Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Omdisponering av dyrka jord ned 36 prosent i 2017

Endelige tall fra KOSTRA viser at det ble omdisponert 4025 dekar dyrka jord i 2017. Dette er en nedgang på 36 prosent, og nesten på jordvernmålet som er 4000 dekar. Dette er den klart laveste omdisponeringen av dyrka jord siden KOSTRA-registreringene startet i 2005.

Totalt ble det omdisponert 8779 dekar dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk i 2017, fordelt på 4025 dekar dyrka jord og 4754 dekar dyrkbar jord. Omdisponeringa av dyrkbar jord er også lavere enn de to foregående årene, men høyere enn i årene 2011 – 2014.

Omdisponert areal 2007-2017 Foto: Landbruksdirektoratet

Tallene rapporteres inn til SSB av kommunene. Tallene for omdisponering bygger på vedtatte reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven og enkeltsaker etter jordloven.

Utbygging av boliger og samferdselsformål overtar
Boligbygging var det formålet som tok mest dyrka jord ifjor – og sto for 39 prosent av den omdisponerte dyrka jorda. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur sto for 26 prosent av omdisponeringen, en nedgang fra året før da den representerte 44 prosent.

Omdisponert dyrka jord i 2017 fordelt på andre formål Foto: Landbruksdirektoratet
Nedbygging og omdisponering av landbrukseiendom til landbrukets egne bygninger og formål fremkommer ikke i KOSTRA-statistikken.

 

10 på topp kommuner 2017 Foto: LandbruksdirektoratetFortsatt pressområdene som bygger ned mest dyrka jord

Jordbruksarealet utgjør 3,7 prosent av landarealet, og de mest produktive arealene ligger gjerne i nærheten av tettsteder med stor vekst. Over halvparten av nedbyggingen skjer i og omkring tettsteder.

I 2017 ligger Møre og Romsdal på fylkestoppen med 734 dekar omdisponert dyrka jord. Deretter kommer Sør-Trøndelag som omdisponerte 672 dekar dyrka jord, Akershus/Oslo 541, Hordaland og Rogaland henholdsvis 271 og 255 dekar.

Molde kommune topper kommunelisten med 347 dekar omdisponert dyrka jord. Dette skyldes primært utbygging av E39. Slike prosjekter gir ofte store utslag på statistikken.

Se listen over "topp 100" kommuner

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadig mer areal godkjennes for nydyrking
Det ble godkjent 22 702 dekar for nydyrking i 2017, en økning på ca. 5 prosent fra året før. Det vil si at trenden med økt godkjent areal for nydyrking fortsetter. Tallet har ikke vært høyere siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005. Sist tallene for godkjent nydyrking av areal hadde en topp var i 2010. Dette var forrige gang et forslag om forbud mot nydyrking av myr var ute på høring.

Godkjent nydyrkingsareal 2017 Foto: Landbruksdirektoratet

I Norge har vi omtrent 12,5 millioner dekar dyrkbar jord som ved oppdyrking kan oppfylle kravet til fulldyrka jord. Dette kan for eksempel være arealer av skog, myr eller torvmark. Det er imidlertid kun en liten andel av den dyrkbare jorda som kan dyrkes opp til matkornproduksjon, da det meste av dyrkningspotensialet i de beste klimasonene allerede er tatt i bruk. Det er derfor viktig å huske på at nedbygging av dyrka jord i liten grad kan erstattes gjennom nydyrking.

Du finner mer informasjon om KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) og landbruk hos SSB

 

 

Foto på forsiden: Landbruksdirektoratet

Kontaktperson

Mer om temaet