Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

2018 positivt for jordvernet

Endelige tall fra KOSTRA viser at det ble omdisponert 3 561 dekar dyrka jord i 2018. Dette er godt innenfor jordvernmålet på 4 000 dekar. Imidlertid er matjorda fortsatt under press i flere regioner.

– Dette er gledelig nytt og viser at kommunene har tatt ansvar for å begrense omdisponeringen av dyrka jord. Tallene viser likevel at det er betydelige arealer med dyrka jord som ikke lenger kan brukes til matproduksjon. Vi må derfor fortsette å ha fokus på god kommunal planlegging som begrenser tapet av jordbruksareal, sier fungerende seksjonssjef Berit Lundamo i Landbruksdirektoratet.

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord Foto: Landbruksdirektoratet

Totalt ble det omdisponert 12 573 dekar dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk i 2018. Det betyr at 9 012 dekar dyrkbar jord ble omdisponert – dette er det høyeste tallet siden registreringen startet i 2005. Dyrkbar jord er arealer som kan dyrkes opp og brukes til matproduksjon. Dette er viktige ressurser å ta vare på for fremtiden. Mer enn 40 prosent av den dyrkbare jorda som ble omdisponert gikk til forsvarsformål i Ullensaker kommune, Akershus.

Kommunene Asker, Trondheim og Sandnes omdisponerte mest dyrka jord i 2018. Det er rundt de store byene at presset for å bygge ned jordbruksareal er størst, og det er her at den mest produktive matjorda ligger. 

Oversikt alle fylker og topp-20 kommuner i 2018 Foto: Landbruksdirektoratet

 Boligbygg tar god matjord i pressområder
I år, som tidligere år, står boligbygging for den største andelen av omdisponering av dyrka jord. Grønnstruktur og samferdselsanlegg er arealformål som ofte kan ses i sammenheng med boligområder. Totalt omdisponert dyrka jord som går med til boligbygg er derfor større enn det som fremkommer av figuren under.

Omdisponert dyrka jord 2018 fordelt på ulike formål Foto: Landbruksdirektoratet

– Kommunene har en stor jobb å gjøre for å unngå at utvikling av nye boligområder fører til nedbygging av dyrka jord, sier Lundamo.

Nydyrking øker
Nesten 25 000 dekar ble godkjent for nydyrking i 2018. Dette er det høyeste tallet siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005. Det har vært en jevn økning i nydyrkingstallene de siste fire årene. – Det er vanskelig å si noe om hvorfor vi ser denne trenden, men et mulig forbud mot nydyrking av myr kan være en av årsakene, sier Lundamo.

Nydyrking i perioden 2008 - 2018 Foto: Landbruksdirektoratet

Tallene rapporteres til SSB av kommunene. Tallene for omdisponering bygger på vedtatte reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven og enkeltsaker etter jordloven.

Du finner mer informasjon om KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) og landbruk hos SSB

Foto på forsiden: Landbruksdirektoratet

Kontaktperson

Mer om temaet