Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

RÅK-import: Nedsatt tollsats for industrielt bearbeidede landbruksvarer

Ismaskin (Copyright: millimeterpress)

RÅK-varer er industrielt bearbeidede jordbruksvarer som er regulert i EØS-avtalen. Etter søknad kan Landbruksdirektoratet sette ned tollen for slike varer.

 • Hva er RÅK-varer?

  RÅK-varer er bearbeidede landbruksvarer (bakervarer, sukkervarer, supper, sauser, pizza mv.). EØS-avtalens protokoll 3 regulerer handel med slike varer. RÅK-varene er underlagt EØS-avtalens generelle bestemmelser om fri bevegelse av varer, men avtalepartene kan anvende toll og prisnedskrivning på råvarene. Disse virkemidlene skal til sammen utjevne for råvareprisforskjellene på landbruksvarer som brukes som ingredienser i den ferdige varen.

  Norske produsenter av RÅK-varer kan få tilskudd for å bruke disse typene norske råvarer:

  • Kjøttvarer
  • Egg og eggprodukter
  • Meieriråvarer
  • Potet og potetråvarer

  Ordningen skal utjevne konkurransevilkårene på råvareleddet for produsenter av bearbeidede landbruksvarer i EØS-området. Samtidig skal ordningen gi økt konkurranse på ferdigvaren gjennom fri konkurranse på tilvirkningskostnadene, og dermed danne grunnlag for økt handel.

 • Regelverket

  Landbruksdirektoratet forvalter ordningen gjennom forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-importforskriften).

  Vedlegg 1 til forskriften har en liste som definerer forskriftens virkeområde. Varer som er nevnt i denne listen har rett på tollnedsettelse, men for flere varer er det et krav at du som importør må sende inn søknad. Tollen blir da regnet ut på bakgrunn av innholdet av tollbelagte råvarer. Hvilke råvarer som er tollbelagt finner du i vedlegg 2 i forskriften. Det er et krav at du som importør må kunne dokumentere råvareinnholdet.

  Dersom du skal søke om tollnedsettelse, anbefaler vi å lese veiledning til RÅK-importforskrifen. Dette inneholder utfyllende regler til hvordan du søker om tollnedsettelse.

 • Hva blir tollsatsen?

  Tollsatsen for RÅK-varer fastsettes på basis av ferdigvarens råvaresammensetning. Det er tre metoder for å fastsette tollsatsen:
  - matriseberegning (MX)
  - deklarasjonsberegning (D)
  - standardresept

  Hvilken metode som skal brukes for å beregne tollsatsen finner du i vedlegg 1 til forskriften. For varer der tollsatsen beregnes etter matriseberegning eller deklarasjonsberegning, må importøren sende søknad til Landbruksdirektoratet.

  Vi anbefaler å benytte vårt elektroniske søknadssystem, hvor man kan legge inn varens sammensetning og få en beregnet tollsats opp på skjermen.

 • Slik søker du om tollnedsettelse for RÅK-varer

  Du kan søke på to måter:

  - elektronisk via AltinnVeileder for elektronisk søknad om tollnedsettelser.
  - på papir

  Når du søker om tollnedsettelse må du fylle ut prosentvis innhold av alle de tollbelagte råvarene i produktet. Landbruksdirektoratet trenger denne informasjonen for å sette riktig tollsats på varen.

  Vi oppfordrer til å bruke elektronisk søknad.

  Landbruksdirektoratet anbefaler alle som skal søke om tollnedsettelse for en bearbeidet landbruksvare å lese Veiledning RÅK-import, samt vedlegget Råvareliste RÅK-import. Veiledningen inneholder utfyllende regler og informasjon om søknad og saksbehandling. Råvarelisten er et supplement til vedlegg 2 til RÅK-importforskriften, og lister opp noen av de vanligste råvarene vi får spørsmål om skal oppgis i søknaden.

  Beregnet saksbehandlingstid er inntil 10 arbeidsdager fra søknaden er mottatt hos Landbruksdirektoratet.

 • Informasjonen i søknaden skal dokumenteres

  Landbruksdirektoratet stiller følgende krav til dokumentasjonen:

  • Det skal gå klart frem av dokumentasjonen at den kommer fra produsent.
  • Alle produktets ingredienser skal fremgå.
  • Prosentvis innhold av alle råvarer som er relevante for tollberegningen skal fremgå.
  • Dersom råvareinnholdet i dokumentasjonen er oppgitt i intervaller skal det høyeste prosentandel i intervallet føres opp i søknaden.
  • Dokumentasjonen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.
  • Dokumentasjonen skal være oppdatert når man søker om tollnedsettelse, den skal vise råvareinnholdet i produktet på importtidspunktet.

   

  Når du søker via Altinn skal dokumentasjonen oppbevares samlet, systematisert og tilgjengelig. Ved forespørsel skal du kunne sende dokumentasjonen til Landbruksdirektoratet.

  Dersom du søker på papir skal dokumentasjonen sendes med søknaden.