Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nytt regelverk for innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer

Fra 1. juli er det Landbruksdirektoratet som gir tillatelse til å innføre landbruksvarer midlertidig for bearbeiding og deretter utførsel. Formålet er å forenkle ordningen med innenlandsk bearbeiding, og å tilby et alternativ når adgangen til å gi eksportstøtte faller bort ved utgangen av 2020.

Gulrotkake med jordbær. (Copyright: LMD )

 

Tidligere var det Tolletaten som ga tillatelse for innførsel på ordningen innenlandsk bearbeiding, mens forskriften fastsettes av Landbruks- og matdepartementet med hjemmel i tolloven. At Landbruksdirektoratet nå gir disse tillatelsene innebærer ny oppgavedeling mellom landbruksmyndighetene og Tolletaten.

Nye rammebetingelser
Det nye regelverket for innenlands bearbeiding, IB-forskriften, er utformet av Finansdepartementet, Tolletaten og landbruksmyndighetene i samarbeid, og har vært på felles høring.

Den største endringen er at det fra 1. juli 2020 er Landbruksdirektoratet, og ikke som tidligere Tolletaten, som gir tillatelse til å innføre landbruksvarer midlertidig, for å bearbeide disse for senere å gjenutføre dem. Ordningen erstatter den tidligere toleddede søknadsprosessen der to etater måtte ta stilling til søknaden.

Ellers innebærer de nye reglene at de fleste av de tidligere begrensingene i vareslag som kommer inn under ordningen oppheves, unntatt unntaksregelen for fisk og fiskeprodukter. Adgangen til å benytte tilsvarende vare, slik den har vært etter gammelt regelverk, oppheves også. IB-forskriften åpner imidlertid for at Landbruksdirektoratet kan samtykke til at det kan anvendes "tilsvarende vare" når varen er av generisk art.

Videre oppheves plikten til å føre særskilt produksjons- og lagerregnskap. Det samme gjelder rapporteringsplikten til Landbruksdirektoratet hvert kvartal. Til sist oppheves adgangen for virksomheter til å kunne få felles tillatelse.

I tollforskriften § 6-4 videreføres det regler om gjenutførselsfrist, sikkerhetsstillelse og toll på restprodukter.

Overgangsregler
Tidligere tillatelser til innenlandsk bearbeiding som er innvilget etter det gamle regelverket vil som utgangspunkt gjelde ut sin gyldighetsperiode, og etter de regler og vilkår tillatelsene ble gitt på. Tolletaten vil likevel endre gyldighetstiden på tillatelser med lang varighet, slik at ingen tillatelser etter gammelt regelverk gjelder ut over 1. juli 2021. Etter denne datoen må alle som ønsker å benytte IB-ordningen søke på nytt til Landbruksdirektoratet, etter nytt regelverk.

Det er ikke lenger mulig å foreta endringer i eksisterende IB-tillatelser som er gitt etter gammelt regelverk. Dersom en aktør ønsker å gjøre endringer, for eksempel på mengde, resept e.l., er det heretter nødvendig å søke om ny tillatelse etter det nye regelverket.

 

Her kan du lese:

Fastsettelsesbrevet
Forskrift 23. juni 2020 nr. 1349 om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer

Kontaktperson

Mer om temaet