Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollvernet for såfrø og såkorn

Tollvernet for såvarer (såfrø og såkorn) skal administreres med sikte på å sikre avsetningsgrunnlaget for norsk produksjon, samtidig som det skal legges til rette for nødvendig import. Tre viktige elementer i tollvernet er å sikre avsetningsgrunnlag for norsk produksjon, supplere norsk produksjon med nødvendig import og utnytte tollkvotene fra EU. Landbruksdirektoratet inviterer bransjen til møte i midten av oktober for å drøfte vekstsesongen og få innspill til tolladministrering. Innspill som mottas før eller i bransjemøtet vil bli behandlet i november. Nye vurderinger vil bli gjort i januar og juni.

Tollkvoter fra EU
For import i et kalenderår blir kvotene auksjonert høsten før.  Påmeldingsfrist, auksjonsplan og informasjon om auksjonskvoter finnes på vårt nettsted.

Svingelfrø:

75 tonn

Svingelfrø til plenformål:

400 tonn

Engrappfrø:

50 tonn

Engrappfrø til plenformål:

200 tonn

Raigrasfrø:

700 tonn

Såkorn av hybridrug:

1 000 tonn

Markedsadgangen for import av såfrø og såkorn gjennom importkvoter fra EU skal utnyttes før det innvilges generelle tollnedsettelser. Kvotene følger kalenderåret og kan omsettes. Oversikt over kjøpere av tollkvotene er tilgjengelig på vårt nettsted kort tid etter auksjonene er avsluttet.

Generelle tollnedsettelser
Landbruksdirektoratet fastsetter generelle tollnedsettelser i år med unormalt lav avling («avlingssvikt») eller unormalt høyt salg («etterspørselssjokk»). Slike tollnedsettelser skjer etter at saken først er drøftet med markedsaktørene og Bioforsk. Direktoratet tar hensyn til beskyttelsesbehovet for dagens norske produksjon og muligheter for økt produksjon innenfor enkelte arter når vi vurderer om det skal gis generell tollnedsettelse.

Det er importørens ansvar å sørge for at varen blir importert under riktig varenummer i tolltariffen. Import av såvarer må samsvare med bestemmelser gitt av Mattilsynet og Tollvesenet.

For såvarer som har eget varenummer i tolltariffen overføres den generelt nedsatte tollsatsen til tollmyndighetene, og enhver som importerer varer på varenummeret med nedsatt toll får den lave tollsatsen.

For såvarer som ikke har eget varenummer i tolltariffen må imidlertid importøren sende en «søknad» til Landbruksdirektoratet for å få den lave tollsatsen.

Såfrø
Dersom vilkårene for tollnedsettelse er til stede settes tollsatsen på et nivå som gjør importvaren 10 prosent dyrere enn tilsvarende norsk vare. Tollnedsettelsene gjelder i perioden 15. november – 15. august. Import utenfor denne perioden må skje til ordinær toll.

For såfrø som man av agronomiske årsaker ikke kan dyrke i Norge, og som heller ikke er i konkurranse med norskprodusert såfrø, settes tollsatsen til null med mindre dette hindrer importkvoteutnyttelsen.

Utfasing av generelle tollnedsettelser
Landbruksdirektoratet skal forvalte et importvern som legger til rette for norsk produksjon. Bioforsk leverte i 2009, på oppdrag fra Landbruksdirektoratet, en rapport om utfasing av tollnedsettelser for raigras til jordbruksformål og i 2010 en rapport om mulighet til økt frøavl av gras til grøntanlegg i Norge. Bransjen er tidligere informert om utfasing av tollnedsettelsene. Det blir ikke innvilget tollnedsettelser for artene fra nevnte datoer, med mindre det kan dokumenteres enten «avlingssvikt» eller «etterspørselssjokk»:

  • Engrappfrø til plenformål:          1. januar 2012
  • Raigras til jordbruksformål:       1. januar 2013
  • Raigrasfrø til plenformål:           1. januar 2016
  • Svingelfrø til plenformål:            1. januar 2016

Såkorn
Dersom vilkårene for tollnedsettelse er til stede settes tollsatsen på et nivå som gjør importvaren 10 prosent dyrere enn tilsvarende norsk vare. Tollnedsettelsene for vårkorn, samt spelt og rughvete gjelder i perioden 15. november – 15. juni dersom innspill mottas før det årlige bransjemøtet. Perioden for høstkorn er fra 1. juni – 15. oktober. Import utenfor denne perioden må skje til ordinær toll.

For såkorn som man av agronomiske årsaker ikke kan dyrke i Norge, og som heller ikke er i konkurranse med norskprodusert såkorn, settes tollsatsen til null med mindre dette hindrer importkvoteutnyttelsen.

Kontaktpersoner:

Jorun Winge, tlf. 24 13 11 75

Johanne Schjøth, tlf. 24 13 12 93