Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hvordan søke om RÅK-tilskudd?

Elektronisk søknadssystem i Altinn

På denne siden finner du informasjon om hvilke ferdigvarer og råvarer det kan søkes tilskudd for, og hvordan du går frem for å søke om dette.

Å søke om RÅK-tilskudd er en prosess i to trinn. Først må du søke om godkjenning av resepten til den varen du skal søke om tilskudd for. Når resepten er godkjent kan du søke om tilskudd i form av PNS (prisnedskrivning) eller XR (eksportrestitusjon), etter at varen er solgt og/eller eksportert.

 • Hvem kan søke om RÅK-tilskudd?

  Næringsmiddelindustri som produserer industrielt bearbeidede jordbruksvarer i form av ferdigvarer, og som selger disse til innenlands eller utenlandsk dagligvaremarked eller spesialmarked, kan søke om RÅK-tilskudd.

  Dersom ferdigvaren videreselges som innsatsfaktor i annen ferdigvare, gis tilskuddet til det foretaket som først anvender råvaren.

 • Hva må jeg ha tilgjengelig før jeg søker?

  1.       Dokumentasjon fra produksjonen
  Før søknad om godkjenning av resept sendes inn, må du ha oppdatert dokumentasjon om produksjonen. Råvareinnholdet skal oppgis som medgåtte råvarer for å produsere 100 kg ferdigvare. Prosessrelatert svinn skal medregnes i råvareforbruket. Annet svinn skal ikke medregnes i råvareforbruket.

  For at Landbruksdirektoratet skal kunne kontrollere søknaden, må produktnavnet på dokumentasjonen kunne knyttes til varens fakturabetegnelse i søknaden. Dokumentasjonen må også være datert. Utskrift/skjermbilde fra systemer godtas.

  2.       Dokumentasjon på produktet
  Ved en eventuell kontroll, vil vi be om fakturaer for innkjøpet av de tilskuddsberettigede råvarene som du har oppgitt i resepteinnmeldingen.

  Du som søker er selv ansvarlig for å oppgi korrekt varenummer. Vi anbefaler at du søker din tollregion om bindende klassifiseringsuttalelse (BKU), dersom du er usikker. Vi kan be om bekreftelse på at varenummeret er korrekt. Ved en slik kontroll er det kun BKU som aksepteres.

 • Hvilke ferdigvarer kan jeg søke om tilskudd for?

  Det er ferdigvarens varenummer i tolltariffen som avgjør om varen er tilskuddsberettiget eller ikke. Vedlegg 2 i RÅK-tilskuddsforskriften lister opp hvilke varer det kan utbetales tilskudd til. De varenumrene som er merket med ex er det kun varer spesifisert i varebetegnelsen det kan gis tilskudd til. Det er også egne kolonner for hver av ordningene eksportrestitusjon (XR) og prisnedskrivningstilskudd (PNS) fordi det ikke er alle ferdigvarer man både kan få XR og PNS for.

 • Hvilke råvarer kan jeg søke om tilskudd for?

  Hvis du produserer en ferdigvare som står på vedlegg 2 i RÅK-tilskuddsforskriften, og dermed er omfattet av ordningene, kan du sjekke om det gis tilskudd for de råvarene som brukes for å produsere varen. De råvarene du kan få tilskudd for å bruke i produksjonen av en ferdigvare, er listet opp i forskriftens vedlegg 1.

  Hvis det i satskolonnen står en strek «-», gis det ikke tilskudd for den aktuelle råvaren til det aktuelle markedet (PNS eller XR). Hvis det står 0,00 kr/kg er satsen midlertidig satt til 0. Satsen vil vurderes ved neste gjennomgang av tilskuddssatsene. Som hovedregel er tilskuddssatsene gjeldende for hele kalenderåret.

  Det er spesielle begrensninger når det gjelder smør, smørolje, ost og glukose. Disse fremgår av fotnoter til forskriftens vedlegg 1.

 • Hvordan søker jeg om godkjenning av resept?

  Du søker om godkjenning av resept i vårt elektroniske søknadssystem som du logger på via Altinn. Landbruksdirektoratet har laget en veiledning som tar deg trinnvis gjennom søknadsprosessen. Veiledningen heter Veileder reseptinnmelding og endring.

  Du som søker om tilskudd, plikter å sette deg inn i regelverket før du søker. Det er viktig at du har lest RÅK-tilskuddsforskriften nøye. Dersom du søker for første gang, anbefaler vi at du leser på siden: Om tilskudd til produksjon av RÅK-varer, før du sender inn en søknad.

  Ved søknad om reseptgodkjenning, er det viktig å være spesielt oppmerksom på følgende:

  • Det skal sendes inn én søknad for hver resept.
  • Benytt så spesifikk fakturabetegnelse som mulig. Benytt artikkelnummer i tillegg til produktnavn.
  • Du må ha dokumentasjonen tilgjengelig før søknaden sendes inn.
  • Det er du som har ansvaret for at alle opplysninger som oppgis i søknaden er korrekte, og at varen som produseres samsvarer med resepten som er godkjent. Dette inkluderer også varens varenummer i tolltariffen. Er du usikker på varens varenummer i tolltariffen, må du kontakte Tolletaten.
  • Råvareinnholdet skal oppgis som medgåtte råvarer for å produsere 100 kg ferdigvare. Prosessrelatert svinn skal medregnes.
  • Forpakningsstørrelsen kan føre til at varen skifter varenummer i tolltariffen.
 • Når er fristen for å søke om godkjenning av resept?

  Du må søke om godkjenning av resept før du kan søke om RÅK-tilskudd. Ny resept vil være gyldig fra den måneden du melder den inn til Landbruksdirektoratet. Alle resepter gis gyldighet ut det kalenderåret resepten meldes inn. Vi har årlig gjennomgang av alle godkjente resepter. Da skal alle råvareendringer oppdateres, også det råvareforbruket som ikke er tilskuddsberettiget.

 • Hva gjør jeg hvis resepten endrer seg?

  En godkjent resept må oppdateres fortløpende når det gjøres endringer i produksjonsresepten. Enhver endring i forbruk av tilskuddsberettiget råvare skal meldes inn som en oppdatert resept, slik at resepten samsvarer med råvareforbruket i varene det søkes tilskudd for.

  For å endre resepten logger du inn i Altinn og kopierer aktiv resept. Denne muligheten finner du ved å trykke på "pluss" til venstre for saksnummeret i søknadssystemet, under fanen "Behandlet". Slik det er vist i bilde under.

  Hva gjør jeg hvis resepten endrer seg

  Du får da muligheten til å endre andelene av de råvarene som tidligere er meldt inn, samt legge til nye råvarer og ta ut råvarer som ikke lenger brukes i produksjonen av produktet.

 • Hvordan søker jeg om å få utbetalt RÅK-tilskudd?

  Du sender inn søknad om utbetaling av RÅK-tilskudd via Altinn. Landbruksdirektoratet har laget en veiledning som tar deg trinnvis gjennom søknadsprosessen. Denne heter Veileder tilskuddssøknad PNS og XR..

  Den godkjente resepten bestemmer varens tilskudd per kg. For å motta prisnedskrivingstilskudd (PNS) og/eller eksportstøtte (XR), må du sende inn en søknad som viser faktisk salg av en vare oppgitt i kg forrige måned. Landbruksdirektoratet beregner varens tilskudd ut fra den godkjente resepten og varens faktiske salg. Ved eksport skal søker i tillegg oppgi hvilket marked varene er solgt til.

   

  Ved søknad om RÅK-tilskudd kan vi be om følgende tilleggsopplysninger:

  • Salgsfakturaer for de varene det søkes tilskudd for
  • Ved prisnedskriving – en samlet fremstilling over faktura tilsvarende Ldir-716 ”skjema B”
  • Ved eksportstøtte – en samlet fremstilling over faktura tilsvarende Ldir-714 ”skjema B”
  • Ved eksportstøtte – tolldeklarasjonspapirer for foretatt eksport

   

  Prognosert salgsvolum
  Vi kan kreve prognoser over forventet salgsvolum. Da kan Ldir-708, Skjema for innmelding av prognose for søknadskvantum (XR, PNS), benyttes. Frist for innmelding er 1. november for det påfølgende år. 
  Dersom det oppstår større endringer i salget, i forhold til det som fremgår av prognosen, må dere varsle oss så tidlig som mulig.

 • Når er fristen for å søke RÅK-tilskudd?

  Søknad om tilskudd må sendes til Landbruksdirektoratet i løpet av kalendermåneden etter at varene ble solgt/eksportert.

  Du kan få forlenget frist, hvis du sender oss en begrunnet søknad. Søknad om utsatt frist må du sende skriftlig, og før den ordinære søknadsfristens utløp. Ved innvilget utsatt frist, kan du ikke søke via Altinn. Da må søknaden sendes per e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no. Søknader som er sendt etter søknadsfristen blir avvist.

 • Hva er status på søknaden min?

  I det elektroniske søknadssystemet kan du sjekke status på alle søknadene dine. For mer informasjon om hver enkelt sak, må du trykke på «pluss» til venstre for saksnummeret. Søknadene er sortert i ulike faner avhengig av om de er behandlet eller ikke.

  Status på søknad om RÅK-tilskudd

 • Når skjer utbetalingen?

  Tilskuddet blir normalt utbetalt to måneder etter salgsmåneden. Hvis du for eksempel selger en gitt mengde varer i januar, søker du om tilskudd for dette i februar, og får normalt utbetalt tilskuddet i slutten av mars.

  Vedtak om tilskudd, tilskuddsbrevet, blir tilgjengelig via Altinn når utbetalingsoppdraget sendes til banken. Brevet kommer altså før pengene.

 • Har noe blitt feil?

  Dersom dere oppdager feil, eller det ved kontroll blir oppdaget at tilskudd er utbetalt på feil grunnlag, skal dere umiddelbart melde fra om dette til Landbruksdirektoratet. Skyldes feilen handlinger Landbruksdirektoratet har foretatt seg, vil både for lite og for mye utbetalt tilskudd enten bli etterbetalt, eller krevd tilbakebetalt.

  Dersom feilen skyldes forhold hos søker, vil ikke for lite utbetalt tilskudd bli etterbetalt. For mye utbetalt tilskudd skal kreves tilbake. Dersom det er utvist uaktsomhet eller forsett, kan det bli aktuelt med avkorting ref. § 8 i RÅK-tilskuddsforskriften. Avkorting betyr at man gjør en reduksjon i tilskudd som foretaket i utgangspunktet oppfyller vilkårene for å motta. Ved grovt forsett kan utestenging fra ordningen for en periode bli aktuelt.