Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tildeling av kvoteandel på auksjon

Biff av storfe skåret i stykker, rå med persille_436x174 (Copyright: Bruksrett Landbruksdirektoratet)

I dag blir de fleste kvotene fordelt på auksjon. For å delta på auksjon må du registrere deg før fristen som blir kunngjort på våre nettsider i forkant av hver auksjon. Registreringen er gyldig ut kalenderåret.

De fleste kvotene fordeles i løpet av hovedrunden som gjennomføres senest i november for påfølgende kalenderår. Her auksjoneres det bort rundt 50 ulike tollkvoter. I tillegg holdes flere andre auksjoner i løpet av året, blant annet for oljefrøkvoten som fordeles to ganger årlig (august og november), for kvotene for matkorn og enkelte råvarer til kraftfôr som fordeles tre ganger årlig (august, november og mai) og for kvotene for grønnsaker, frukt og bær som  ikke har gyldighetsperiode som følger kalenderåret (januar).

Dersom en kvote ikke blir fullt fordelt ved en auksjon kan Landbruksdirektoratet fordele restkvantumet ved andre auksjonsrunder eller en tilleggsauksjon. Vi ønsker å legge til rette for full utnyttelse av kvotene, og ber aktører som er interessert i kvoter som ikke er fullt fordelt om å ta kontakt med oss. Kvotene er omsettelige. Det betyr at det er mulig å kjøpe kvote av andre som har fått tildelt kvote. Oversikt over kvotefordelingen finner du under historikken på Auksjon av importkvoter

 • Før auksjon / påmelding til auksjon

  Du kan bare delta på auksjon på vegne av et foretak. Privatpersoner kan ikke delta.

  Registrering som auksjonsdeltager
  For å delta på auksjon må du registrere deg før annonsert frist som blir kunngjort på våre nettsider under Frister i forkant av hver auksjon. Du kan registrere deg via Altinn i vår elektroniske tjeneste «Import av landbruksvarer». Du legitimerer deg med elektronisk ID via Altinn. Ved registrering må du bekrefte at du ikke skal samarbeide med andre aktører under auksjonene. Registreringen er gyldig ut kalenderåret.

  For registrering i den elektroniske tjenesten krever vi at du som søker har rollen "Primærnæring og næringsmidler" i Altinn. Rettigheten til å benytte tjenesten kan du delegere til andre i Altinn. Etter registrering vil du motta brukernavn og passord som du benytter for å logge deg på det elektroniske auksjonssystemet.

  Krav for å kunne delta på auksjon
  Foretak må være kredittverdige for å kunne delta på auksjon, og etter registrering foretar vi derfor en kredittvurdering. Dersom foretaket ikke blir vurdert kredittverdig, vil direktoratet ta kontakt og be om bankgaranti for det beløpet som ønskes disponibelt under auksjonen.

 • Testauksjon

  Før hovedrunden som vanligvis holdes i november holder vi en testauksjon der deltakerne kan teste ut hvordan det er å delta på auksjon gjennom det elektroniske auksjonssystemet. Vi kan også holde andre testauksjoner i løpet av året dersom det er stor etterspørsel etter dette, eller mange nye aktører skal delta på auksjon.

 • Gjennomføring av auksjon

  Auksjonene gjennomføres på internett i vårt elektroniske auksjonssystem. I Veiledning om bruken av auksjonsløsningen finner du informasjon om hva som skjer under auksjonen. Vi anbefaler at du leser denne nøye før du deltar på auksjon.

  Åpningsbud
  Alle auksjoner har en frist for åpningsbud. Fristene er angitt i auksjonsplanen. Budgivere må logge seg inn i auksjonssystemet og legge inn åpningsbud innen denne fristen. Auksjonene åpnes for åpningsbud minst 24 timer før åpningsbudfristen. Under auksjonsrundene har vi en egen telefon du kan nå oss på dersom du har spørsmål eller problemer knyttet til auksjonssystemet. Telefonnummeret er 90954424. Ta kontakt så tidlig som mulig dersom du har behov for bistand eller opplever problemer.

  Auksjonsbeløp og betaling
  Landbruksdirektoratet sender ut faktura etter at auksjonene er avsluttet. Kvoterettigheten kan ikke benyttes eller selges videre før vi har registrert at fakturaen er betalt. Ved forsinket betaling beregner vi forsinkelsesrente. For noen kvoter skal du også betale toll ved innførsel i tillegg til auksjonsbeløpet. Tollsatsene finner du i tollkvoteforskriften og i auksjonsplanen.Tollsatser innenfor kvotene for karbohydratråvarer til kraftfôr, matkorn og oljefrø blir fastsatt av Landbruksdirektoratet i forkant av auksjon og annonseres på våre nettsider.