Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Administrative tollnedsettelser

Importvernet er et sentralt virkemiddel for å sikre fortsatt landbruksproduksjon, et variert kulturlandskap og levende bygder, samt videreforedling og produksjon av næringsmidlier i Norge.

Tollvernet for landbruksvarer skal administreres med sikte på å sikre avsetningsgrunnlaget for norsk produksjon blant annet i henhold til jordbruksavtalens prisbestemmelser og å hindre uønskede markedsforstyrrelser.

Landbruksdirektoratet kan sette ned tollen for en rekke landbruksvarer. Formålet er å legge til rette for import av landbruksprodukter som supplement til norsk produksjon ut fra hensynet til forbrukere og næringsmiddelindustri.

 • Generelle tollnedsettelser

  Det er i første rekke landbruksvarer med avtalefestet målpris etter jordbruksavtalen hvor de generelle tollnedsettelsene er aktuelle. 

  For jordbruksvarer med avtalefestet målpris skal tollen settes ned når oppgjørsprisen til produsent blir liggende over jordbruksavtalens prisgrenser.

  De generelle tollnedsettelsene omfatter et enkelt varenummer i tolltariffen i en bestemt periode. Disse tollnedsettelsene gjelder for alle importører og har ingen kvantumsmessige begrensninger i den perioden de gjelder.

  Vedtak om generelle tollnedsettelser kunngjøres på vårt nettsted. Gjeldende meldinger om generelle tollsatser finner du under Tollsatser. Tollsatsene oppdateres også på tollvesenets nettsted.

 • Individuelle tollnedsettelser

  Individuelle tollnedsettelser blir vurdert etter søknad og blir normalt gitt for en definert vare, med gyldighet for en fastsatt periode, og som regel for en ubegrenset mengde. Hvilket tollnivået som blir satt er avhengig av hvilket produkt som er blitt vurdert.

  De individuelle tollnedsettelsene blir vurdert etter kriteriene i "Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer". Det største antall individuelle tollnedsettelser blir gitt til produkter som ikke inneholder norske landbruksvarer.

   

 • Hva er viktig før man søker om individuell tollnedsettelse?

  Dette er en beskrivelse av hva som er viktig når du skal søke om nedsatt toll på ditt produkt. Man sender inn en søknad for hvert enkelt produkt som skal importeres. Det skal gå klart frem når man oppgir navnet på varen (fakturabetegnelse) hva produktet er.

    Avklaringer før man søker

  Det viktigste er å være sikker på er hva som er riktig varenummer for ditt produkt. Varenummer finner du i tolltariffen. Det er Tollvesenet som er ansvarlig for klassifisering av produkter. Er du i tvil så ta kontakt med Tollvesenet i ditt distrikt. Det er også mulig å undersøke mer om ulike klassifiseringer som er gitt i Tollvesenet system som kalles TASS, http://tass.interpost.no/toll/TASSWeb.iface.

  Når du vet varenummeret på ditt produkt, sjekk i tolltariffen om produktet har en høy tollsats. Mange produkter er enten tollfrie eller har en lav toll.

  Opprinnelse

  Opprinnelse kan gi en lavere tollsats, en preferanse, fremfor andre opprinnelser. Undersøk opprinnelse og eventuelle preferanser dette gir, det er kanskje ikke nødvendig å søke om tollnedsettelse. For å oppnå preferanse må man ha riktig dokumentasjon for dette. Du kan lese mer om preferanser og opprinnelsesbevis på Tollvesenet sine nettsider, www.toll.no.

  Følgende må være oppfylt før du søker

  1. Du må være et norskregistrert selskap, det vil si ha organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregistrene
  2. Du må ha tilgang til datablad/ resept for produktet du søker nedsatt toll for. Krav til datablad er følgende:
  1. Det skal gå klart frem av dokumentasjonen at den kommer fra produsent for eksempel ved tydelig logo eller stempel.
  2. Alle produktets ingredienser skal fremgå av dokumentasjonen.
  3. Prosentvis innhold av alle råvarer som er relevante for tollberegningen skal fremgå dvs. prosentvis innhold av alle råvarer i punkt 3 i Råvaredeklarasjonsskjemaet eller som fremgår i de ulike gruppene i webløsningen ”Import av landbruksvarer”.
  4. Dokumentasjonen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.
  5. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn tre år på søknadstidspunktet dvs. den datoen søknaden mottas av Landbruksdirektoratet.

  For søknader som sendes inn elektronisk via webløsningen skal dokumentasjonen oppbevares samlet, systematisert og lett tilgjengelig i bedriftens lokaler – enten elektronisk eller på papir. Søknaden kan bli tatt ut i kontroll og da vil datablad bli etterspurt og kontrollert.

  Når du har sjekket punktene over kan du søke om nedsatt tollsats via vår elektroniske løsning. Mer informasjon om dette får du under Importsøknad i menyen til venstre.

 • Tollpreferanse for utviklingsland

  GSP-ordningen (Generalized System of Preference) innebærer tollpreferanser for import av varer fra utviklingsland. Ordningen er et ensidig tiltak fra industrilandene for å bedre u-landenes markedsadgang. Preferansene varierer for ulike produkter fra 10 til 100 prosent reduksjon av tollsatsen ved import til Norge.

  Norske myndigheter har innvilget tollfritak for import av alle varer fra de 50 minst utviklede landene i verden, samt alle lavinntektsland i henhold til DAC-listen til OECD (med unntak av land med en befolkning over 75 millioner).

  Sikkerhetsmekanismen er en mekanisme for iverksettelse av midlertidig opphør av toll- og kvotefri import når markedsbalansen vurderes å være i fare. Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser regulerer sikkerhetsmekanisme og overvåkningssystem. 

  For at toll- og kvotefrihet for korn, mel og kraftfôr skal innrømmes må importøren kunne forelegge innførselstillatelse i henhold til ovenfor nevnte forskrift. GSP- innførselstillatelse for disse produktene kan utstedes etter søknad til enhver som har til hensikt å innføre varer omfattet av forskriften. Søknadsfristene blir kunngjort under "Frister".

 • Toll- og kvotefrihet for korn, mel og kraftfôr fra minst utv...

  For at toll- og kvotefrihet for korn, mel og kraftfôr skal innrømmes må importøren kunne forelegge innførselstillatelse.

  GSP- innførselstillatelse for disse produktene kan utstedes etter søknad til enhver som har til hensikt å innføre varer omfattet av forskriften.

  Søknadsfristene blir kunngjort under "Frister".