Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hvordan søke om tillatelse til utenlands bearbeiding?

Søknadsskjema for utenlands bearbeiding

På denne siden finner du all praktisk informasjon om søknadsprosessen for utenlands bearbeiding.

Landbruksdirektoratet fører kontroll med at bestemmelsene i forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter utenlands bearbeiding i utlandet (UB-forskriften) blir overholdt. Jf. § 5 i forskriften kan Landbruksdirektoratet fastsette krav til søknadens form og innhold. Vi opplyser om disse kravene på denne siden.

 • Hvem kan søke om utenlands bearbeiding?

  Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregisteret kan søke om tillatelse til utenlands bearbeiding.

 • Hva må jeg ha tilgjengelig før jeg søker?

  1.       Klassifisering i tolltariffen
  Før du sender inn søknad om utenlands bearbeiding må du vite hvilket varenummer i tolltariffen ferdigvaren du skal gjeninnføre klassifiseres under.

  I tillegg må du vite hvilke varenummer alle råvarene i ferdigvaren er klassifisert under. Dette gjelder både de råvarene du sender ut av Norge og de du eventuelt tilsetter ute.

  Dersom du er usikker på hvilket varenummer i tolltariffen du skal benytte må du kontakte Tolletaten. Du som importør er selv ansvarlig for å benytte korrekt varenummer. Vi anbefaler at du søker om bindende forhåndsuttalelse (BKU) dersom du er usikker.

  Du kan lese mer om klassifisering på Tolletaten sin nettside.

   

  2.       Dokumentasjon fra produsent
  Landbruksdirektoratet stiller følgende krav om dokumentasjonen som du må legge ved når du søker om utenlands bearbeiding:

  • Det skal gå klart frem av dokumentasjonen at den kommer fra produsent.
  • Alle ingrediensene i produktet skal fremgå av dokumentasjonen.
  • Prosentvis innhold av alle råvarer som er relevante for tollberegningen skal fremgå.
  • Dokumentasjonen må være på engelsk eller et skandinavisk språk.
  • Fakturabetegnelse og produktnavn på dokumentasjon må kunne knyttes til hverandre.
 • Hva er fristen for å søke om utenlands bearbeiding?

  Du må søke om tillatelse til utenlands bearbeiding i god tid før utførselen skal finne sted. Årsaken til dette er at det er et ufravikelig krav at importør har fått innvilget tillatelse før varen sendes ut av Norge, jf. § 8 i UB-forskriften.

 • Hvordan søker jeg om utenlands bearbeiding?

  For å søke om utenlands bearbeiding må du fylle ut skjema LDIR-719. Søknadsskjema sender du sammen med dokumentasjonen fra produsent, til postmottak@landbruksdirektoratet.no. Dersom du søker om videreføring av en tillatelse du allerede har fått innvilget, er det viktig at du opplyser om dette i eposten. Du må i så fall henvise til hvilken tillatelse (saksnummer og skrivnummer) den tidligere tillatelsen har.

  Det er importør som er ansvarlig for at søknaden er korrekt og at vilkårene i § 3 i UB-forskriften er oppfylt. Kravene til dokumentasjonen må være oppfylt. Dersom det viser det seg i ettertid at en tillatelse er innvilget på feil grunnlag, kan vi trekke den tilbake og det må i så fall omberegnes toll for import tilbake i tid.

 • Når får jeg svar på søknaden?

  Behandlingstiden for søknad om utenlands bearbeiding er, i henhold til Landbruksdirektoratets serviceerklæring, 10 arbeidsdager fra vi mottar søknaden.

 • Når kan jeg klage på vedtaket?

  Når du har fått vedtaket kan du klage på det. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket.

  Klagen må inneholde følgende opplysninger:

  • Klagers organisasjonsnummer, navn og adresse
  • Hvilket vedtak klagen gjelder
  • Begrunnelse for klagen
  • Andre relevante opplysninger

   

  Klagen stiler du til Landbruks- og matdepartementet, men du sender den til Landbruksdirektoratet. Vi vil behandle saken på nytt. Dersom vi fastholder vedtaket, blir klagen videresendt til Landbruks- og matdepartementet for endelig avgjørelse. Du som klager får en kopi av oversendelsesbrevet til departementet.

 • Hva gjør jeg hvis jeg oppdager feil i søknaden?

  Dersom du oppdager en feil i søknaden ber vi deg om å ta kontakt med oss så raskt som mulig. Typiske feil er beregninger for svinn, endret produksjonsresept eller ny fakturabetegnelse.

Kontakt