Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Drenering - hvordan søke?

Maskiner på jordet jobber med drenering. (Copyright: Svein Skøyen)

Søknad skal sendes til kommunen der arealet som skal dreneres ligger, en søknad per kommune. Søknad om tiltak på ulike landbrukseiendommer må sendes som separate søknader.

Den enkelte kommune fastsetter søknadsfrist.

Det skal søkes på eget skjema, som du finner i menyen til venstre.

Med søknaden må det leveres plan for dreneringen med kart, og med beskrivelse av tiltaket, samt miljøvurdering av tiltaket.

 • Hvem kan søke om tilskudd?

  Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

 • Nytt digitalt søknads- og saksbehandlingssystem i 2019

  Fra og med 2019 skal ny digital løsning benyttes. Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. Løsningen er tilgjengelig fra 9. februar 2019.

 • Hva skjer i søknadsbehandlingen?

  Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Tiltak der dreneringen både gir økt jordbruksproduksjon og reduserer faren for vannforurensning vil bli prioritert.

  Dersom dreneringstiltaket kan berøre automatisk fredete kulturminner, må også regional kulturminnemyndighet vurdere søknaden. Kommunen vil da innhente uttalelse fra kulturminneforvaltningen. I enkelte saker kan det være nødvendig med en arkeologisk registrering før kulturminneforvaltningen kan uttale seg endelig. Hvis arealet du søker om tilskudd til utgjør mindre enn 100 dekar, dekker staten alle utgifter til arkeologiske undersøkelser.

  Brosjyra Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark utgitt av Riksantikvaren 2014, gir råd om spor du kan se etter ved jordarbeiding, drenering, mm. Den informerer også om hva du skal gjøre ved arkeologiske funn i jorda. Kontakt gjerne Riksantikvaren for å få tilsendt brosjyra: postmottak@ra.no