Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye nøkkeltall for jordbruk og miljø

Stadig færre av Norges befolkning bor på gård, mens arealet brukt til innmarksbeite har økt med 28 prosent siden 1999, viser ny rapport.

Blomstereng Nord-Trøndelag (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Kulturlandskap i Inderøy, Nord-Trøndelag. Copyright: Landbruksdirektoratet


Rapporten "Jordbruk og miljø 2017" gir oppdaterte tall rundt miljømålene i jordbruksnæringa. Den er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Rapporten er utgitt hvert år siden 1993.

Stortinget har som mål at jordbruksareal som omdisponeres ikke skal overstige 4000 dekar årlig fram mot 2020. Dette målet ble ikke nådd. I 2016 ble det omdisponert 6000 dekar dyrka jord og 5200 dyrkbar jord til andre formål enn jordbruk.

I 2016 bodde 7 prosent av den norske befolkningen på gård. Siden 1999 har tallet på gårdsbruk sunket med 42 prosent, og tallet på aktive setre er halvert.  Rapporten viser at det er 41 000 aktive gårdsbruk og 886 setre i drift.

Økologisk areal har økt siden  2000, men det har holdt seg stabilt på 4,8 prosent fra 2015-16. Samtidig økte omsetningen av økologiske varer i butikk med 24 prosent, målt i kroner. Her er importerte varer inkludert.

Utfordringer med utslipp til luft og vann
Jordbruket står for utslipp av næringsstoffer til vann og klimagasser til luft. Det er mål om at alt ferskvann i Norge skal ha en god økologisk tilstand innen 2021. Undersøkelsen viser at 71 prosent av ferskvannsforekomstene som  er klassifisert har enten god eller svært god tilstand. Jordbruk kan ofte forverre tilstanden i ferskvann. I 2016 stod jordbruket for 74 prosent av de totale utslippene av lystgass, 90 prosent av totale utslipp av ammoniakk og 54 prosent av metanutslippene fra husdyr i jordbruket.

Gjødsel er en nødvendig ressurs for å øke matproduksjonen. Samtidig kan det føre til uønskede utslipp til vann og luft. Fra sesongen 2014/2015 til 2015/2016 gikk den totale omsetningen av handelsgjødsel ned med 1,6 prosent. I 2016 kom  32 prosent av alt nitrogen og 57 prosent av alt fosfor som ble brukt i jordbruket  fra husdyrgjødsel.

Rapporten fra SSB viser at helse- og miljørisikoen ved bruk av plantevernmidler har minsket. Jordbruket står for 0,8 prosent av den totale energibruken i Norge.

Rapporten melder om flere positive utviklingstrekk for miljøet:

  • Flere dyr går på beite
  • Arealet med skjøtsel av kystlynghei  øker
  • Besetningen  av bevaringsverdige storferaser øker
  • Arealet med tiltak som skal redusere bruken av plantevernmidler øker
  • Arealet som  grøftes øker
  • Arealet med miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel øker

Les hele rapporten Landbruk og miljø 2017  

Foto på forsiden: Kari Hustad

Kontaktperson