Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hvordan søke om tollnedsettelse?

Import, blå import-tast på svart PC-tastatur_436x174 (Copyright: Bruksrett Landbruksdirektoratet)

Alle søknader om tollnedsettelse sendes inn via Altinn. På denne siden finner du all praktisk informasjon om søknadsprosessen.

Du benytter vårt søknadssystem for tollnedsettelser uavhengig av om det er en RÅK-vare eller en basis landbruksvare du ønsker tollnedsettelse på. Hvilket varenummer i tolltariffen produktet ditt er klassifisert under, avgjør hvilken informasjon du skal oppgi i søknaden.

 • Hvem kan søke om tollnedsettelse?

  Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregisteret kan søke om tollnedsettelse. Du som søker på vegne av bedriften må være tildelt rollen «Primærnæring og næringsmidler» i Altinn. Hvis du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

 • Hva må jeg ha tilgjengelig før jeg søker om tollnedsettelse?

  Før du sender inn søknad om tollnedsettelse må du vite hvilket varenummer i tolltariffen varen klassifiseres under. Dersom du er usikker på hvilket varenummer i tolltariffen varen din hører til under, bør du kontakte Tolletaten. Du som importør er selv ansvarlig for å deklarere et produkt på korrekt varenummer. Vi anbefaler at du søker om bindende forhåndsuttalelse (BKU) dersom du er usikker.

  Dokumentasjon fra produsent
  Landbruksdirektoratet stiller følgende krav til dokumentasjonen du plikter å oppbevare når du søker om tollnedsettelse:

  • Det skal gå klart frem av dokumentasjonen at den kommer fra produsent.
  • Alle produktets råvarer skal fremgå av dokumentasjonen.
  • Prosentvis innhold av alle råvarer som er relevante for tollberegningen skal fremgå.
  • Dokumentasjonen må være på engelsk eller et skandinavisk språk.
  • Dokumentasjonen skal vise råvareinnholdet i produktet på importtidspunktet. Ny søknad må sendes inn dersom innholdet forandres.
  • Fakturabetegnelse oppgitt i søknaden og produktnavn på dokumentasjon må kunne knyttes til hverandre.

  Dersom råvareinnholdet er oppgitt i intervaller i dokumentasjonen skal den høyeste prosentandelen i intervallet føres opp i søknaden.

  Varens opprinnelsesland
  Ved søknad om tollnedsettelse må du oppgi hvilket land eller landområde du skal importere varen fra, fordi dette kan påvirke tollsatsen.

 • Når er fristen for å søke om tollnedsettelse?

  Du bør søke om tollnedsettelse før du skal importere en vare. En tollnedsettelse får gyldighet fra den datoen Landbruksdirektoratet mottar søknaden, gitt at den er korrekt utfylt. Dersom det oppdages feil i søknaden ved kontroll, må du eventuelt søke på nytt og tollnedsettelsen vil få gyldighet fra den nye søknadsdatoen.

  Dersom du ikke har en gyldig tollnedsettelse på importtidspunktet, må du betale ordinær toll. Du kan i ettertid søke Tolletaten om omberegning. Det er Tolletaten som tar stilling til om, og i hvilket omfang du som importør har brutt bestemmelser i tollregelverket, og om det skal ilegges en administrativ sanksjon, som typisk er tilleggstoll (administrativt tillegg), og/eller overtredelsesgebyr.

  Før du søker om omberegning, må du søke om tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft hos Landbruksdirektoratet for varen du har importert. Dette finner du informasjon om nederst på denne siden.

 • Hvordan søker jeg om tollnedsettelse?

  Du søker via vårt elektroniske søknadssystem for tollnedsettelser som du logger på via Altinn. I veilederen Hvordan søke om tollnedsettelse elektronisk tar Landbruksdirektoratet deg trinnvis gjennom søknadsprosessen. Du som søker om tollnedsettelse plikter å sette deg inn i regelverket før du søker. Dersom du søker for første gang, eller får avvist eller avslått søknadene dine, anbefaler vi at du leser på siden Om tollnedsettelser for landbruksvarer og Om tollnedsettelser for bearbeidede landbruksvarer (RÅK) før du sender inn en søknad.

  Én søknad per produkt
  Du må sende inn en søknad for hver enkelt vare som skal importeres. Det er ikke tillatt å benytte samme tollnedsettelse på ulike varer. Eksempelvis kan du ikke få en tollnedsettelse på «Frokostblanding», for så å benytte denne ved import av ulike frokostblandinger. Det er svært viktig med presise fakturabetegnelser. En søknad om tollnedsettelse med generell fakturabetegnelse kan bli godkjent av oss, men Tolletaten kan velge å underkjenne tollnedsettelsen ved deklarasjon, og du må da betale ordinær toll.

  Tips ved generell fakturabetegnelse:

  • Benytt artikkelnummer i tillegg til produktnavn
  • Sett produsentens navn i parentes bak produktnavnet

   

  Hvis vi har behov for dokumentasjon for å behandle søknaden vil du få beskjed om dette i søknadssystemet, og per e-post. Dokumentasjonen lastes opp i det samme systemet hvor du søkte.

 • Du er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger

  Det er du som importør som er ansvarlig for innholdet i søknaden om tollnedsettelse. Du er også ansvarlig for at kravene til dokumentasjonen er oppfylt. Det stilles derfor krav til at du som importør setter deg inn i regelverket, og oppgir korrekt informasjon i søknaden.

  Mange tollnedsettelser innvilges automatisk på bakgrunn av de opplysningene du har oppgitt i søknaden, men Landbruksdirektoratet gjennomfører tidvis kontroll. Dersom det avdekkes feil i en søknad, blir søknaden avvist eller avslått. Viser det seg i ettertid at en tollnedsettelse er gitt på feil grunnlag, kan vi trekke den tilbake og det skal omberegnes toll for import tilbake i tid.

  Er du usikker på hvordan du fyller ut en søknad korrekt? Snakk med oss før du sender den inn.

 • Hva er status på søknaden min?

  I det elektroniske søknadssystemet kan du sjekke status på alle søknaden dine. For mer informasjon om hver enkelt sak og for å kunne laste opp dokumentasjon, må du trykke på «pluss» til venstre for saksnummeret.

  Status på søknaden om tollnedsettelse

 • Når får jeg svar på søknaden?

  Behandlingstiden for søknad om tollnedsettelse er 10 arbeidsdager fra vi mottar søknaden. Dersom saksbehandlingstiden overstiger 4 uker, vil du få et foreløpig svar. Dette er i samsvar med Landbruksdirektoratets serviceerklæring.

  Vi behandler søknader i den rekkefølgen de er mottatt. Det er ikke nødvendig å ringe oss for å få behandlet søknaden raskere.

 • Hvilke opplysninger kan Landbruksdirektoratet kreve?

  I henhold til § 5 i RÅK-importforskriften og § 29 i forskrift om administrative tollnedsettelser, fører Landbruksdirektoratet tilsyn med at vilkårene for tollnedsettelser er oppfylt. I den forbindelse plikter importører som søker om, eller har fått innvilget tollnedsettelse, å gi Landbruksdirektoratet alle opplysninger vi trenger for å kunne forvalte ordningen.

  Den vanligste opplysningen vi krever er dokumentasjon fra produsent, men vi kan også kreve bindende forhåndsuttalelse (BKU) fra Tolletaten. I tillegg kan vi be om andre opplysninger, for eksempel vareprøver og varens anvendelse.

 • Når kan jeg klage på vedtaket?

  Når du har fått et vedtak kan du klage på det. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket.

  Klagen må inneholde følgende opplysninger:

  • Klagers navn og adresse
  • Hvilket vedtak klagen gjelder
  • Begrunnelse for klagen
  • Andre relevante opplysninger

   

  Klagen sender du til Landbruksdirektoratet, som vil behandle saken på nytt. Dersom vi fastholder vårt opprinnelige vedtak, blir klagen videresendt til Landbruks- og matdepartementet for endelig avgjørelse. Du som klager får en kopi av oversendelsesbrevet til departementet.

 • Hvordan søke om tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft?

  Du kan søke om tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft for basis landbruksvarer på samme måte som en vanlig søknad ved vårt elektroniske søknadssystem for tollnedsettelser. Det eneste du må huske på er å legge inn en kommentar om dette under «Eventuell tilleggsinformasjon». I kommentaren skriver du at det gjelder søknad om tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft, og hvilken dato du ønsker at tollnedsettelsen skal gjelde fra.

  Dersom du ønsker tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft for en RÅK-vare, må du sende søknaden til oss per post eller via epost til postmottak@landbruksdirektoratet.no.

  Vi stiller følgende krav til søknadens innhold:

  • Det må komme klart frem av brevet eller eposten at det gjelder tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft.
  • Utfylt og signert LDIR-726 søknadsskjema.
  • Dokumentasjon fra produsent, som var gyldig på importtidspunktet.
  • Informasjon om hvilken dato du ønsker at tollnedsettelsen skal tilbakedateres til.

Kontakt

Elektroniske tjenester

Siste nyheter