Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter

Skjæring av kjøtt (Copyright: Colourbox.com)

Landbruksdirektoratet administrerer tollkvoter med reduserte tollsatser innenfor rammen av importvernet. En tollkvote representerer en eksklusiv rettighet til å utnytte et knapt gode.

 • Hva er tollkvoter?

  Tollkvoter åpner for import til reduserte tollsatser innenfor definerte mengder. Enkelte kvoter er tollfrie, mens andre har faste tollsatser. WTO- kvotene har en toll på om lag 1/3 av ordinær toll.

  Enkelte av kvotene er globale, det vil si åpne for import fra alle land. I tillegg finnes det blant annet GSP-kvoter for import fra utviklingsland og bilaterale tollkvoter, det vil si kvoter fra et bestemt land eller grupper av land som følge av inngåtte frihandelsavtaler. 

  Myndighetene kan benytte ulike metoder for å tildele en slik rettighet. Innenfor grensevernet for landbruksvarer har det vært vanlig å foreta en tildeling på bakgrunn av historisk import og etter prinsippet om førstemann til mølla. Tildeling ved auksjon ble første gang utprøvd for GSP-kvotene fra 1993 og for WTO-kvotene fra 1995. Alle auksjonskvotene har blitt auksjonert via Internett fra 2001.

  I tillegg fordeler tollmyndighetene følgende tollfrie kvoter etter "første-mann-til-mølla" prinsippet:

  • Stiklinger uten rot til en verdi av 20 mill. kroner per år fra EU
  • Potteplanter eller utplantingsplanter i blomst til en verdi av 8 mill. kroner per år
  • Enkelte grønne potteplanter i tiden 1. mai til 14. desember til en verdi av 4 mill. kroner per år
  • Gras i ruller/plater på varenummer 06.02.9091 til en verdi av 4 mill. kroner per år
  • Storfekjøtt innenfor et indikativt tak på 2 700 tonn fra Namibia/Botswana
  • Storfekjøtt innenfor et indikativt tak på 500 tonn fra Swasiland

  Historikk om auksjonskvotene

 • Kvoter som fordeles ved auksjon

  For å delta i auksjoner må man ha brukernavn og passord. Registrering kan gjøres via web (Altinn) eller på skjemaet Søknad om tollkvote (Ldir-730). Siste frist for registrering fremgår under søknadsfrister. En godkjenning er gyldig til og med 31.12. det året man registrerer seg. Brukernavn og passord utstedes av Landbruksdirektoratet når registreringsskjema og erklæring mot samarbeid er funnet i orden.

  Det er også krav om at auksjonsdeltakerne i hver auksjonsrunde må finnes kredittverdige. Dersom et foretak ikke finnes kredittverdig vil dette foretaket bli tilskrevet, med informasjon om at det må stilles bankgaranti for det beløp som ønskes til disposisjon under kommende auksjonsrunde.

  Se også veiledningen om bruk av auksjonssystemet som finnes under Publikasjoner på denne siden.

  Informasjon om auksjonene
  Budgiverne kan logge seg inn på auksjonen for å legge inn åpningsbud i en periode på minst 24 timer før auksjonen åpnes. Samtidig som det åpnes for å gi bud aktiviserer Landbruksdirektoratet en beredskapstelefon. Beredskapstelefonen skal benyttes for å:

  • Gi tilbakemelding til Landbruksdirektoratet dersom det oppstår problemer for budgiver
  • Stille spørsmål i forhold til kvotene og budgivningen

  Beredskapstelefonen er en ekstra service til brukerne. Landbruksdirektoratet garanterer ikke at eventuelle problemer budgiver har kan løses gjennom henvendelse til denne.

  Vi oppfordrer brukerne til å ta kontakt med Landbruksdirektoratet så tidlig som mulig, og senest 30 minutter før siste frist for å gi bud utløper. De siste 30 minuttene kan beredskapstelefonen kun benyttes til spørsmål om kvotene og budgivningen.

  En eventulell protest fra budgiver i forhold til en pågående auksjon skal skje skriftlig. Budgiver må gi en skriftlig beskrivelse av problemet. Beredskapstelefonen skal også varsles.

  Nummer til beredskapstelefon: 90 95 44 24

  Import innenfor kvotene
  Landbruksdirektoratet utsteder faktura etter at auksjonene er avsluttet. Kvoterettigheten kan ikke benyttes før fakturaen er registrert innbetalt i Landbruksdirektoratets systemer. Ved forsinket innbetaling vil det beregnes forsinkelsesrente.

  I tillegg til auksjonsbeløp, skal det for enkelte kvoter betales toll ved innførsel. Tollsatsene fremgår av informasjon i tilknytning til de enkelte kvotene, og i auksjonsplanen.

  Budgiver må selv søke om uttak på kvote når firmaet ønsker å få ut en importtillatelse for tollkvoter (ITT). For de kvotene hvor det er mulig å importere på flere varenummer i tolltariffen, må Landbruksdirektoratet ha beskjed om hva som skal importeres, slik at ITTen blir gyldig for det riktige varenummeret. Vi anbefaler å søke om uttak av kvotene via vår webløsning (Altinn). Man kan også sende inn søknader på Søknad om tollkvote(Ldir-730) som finnes under Skjema på denne siden. Tildelt kvoterettighet kan omsettes, med unntak av kvotene for utenlands bearbeiding. Firma som ønsker å selge hele eller deler av sin kvoterettighet må sende melding om dette til Landbruksdirektoratet via vår webløsning eller på Søknad om tollkvote(Ldir-730). I webløsningen gis kvoteeierene oversikt over tildelte mengder og uttak.

  Fortolling må finne sted innenfor kvotens gyldighetsperiode. Vær oppmerksom på at det ikke vil bli gitt tilbakedateringer eller forlengelser av rettigheten til import til nedsatt toll.  Det er ikke tillatt å låne bort importtillatelse for tollkvoter. Importen må skje i kvoteeier sitt navn.

 • Ostekvoter fra EU

  I tillegg til ostekvoten som fordeles på auksjon, fordeles det også ostekvote etter søknad.

  Vareomfang
  Følgende årlige kvote fordeles etter søknadsfristens utløp:

  Tabell 1 Oversikt over kvoten

  Varenummer i tolltariffen

  Mengde (tonn)

  Tollsats

  04.06.1001-04.06.9099

  4 500

  0,00

  Ostekvoten på 4 500 tonn fordeles til søkere som har importert minst 15 tonn ost under tollposisjon 04.06. i løpet av de 24 siste månedene før 1. oktober. Fordelingen avgjøres av hver søkers andel av verdien av ost importert i denne perioden. Ingen søkere kan tildeles mer enn 30 prosent av kvoten.

  For å få tildelt kvote må det sendes inn søknad med navn, adresse og organisasjonsnummer for foretaket. Søknaden sendes Landbruksdirektoratet på epost postmottak@landbruksdirektoratet.no eller som brev. Landbruksdirektoratet tildeler kvote på bakgrunn av importstatistikk fra Tollvesenet.

  Om importvernet for ost

   

 • Islandshestkvoten

  Søknad
  Tollkvoten åpnes for søknader fra 1. november året før kalenderåret kvoten er gyldig. Kvoten fordeles etter første mann til mølla prinsippet inntil kvoten er fordelt i sin helhet.

  Vareomfang
  Følgende årlige tollfrie kvote fordeles:

   Varenummer i tolltariffen Produkt Mengde (stk)
   01.01.2100, 01.01.2902 og 01.01.2908 Islandshest 200

   

   

  Det er kun islandshester fra Island som kan importeres innenfor kvoten. Kvoteandeler kan ikke videreselges.

  Import innenfor tollkvoten gir rett til tollfritak, men er for øvrig underlagt de samme bestemmelser som annen import av hest. Det gjøres spesielt oppmerksom på bestemmelser knyttet til dyrehelse og merverdiavgift. Henholdsvis Mattilsynet og Tollvesenet er behjelpelige med informasjon om regelverket på disse områdene.

  Krav til søknaden og søker
  De virksomheter som ønsker å søke om å få del i kvoten må tilfredsstille kravene nedenfor for å komme i betraktning ved tildelingen.

  Det kreves skriftlig søknad på fastsatt skjema til Landbruksdirektoratet. Søknadsskjemaet finnes under Skjemaer  på nettstedet vårt. Søknaden skal inneholde/vedlegges:

  1. søkers navn, adresse og personnummer (11 siffer) evt. foretaksnummer, (alle personer som søker må være over 18 år!)
  2. antall hester som ønskes (maks 5 per importør)
  3. ved søknad om ny kvotetildeling må tidligere tildelte kvote for inneværende kvoteår være oppbrukt. Dette må dokumenteres.

  Etter søknadsbehandling
  Søkere som får andel i kvoten får tilsendt en importtillatelse for tollkvoter (ITT). ITTen gis gyldighet fra 1.1 til 31.12. ITTen må være tildelt før import kan finne sted og den må forevises Tollvesenet ved import.

  Rapportering
  Dersom ITTen ikke er brukt og ikke kommer til anvendelse skal det meldes skriftlig i fra til Landbruksdirektoratet så snart som mulig for omfordeling til andre som ønsker kvoteandel. Importører som ikke gir tilbakemelding om at kvoten ikke skal nyttes, kan miste retten til å delta ved neste års kvotefordeling.

  • Skjemaer

   • SLF-705  Søknadsskjema for islandshest

    Bokmål:
    PDF ikon
    Nynorsk:
    PDF ikon
 • Kjøtt slaktet eller tilberedt med basis i religiøse tradisjo...

  Landbruksdirektoratet fordeler kvotene for halalkjøtt og kosherkjøtt som er slaktet etter religiøse tradisjoner der slaktemetoden ikke er tillatt i Norge. Vareomfanget er begrenset til kjøtt som klassifiseres under tolltariffens kapitler 2 og 16. Det vil bli satt en tollsats innenfor kvotene som fører til at kjøttet kommer inn til norsk prisnivå. Søknadstidspunktet blir kunngjort på Landbruksdirektoratets nettsider i god tid før nytt kalenderår.

  KvoteStørrelse (kg)
  Kosherkjøtt15 000
  Halalkjøtt30 000

   Kriterier for tildeling av kvotene på halalkjøtt og kosherkjøtt er:

  • Kun registrerte trossamfunn kan søke om kvote. Søker må sende inn dokumentasjonen fra fylkesmannen på at de er et registrert trossamfunn sammen med søknaden.
  • Kun trossamfunnet selv, eller heleide selskaper av trossamfunnet, kan stå for importen. Det må oppgis i søknaden hvem som skal importere på vegne av trossamfunnet.
  • I søknaden må søker angi hvor stor kvoteandel det søkes om. Maksimal mengde det kan søkes på er hele kvoten.
 • Kjøtt til messer

  Kvoten fordeles fortløpende etter søknadstidspunkt, og gjelder for kalenderåret. Søknadstidspunktet blir kunngjort på Landbruksdirektoratets nettsider i god tid før nytt kalenderår. Søknader som har kommet innen fristen får lik prioritet. Søknader som kommer inn etter fristen får prioritet etter den dato de er registrert i Landbruksdirektoratet.

  Import under messekvoten skal benyttes til messer. Med messer menes varemesser og lignende med åpen inngang. Kjøttet som blir importert innenfor messekvoten kan ikke selges, men kun brukes som vareprøver eller lignende. Formålet med importen må oppgis i søknaden.

  Varenummer i tolltariffen

  Produkt

  Tollsats (kr/kg)

  Kvantum (kg)

  Kap. 2 og 16

  Kjøttvarer

  2,401

  35 000