Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om innenlandsk bearbeiding

Kake, muffins i grønn form på hvitt bord, 436x174

En tillatelse til innenlandsk bearbeiding (IB) gir aktører adgang til å bearbeide ufortollede landbruksvarer, som deretter skal gjenutføres.

Det er Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen. For å benytte innenlandsk bearbeiding trenger du en tillatelse fra Landbruksdirektoratet. Rettslig grunnlag for ordningen finner du i forskrift 23. juni 2020 nr. om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer, jf. tollforskriften §§ 6-4-1 til og med 6-4-3.  

 • Hva er innenlandsk bearbeiding?

  Innenlandsk bearbeiding gir aktører muligheten til midlertidig å innføre utenlandske landbruksvarer tollfritt til Norge, for bearbeiding og senere gjenutførsel. Ferdigvaren må utføres innen seks måneder etter at råvaren kom til Norge.

  Det skal betales toll for restprodukter som fremkommer under bearbeidingen av den ufortollede varen, dersom restproduktene skal omsettes eller forbrukes i Norge. Restprodukter skal deklareres som ordinær innførsel av varer.

  Før du benytter ordningen må du søke Landbruksdirektoratet om tillatelse.

 • Hvordan søker jeg om tillatelse til innenlandsk bearbeiding?

  Du må fylle ut søknadsskjemaet for innenlandsk bearbeiding

  Denne søknaden sendes til Landbruksdirektoratet. Hvis vilkårene er oppfylt vil Landbruksdirektoratet utstede en tollnedsettelse for landbruksvarene som skal innføres for bearbeiding. Du skal benytte egne prosedyrekoder ved midlertidig innførsel.

 • Hva gjør jeg hvis jeg har endringer?

  Hvis du har endringer i de opplysningene Landbruksdirektoratet la til grunn da du søkte om tillatelse, må du gi beskjed til Landbruksdirektoratet. Nye opplysninger vil for eksempel være hvis nye produkter skal innføres, hvis det er endringer i ferdigvarens råvaresammensetning eller det er større endringer i oppgitt mengde som skal inn- og utføres.

 • Info om tillatelser utstedt før 1. juli 2020

  Ny forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer trådte i kraft 1. juli 2020. Den største endringen i det nye regelverket for IB-ordningen, er at vedtakskompetansen for tillatelsesordningen er overført fra tollmyndighetene til landbruksmyndighetene.

  Eksisterende tillatelser som er innvilget i medhold av det gamle regelverket vil som utgangspunkt gjelde ut sin gyldighetsperiode, men ikke utover 1. juli 2021. Tillatelser med gyldighet utover denne datoen vil få gyldighetsperioden endret av Tolletaten i medhold av tollforskriften § 3-1-19 (2). Det er heller ikke mulig å foreta endringer i eksisterende IB-tillatelser gitt i medhold av gammelt regelverk. Dersom du ønsker å gjøre endringer, for eksempel på mengde, resept e.l., må du søke om ny tillatelse i medhold av nytt regelverk.

Kontakt

Siste nyheter