Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om individuelle tollnedsettelser for landbruksvarer

Konservert mat på glasskrukker i trehylle_436x174 (Copyright: Bruksrett Landbruksdirektoratet)

En tollnedsettelse er en rettighet til redusert toll ved import av en vare. Du kan søke Landbruksdirektoratet om individuell tollnedsettelse.

Landbruksdirektoratet vurderer søknad om tollnedsettelse for landbruksvarer etter to ulike regelverk, avhengig av hvilket varenummer i tolltariffen søknaden gjelder:

 1. Basis landbruksvarer vurderes etter forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)
 2. Bearbeidede landbruksvarer vurderes etter forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-importforskriften)

Dersom du skal importere en basis landbruksvare, det vil si en landbruksvarer som ikke er regulert i RÅK-importforskriften, søker du om en individuell tollnedsettelse. Under finner du informasjon om tollnedsettelser for basis landbruksvarer. Dersom du skal importere en bearbeidet landbruksvare kan du lese mer om tollnedsettelser for slike varer på siden Om tollnedsettelser for bearbeidede landbruksvarer (RÅK).

 • Hva er en individuell tollnedsettelse?

  En tollnedsettelse er en rettighet til redusert toll ved import av en vare. I de fleste tilfeller gir Landbruksdirektoratet individuell tollnedsettelse for en bestemt vare, med gyldighet for en fastsatt periode, og som regel for en ubegrenset mengde. Hvilket nivå vi setter tollen til, avhenger av varens innhold og/eller bruk.

  Landbruksdirektoratet fastsetter også generelle tollnedsettelser. Disse tollnedsettelsene krever ingen søknad. Ved å trykke på varenummeret i tolltariffen kan du sjekke om varen din har generelt nedsatt tollsats. Alle som importerer en vare som klassifiseres under et varenummer med generell tollnedsettelse, får den nedsatte tollsatsen ved import. Dette kan du lese mer om på siden Om generelle tollnedsettelser.

 • Hvordan fastsettes tollsatsen?

  Landbruksdirektoratet beregner tollsatsen for basis landbruksvarer på flere ulike måter. Dette er beskrevet i forskrift for administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT). Hvilken metode som skal brukes avhenger av varen, og eventuelt bruk. Dette er nærmere beskrevet i teksten under, for hver enkelt varegruppe.

 • Tollnedsettelser for varer med > 40 % norske landbruksvarer

  Søknad om tollnedsettelse for varer med 40 vektprosent eller mer av norske landbruksvarer, blir vurdert etter FAT § 11 andre ledd. Det er kun varer som havner på et varenummer omfattet av vedlegg 2 som kan få tollnedsettelse etter § 11. «Norske landbruksvarer» er i denne sammenhengen definert som de varene som er omfattet av vedlegg 2 til FAT, samt korn og mel av hvete, havre, rug, bygg og rughvete. Alle importører bør gjøre seg kjent med hvilke varer dette gjelder, ettersom det er de samme varene som må oppgis i søknadsskjemaet for individuell tollnedsettelse. 

  Hvilke forutsetninger gjelder for tollnedsettelsen?
  Forutsetningen for å få tollnedsettelse er at varen skiller seg fra norskproduserte varer, og at den etter en helhetlig næringspolitisk vurdering ikke konkurrerer med norske landbruksvarer. Vurderingen av konkurransesituasjonen knyttes opp til mulige substitutteffekter, både for råvaren og de videreforedlede produktene. Tollnedsettelse blir gitt for å legge til rette for import av matvarer som supplement til norsk produksjon ut fra hensynet til både forbrukere og næringsmiddelindustri.

  Hvordan settes tollsats?
  Ved tollnedsettelser for varer med høyt innhold av norske landbruksvarer fastsettes tollsatsen ut fra differansen mellom norsk pris og pris på importert vare, med en sikkerhetsmargin på 10 prosent. Ettersom et vilkår for tollnedsettelse etter § 11 andre ledd er at vi ikke produserer identiske produkter på norske landbruksvarer, benyttes priser på norske produkter av tilsvarende karakter.

 • Tollnedsettelser for varer med < 40 % norske landbruksvarer

  Tollnedsettelse for varer uten eller med lavt innhold av norske landbruksvarer, med varenummer på vedlegg 2, blir vurdert etter FAT §§ 11 første ledd og 12.  For varer uten innhold av norske landbruksvarer kan du få tollfritak. For varer som inneholder mindre enn 40 prosent av norske landbruksvarer, og herav maksimalt 20 prosent kjøtt, kan du få tollnedsettelse.

  Hvordan settes tollsats?
  Tollsatsen skal beregnes slik at alle de «norske landbruksvarene» i produktet får tollbeskyttelse. Tollsatsen beregnes ut fra den andelen av produktet råvaren utgjør, og den tollsatsen denne varen ville fått i tolltariffen. Dersom du for eksempel ønsker å importere jalapenos fylt med ost på varenummer 20.05.9908, skal andelen ost ha tollsats som for ost i tolltariffen, mens andelen jalapenos ikke blir tollbelagt. Dersom varen inneholder 10 prosent revet ost, og siden revet ost ikke har nedsatt tollsats etter § 11 andre ledd på varenummer 20.05.9908, får varen 10 prosent av den ordinære tollsatsen for revet ost:

  28,04 (ordinær tollsats for revet ost) * 0,10 = kr 2,80 per kg.

  Dersom råvaren allerede har fått tollnedsettelse etter § 11 andre ledd på det aktuelle varenummeret, kan tollsatsen bli beregnet ut ifra den nedsatte tollsatsen. Dersom du for eksempel ønsker å importere en grønnsaksblanding med 10 prosent gulrot på varenummer 20.05.9908, skal andelen gulrot ha tollsats som for gulrot på varenummer 20.05.9908. Alle grønnsaker settes ned til kr 5,00 per kg på dette varenummeret etter § 11 andre ledd. Tollsatsen blir dermed:

  5,00 (nedsatt tollsats for alle grønnsaker på varenummer 20.05.9908) * 0,10 = kr 0,50 per kg.

  Dersom du derimot importerer en grønnsaksblanding med 10 prosent gulrot på varenummer 20.04.9099 skal tollsatsen beregnes ut ifra den ordinære tollsatsen. Det er fordi tollnedsettelsen for gulrot kun gjelder for den bearbeidingsgraden som er beskrevet i varenummer 20.05.9908.  

 • Tollnedsettelser for økologiske varer

  Tollnedsettelse for økologiske varer blir vurdert etter FAT § 14. Vareomfanget for § 14 er begrenset til å omhandle økologiske safter, økologisk konserves av frukt, bær og grønnsaker, og økologisk barnemat . Ettersom varer med mindre enn 40 prosent norske landbruksvarer kan få tollnedsettelse etter §§ 12 eller 11 første ledd, omfatter denne bestemmelsen i hovedsak varer med 40 prosent eller mer av råvarer på vedlegg 2.

  Hvilke forutsetninger gjelder for tollnedsettelsen?
  For å legge til rette for supplerende import av denne typen økologiske varer kan Landbruksdirektoratet gi tollnedsettelse, dersom varen etter næringspolitiske vurderinger ikke konkurrerer med norske økologiske landbruksvarer. I tillegg kan konkurransesituasjonen mot norsk konvensjonell produksjon tas inn i den næringspolitiske vurderingen. Vi innvilger normalt ikke tollnedsettelse dersom det finnes økologiske varianter i Norge. Disse varene skal tilfredsstille gjeldende regelverk om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer.

  Hvordan settes tollsats?
  Vi beregner tollsatsen ut fra prisdifferansen mellom norsk konvensjonell vare og konvensjonell vare på verdensmarkedet, med en sikkerhetsmargin på 10 prosent. På denne måten vil den ekstra kostnaden knyttet til økologiske produkter videreføres i prisen på det norske markedet. Dersom det ikke eksisterer identisk konvensjonell vare kan det benyttes konvensjonelle eller økologiske norske varer i en tilsvarende produktgruppe som grunnlag for tollsatsen.

 • Tollnedsettelser for oljer o.a. til bearbeiding

  Tollnedsettelse for oljer og andre innsatsvarer til bearbeiding blir vurdert etter FAT § 18.

  Hvilke forutsetninger gjelder for tollnedsettelsen?
  Du kan få tollfritak ved import av innsatsvarer dersom innsatsvaren skal inngå i produksjon av industrielt bearbeidede landbruksvarer innenfor protokoll 3 tabell 1 til EØS-avtalen, og dersom den etter næringspolitiske vurderinger ikke konkurrerer med norske landbruksvarer. Dette gjelder varer som er på vedlegg 6 til forskrift om administrative tollnedsettelser.

  Du kan også få tollnedsettelse for oljer på vedlegg 6 som innsatsvare, dersom den skal inngå

  • indirekte i produksjon av industrielt bearbeidede landbruksvarer innenfor protokoll 3 tabell 1 til EØS-avtalen, eller
  • i bearbeidede fiskeprodukter, eller
  • i andre ferdigprodukter som kan importeres tollfritt

   

  Dette gjelder kun dersom innsatsvaren etter næringspolitiske vurderinger ikke konkurrerer med norske landbruksvarer.

  Hvordan settes tollsats?
  Tollnedsettelse for samtlige av varene på vedlegg 6 gir tollfritak med anvendelseserklæring. Det betyr at det er vilkår knyttet til varens bruk. Flere oljer på vedlegg 6 er allerede tollfrie fra enkelte opprinnelsesland, for eksempel EU, og trenger ingen tollnedsettelse fra Landbruksdirektoratet. 

 • Tollnedsettelser for varer som skal brukes til fôr

  Tollnedsettelse for varer som skal benyttes til fôr blir vurdert etter FAT § 15.

  Hvilke forutsetninger gjelder for tollnedsettelsen?
  Du kan få tollfritak for fôr og råvarer til fôr, dersom fôret skal gis til fisk, kjæledyr (dyr som holdes inne i eier sin bopel), villfugl, brevduer eller pelsdyr. Bakgrunnen for at disse anvendelsene gir tollfritak er enten at dyrene holdes i næringsøyemed samtidig som at sluttproduktet (fisk og pelsskinn) ikke er beskyttet av et tollvern, eller at dyrene ikke holdes i næringsøyemed (kjæledyr, brevduer, villfugl). Tollnedsettelse etter denne bestemmelsen gis med anvendelseserklæring, der du som vareeier bekrefter hva varen skal brukes til og kan dokumentere dette. Du kan også få tollfritak på varenummer 23.09.9099 for den delen av fôret som er vitaminer og mineraler. Dette gjelder tilskuddsfôr, premixer, m.m. som skal brukes til kraftfôrproduksjon eller direkte som husdyrfôr. 

 • Tollnedsettelser for eple, bær og grønnsaker (konserves)

  Du kan få tollnedsettelse for epleråstoff, bær og grønnsaker, dersom disse varene inngår som råvare i egen produksjon. Kriteriene for å få tollnedsettelse finner du i FAT §18b-18d. Konservesordningen er en fellesbetegnelse for disse bestemmelsene.

  Epleråstoff
  Tollnedsettelser for epleråstoff til bearbeiding kan innvilges til foretak som har kjøpt et minstekvantum norske pressepler, eplesaft eller -konsentrat. Innkjøpet må ha skjedd i perioden fra 1. oktober–30. september. Importen skal være et supplement til norsk produksjon, og det stilles krav til at importøren bearbeider den importerte råvaren. Tollnedsettelsen kan tidligst få gyldighet fra 1. januar, og gjelder ut kalenderåret. Krav til minstekvantum og kvalifikasjon til å importere etter denne bestemmelsen, baseres på den norske epleavlingen og fastsettes av Landbruksdirektoratet innen 1. desember hvert år. Du kan se hvilke varer som er omfattet av ordningen i vedlegg 6a til FAT.

  Tidslinje konserves 174x436 

  Grønnsaker til bearbeiding
  Har du en bedrift som bearbeider norske grønnsaker kan du få individuelle tollnedsettelser for grønnsaker som går inn i egen bearbeidingsvirksomhet. Forutsetningen er at grønnsakene dyrkes på kontrakt og at det oppstår en avlingssvikt som gjør at kontrakten ikke oppfylles. Det må være en avlingssvikt for den enkelte kulturen på ti prosent på landsbasis for at regelen trer i kraft. Er disse vilkårene oppfylt, vil tollnedsettelsen gjelde for et kvantum tilsvarende differansen mellom det kvantumet bedriften har kontrahert og det som er levert fra norske leverandører. Nedsatt tollsats fastsettes lik differansen mellom prisen på norsk kontraktsvare og prisen du må betale for tilsvarende importert vare.

  Bær til bearbeiding
  Bearbeider din bedrift norske bær kan du få tildelt tollkvoter for import av bær. Tollkvotene er gyldige fra 1. juli til 30. juni  og fordeles til bedrifter som har bearbeidet norske jordbær, bringebær, solbær eller kirsebær foregående år. Størrelsen på kvoteandelen beregnes ut fra bedriftens andel av det totale forbruket av norske bær til industri for hver av de ulike bærslagene. 

  Bedrifter som ikke har bearbeidet norske bær i foregående år, men inngått en avtale om kjøp av bær, og skal bearbeide disse i inneværende år, kan også få tildelt en andel av kvoten. Tollkvotene er omsettelige mellom bedrifter som oppfyller vilkårene om tildeling. Vareomfanget til kvotene er definert i vedlegg 6b til FAT.

  Bedrifter som oppfyller vilkårene for å få tildelt kvote kan i tillegg få tollnedsettelse for bearbeidede bærprodukter som omfattes av vedlegg 6c i FAT.

  • Regelverk

  • Tollnedsettelser for varer til spesiell bruk

   Du kan få tollnedsettelse for varer til spesielt bruk. Dette gjelder:

   • Egg til utklekking av dyr for avl og formering under varenummer 04.07.1100 og 04.07.1900 i tolltariffen, dersom norsk produksjon ikke dekker etterspørselen i markedet, FAT § 16
   • Egg av saktevoksende kalkunraser innenfor varenummer 04.07.1900 i tolltariffen til utklekking av slaktedyr i økologisk produksjon, FAT § 16
   • Egg, varenummer 04.07.1100, til utklekking av dyr for produksjon av slakt for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser, FAT § 25a.
   • Levende rein til avl, etter tilrådning fra fylkesmannen for et angitt antall dyr og for en nærmere angitt periode, FAT § 23.
   • Poteter som innsatsvare til produksjon av potetstivelse i perioden fra 1. januar til 15. mai, når behovet for slike poteter ikke kan dekkes gjennom råvarer levert fra godkjente omsetningsledd, FAT § 18a.