Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Sentrale begreper

Under finner du definisjoner av sentrale begreper innenfor tema jordvern.

Vestlandsk fjordfe (Copyright: Anna Rehnberg / NIBIO)

 • Landbruk

  Det finnes ingen offisiell definisjon av begrepet landbruk. Når vi her snakker om «landbruk» bruker vi det som en fellesbetegnelse for de næringene som har jorda som produksjonsgrunnlag, altså skogbruk, jordbruk, hagebruk og gartneri.

  Landbruksbegrepet brukes også ulikt i lovverket. Plan- og bygningsloven bruker som oftest begrepet «landbruk» og skiller lite mellom begrepene landbruk og jordbruk. Jordloven har et skarpere skille mellom begrepene, der «landbruk» brukes i forvaltningssammenheng og i tilfeller der både jord- og skogbruk omfattes.

  Den offentlige forvaltningen med ansvar for landbruket og gjennomføringen av landbrukspolitikken på lokalt nivå, er fordelt på områdene jordbruk, skogbruk, hagebruk, reindrift og veterinærvesen. Landbruks- og matdepartementet er øverste myndighet.

 • Jordbruk

  Det finnes ingen offisiell definisjon av begrepet jordbruk. Når vi her snakker om «jordbruk» bruker vi det der jorda blir brukt som vekstmedium for produksjon av planter til mat, fôr eller hagevekster. Begrepet omfatter også nødvendige bygninger og infrastruktur i forbindelse med driften, for eksempel bygninger til husdyrhold.

  Les mer om definisjon av begrepet «jordbruksproduksjon» i rundskriv nr. M-1/2013 Omdisponering og deling – Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr 23.

   

 • Dyrka jord

  Omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. For nærmere definisjon, se Skog og landskap sin håndbok fra 2007 - Markslagsklassifikasjon i økonomisk kartverk.

 • Fulldyrka jord

  Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying. For nærmere definisjon, se Skog og landskap sin håndbok fra 2007 - Markslagsklassifikasjon i økonomisk kartverk.

 • Overflatedyrka jord

  Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig. For nærmere definisjon, se Skog og landskap sin håndbok fra 2007 - Markslagsklassifikasjon i økonomisk kartverk.

 • Innmarksbeite

  Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekket av kulturgras eller beitetålende urter. For nærmere definisjon, se Skog og landskap sin håndbok fra 2007 - Markslagsklassifikasjon i økonomisk kartverk.

 • Dyrkbar jord

  Arealer som kan dyrkes opp til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som oppfyller kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord kan være skogsareal, annen jorddekt fastmark, myr og torvmark.