Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om generelle tollnedsettelser

Bunt med friske reddiker_436x174 (Copyright: Bruksrett Landbruksdirektoratet)

Formålet med generelle tollnedsettelser er å legge til rette for økt import ved å sette ned tollsatsen i perioder, blant annet når det er underskudd i det norske markedet.

Generelle tollnedsettelser gjelder for bestemte varer i en bestemt periode. Tollsatsen gjelder alle aktører og ingen behøver å søke. Vurderingen av om tollen skal settes ned gjøres av Landbruksdirektoratet på bakgrunn av markedsinformasjon. Generelle tollnedsettelser har normalt ingen mengdebegrensninger i den perioden de gjelder.

 • Hvem kan be om en generell tollnedsettelse?

  Alle aktører kan be om at Landbruksdirektoratet setter ned den ordinære tollsatsen generelt for en bestemt vare. Vi må da ha informasjon om:

  • hvorfor du ønsker tollnedsettelse, med beskrivelse av markedssituasjonen
  • hvilke varer tollnedsettelsen skal gjelde for, og om det gjelder hele markedet eller deler av markedet
  • hvilken periode det er aktuelt med tollnedsettelse, om det er en akutt situasjon og om situasjonen vil vedvare
  • hvilke land det er aktuelt å importere varer fra
 • Når kan det være aktuelt med en generell tollnedsettelse?

  Landbruksdirektoratet skal iverksette generelle tollnedsettelser dersom noteringsprisen i de to påfølgende ukene ligger over øvre prisgrense i henhold til jordbruksavtalen. Dette gjelder kun for varer med en øvre prisgrense i jordbruksavtalen, det vil si

  • varer som har en avtalt pris i henhold til jordbruksavtalen («målprisvarer»)
  • storfekjøtt, kjøtt av sau og lam, samt egg (varer omfattet av «volummodellen»)
  • fjørfekjøtt (varer med referansepris)

   

  Generelle tollnedsettelser kan også gis:

  • for å holde noteringsprisen som gjennomsnitt for året på nivå med målpris
  • for at planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for perioden ikke skal overskrides
  • for å hindre alvorlig markedsforstyrrelse
   i perioder utenom målpris

   

  I tilfeller hvor det oppstår endringer i tilbud eller etterspørsel som skaper, eller vil skape, vesentlig ubalanse i markedet kan tollsatsen settes ned for å legge til rette for import. Gjennom import vil balansen i markedet gjenopprettes eller en ubalanse forhindres. Landbruksdirektoratet følger derfor markedsbalansen og prisene i markedet, og setter ned tollen dersom markedssituasjonen tilsier et importbehov for å skape stabilitet i markedet.

 • Hvordan vurdere en generell tollnedsettelse?

  Landbruksdirektoratet legger følgende informasjon til grunn i vurderingen for en generell tollnedsettelse:

  • prognose for tilbud av og etterspørsel etter vare, dekningsgrad og eventuelt reguleringslager
  • beskrivelse av markedet fra markedsregulator og/eller markedsaktørene
  • utnyttelsen av internasjonale kvoterettigheter

   

  I tillegg vil vi vurdere risikoen for å påføre markedet et importskapt overskudd opp mot behovet for tollnedsettelse.

  Markeder med markedsregulator
  Dersom Landbruksdirektoratet mottar en anmodning om generell tollnedsettelse i et marked som har en markedsregulator ber vi markedsregulator om en oppdatert prognose, og en anbefaling til Landbruksdirektoratet om hvorvidt tollsatsen bør settes ned eller ikke. Markedsregulator har et eget ansvar for å be om tollnedsettelser for de råvarene regulator har et prisansvar for.

  Markeder uten markedsregulator
  For markeder hvor det ikke er en markedsregulator følger Landbruksdirektoratet med på markedsbalansen og prisene i markedet. I tillegg til opplysningene fra anmodningen om generell tollnedsettelse, ber Landbruksdirektoratet andre markedsaktører om informasjon for å få oversikt over hele markedet for den aktuelle varen. I markeder der det ikke finnes en markedsregulator, innhenter vi opplysninger fra de største markedsaktørene. Dette gjelder også i delmarkeder som vurderes som så marginale at varen ikke inngår i markedsregulators ansvarsområde.

 • Hvordan fastsettes en generell tollnedsettelse?

  Tollsatsen skal som hovedregel settes på et nivå som gir importmulighet til priser som tilsvarer norsk pris.Tollnedsettelsen gjelder bare for import av varen innenfor en angitt periode.

  Periode
  Perioden for tollnedsettelse fastsettes i de enkelte tilfellene ut fra hva som gir importørene en rimelig mulighet til import. I denne vurderingen hører også hensynet til oppstart av norsk sesong for typiske sesongprodukter, og å unngå importskapt overskudd ved at perioden ikke settes for lang.

  Kunngjøring
  Fra et vedtak om generell tollnedsettelse er fattet til vedtaket blir iverksatt, skal det som hovedregel gå minst to virkedager. Vedtak om generelle tollnedsettelser kunngjøres på Landbruksdirektoratets nettsted under Tollsatser. De gjeldende tollsatsene oppdateres også på tollmyndighetenes nettsted.