Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Regional planlegging

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvaret for å utarbeide regional planstrategi og lede regionale planprosesser. Her er en gjennomgang av de ulike virkemidlene i plan- og bygningsloven, og hvordan disse kan brukes for å styrke jordvernet regionalt.

Veg over dyrket mark (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Nasjonal jordvernstrategi trekker frem regional planlegging som et nyttig verktøy for å balansere jordvern opp mot storsamfunnets øvrige behov. Større byer og tettsteder har ofte bolig- og arbeidsregioner som strekker seg over flere kommuner. Det er derfor nødvendig å vurdere behovet for nye bolig- og næringsområder på tvers av kommunegrensene. Dette bidrar til forutsigbarhet og helhetlig planlegging, noe som er positivt med hensyn på å ivareta nasjonale mål, deriblant jordvern.

 • (§ 7-1) Regional planstrategi

  Arbeidet med regional planstrategi er et egnet tidspunkt for å drøfte behovet for en langsiktig sikring av verdifulle arealer for jordbruksproduksjon. Spørsmål om lokalisering av nye utbyggingsområder, utbyggingsmønstre, næringsutvikling, samferdsel og andre overordnede plangrep, vil være naturlig å drøfte her. Alle disse spørsmålene vil kunne få implikasjoner for arealer som er verdifulle for jordbruksproduksjon.

  I forbindelse med regional planstrategi kan det vurderes å utarbeide en regional plan, eventuelt også regional planbestemmelse, for å sikre jordbrukets arealressurser. Jordverninteressene kan også ivaretas som et deltema i en mer overordnet regional plan for areal og transport.

  Se pbl § 7-1. Regional planstrategi

 • (§ 8-1) Regional plan

  Regional plan med retningslinjer for arealbruk kan være et egnet virkemiddel for sikring av jordressursene. Selv om en regional plan i seg selv ikke er juridisk bindende, kan den danne grunnlag for å reise innsigelse mot kommunale planer med juridisk binding.

  Målet med en regional plan må blant annet være å finne utbyggingsområder og langsiktige utbyggingsretninger som ivaretar jordvernhensyn. Krav om effektiv arealbruk i byggeområdene og langsiktige byggegrenser bør i slike tilfeller formuleres på regionalt nivå og være felles for alle berørte kommuner.

  Dokumentasjon av jordbruksarealene, og om mulig klassifisering av disse, bør være en del av beslutningsgrunnlaget i den regionale planleggingen. Relevante momenter her kan være jordvernhensyn, vurderinger av kulturlandskapet, samt behov og muligheter for tilrettelegging for ulike former for jordbrukstilknyttet næringsdrift. Jordbrukets bidrag til nærings- og samfunnsutviklingen i regionen bør også belyses. Landbruksforvaltningen på regionalt nivå har kompetanse som kan nyttes i disse prosessene.

  Se pbl § 8-1. Regional plan

   

 • (§ 8-5) Regional planbestemmelse

  Regional planmyndighet kan for et tidsrom på inntil 10 år nedlegge forbud mot å iverksette ”særskilt angitte bygge- og anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere avgrensede geografiske områder…”. En slik regional planbestemmelse er juridisk bindende. En regional planbestemmelse skal sikre at det ikke foretas arealbruksendringer som er i strid med retningslinjer i regional plan.

  Planbestemmelsen retter seg i utgangspunktet mot private utbyggere og tiltakshavere, men har også konsekvenser for kommunal forvaltning. Regionale planbestemmelser er juridisk bindende og kan benyttes av regionene, bl.a. for å sikre jordressursene. Målsettingen er at kommunene skal følge opp med bindende arealplaner. Forbudet bortfaller når kommunen har vedtatt en arealplan som ivaretar hensynet bak bestemmelsen. Regional planbestemmelse kan forlenges med fem år av gangen.

  Se pbl § 8-5. Regional planbestemmelse

 • (§ 9-1) Interkommunalt plansamarbeid

  To eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging når dette er hensiktsmessig. Interkommunalt plansamarbeid kan være et godt virkemiddel for langsiktig sikring av arealressurser i landbruket, blant annet gjennom å vurdere utbyggingsbehov på tvers av kommunegrenser. Bruk av interkommunal plan bør diskuteres i forbindelse med regional planstrategi.

   

  Se pbl § 9-1. Interkommunalt plansamarbeid