Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny digital jordvernveileder for kommunene

Landbruksdirektoratet har offentliggjort en ny digital jordvernveileder. Veilederen skal være et hjelpemiddel for kommunale saksbehandlere i arbeidet med å sikre matjorda i arealplanleggingen.

Illustrasjon dyrka jord truet av nedbygging (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Kommunene gjør en svært viktig jobb med å ta vare på matjorda og kulturlandskapet. KOSTRA-tallene for 2017 endte på 4025 dekar omdisponert dyrka jord. Dette betyr at Regjeringens jordvernmål om 4000 dekar omdisponert dyrka jord årlig innen 2020, nesten ble nådd.

Press på utbygging av boliger og samferdselsformål gjør det fremdeles viktig å jobbe for å unngå nedbygging av dyrka jord. Les vår sak om KOSTRA-tall 2017 der det også ligger kommunevise tall for omdisponering av dyrka jord i 2017.

Letter kommunens arbeid
I nasjonal jordvernstrategi er veiledning overfor kommunene et gjennomgående tema. - Kommunens saksbehandlere står i en kontinuerlig kamp for å ivareta jordvernhensyn, sier Berit Lundamo, fungerende seksjonssjef i Landbruksdirektoratet. Når vi nå samler veiledning og aktuelle verktøy på ett sted, håper vi dette kan bidra til å gjøre jobben noe enklere for lokal forvaltning, fortsetter hun.

Ta en titt på nettsiden: digital jordvernveileder

Veiledning og verktøy
Plan- og bygningsloven er det viktigste verktøyet for å ivareta jordvernet og derfor er virkemidler i plan- og bygningsloven sentrale i den digitale veilederen.

Nettsidene bygger blant annet på kjente veiledere som:

-          Landbruk og planlegging etter plan og bygningsloven, 2012
-          Kjerneområder landbruk, 2005

Veiledning om konsekvensutredning av kommeplanens arealdel vil legges ut på nettsiden før sommeren.

Den digitale veilederen på Landbruksdirektoratets hjemmeside er utviklet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Kontaktperson

Eksterne lenker