆR sine nettsider.

  Styrene ønsker en todelt søknadsprosess med skisse som første steg. For KPN-søknader er skisser obligatorisk. For IPN-utlysningen følges BIONÆRs søknadsrutine der skisse ikke er obligatorisk. Styrene gir likevel en klar anbefaling om å sende inn skisser også for IPN.

  Skissen skal skrives i egen mal. Denne er det lenket til i utlysningen. Skissen skal lastes opp og sendes inn gjennom Forskningsrådets elektroniske søknadssystem.

  Skissefristen var 6. mai 2015 kl. 13.00. Søknadsfristen for fullstendig KPN-søknad var 9. september 2015, mens fristen for IPN-søknader var 14. oktober 2015.

  Overordnede føringer for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri er utfordringene nevnt i landbruks- og matmeldingen (Meld. St. nr 9. Landbruks- og matpolitikken).

  Ny samlebetegnelse for FFL/JA:

  Det tidligere FFL/JA har fått ny samlebetegnelse, og kalles nå Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

  Innvilgede IPN-prosjekter:

   

  Prosjekttittel

  Prosjektansvarlig

   Fossilfri matproduksjon og økt avling ved bruk av dynamisk termisk energilagring i veksthus

  GETHER AS

   Kostandseffektiv implementering av ny avlsteknologi og optimal IT-arkitektur

  GENO

   Vitamin K2 i meieriprodukter

  TINE SA TINE FOU SENTER MÅLTIDETS HUS, TINE SA

   Økt sortiment, kvalitet og verdi av fryste norske grønnsaker

  FINDUS NORGE AS

   Optimalisert strategi for bruk av plantevernmidler i norsk bærproduksjon

  NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING AGDER

   Presisjonsstyring av vatn- og næringstilførsel i epleproduksjonen for auka lønsemd

  ROGALAND FRUKTDYRKARLAG

   Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av  

   rotgrønnsaker.

  TOTEN KÅLROTPAKKERI AS

   Smart sensor for innovative industrial food process control

  NORTURA SA

   Software for risikovurdering av Listeria i spiseklar mat

  NORTURA SA AVD ANIMALIA, NORTURA SA

   Meat 2.0 Fremtidens slakteprosess, fokus på automatisering, hygiene og effektive løsninger

  NORTURA SA

   Råner til markedet – løsninger for Produksjon, Produktkvalitet og Markører for Rånelukt

   (Råne PPM)

  NORTURA SA AVD ANIMALIA, NORTURA SA

   Effekt av UVB-lys brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i

   veksthus og plasttunnell

  GUREN GARTNERI AS

   Videreutvikle teknologibasen for norsk hveteavl: Genomisk verktøy for avl for høy

   hvetekvalitet

  GRAMINOR AS, GRAMINOR AS

   Technological solutions for production of high quality proteins from salmon rest raw

   materials for functional applications in poultry feed a

  NUTRIMAR AS

   Innovativ teknologi for ugrasbekjempelse

  KVERNELAND GROUP OPERATIONS NORWAY AS

 • Pågående forskningsprosjekter (IPN og KPN)