Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Drenering med Rådahlshjul (Copyright: Atle Hauge, NIBIO)

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.


Fra og med 2019 skal ny digital løsning benyttes. 
Løsningen er tilgjengelig fra 9. februar 2019.

 • Regelverk og avsatte midler

  Landbruks- og matdepartementet fastsatte i 2013 forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

  Det er i jordbruksavtalen avsatt 58 millioner kroner for 2019. Midlene fordeles fylkesvis etter areal, hvor det skal legges større vekt på arealer med korn, poteter og grønnsaker enn andre arealer (gras).

 • Hvem kan søke om tilskudd?

  Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

 • Om tilskuddet og dreneringstiltakene

  Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er fra 1. januar 2016 unntatt vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.

  Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner.

  Tilskudd kan ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

  Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar fra 1. juli 2017. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

  Det kan gis tilskudd til følgende dreneringstiltak:

  Tiltak:

  Hva menes med tiltaket:

  Systematisk grøfting

   

  Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom grøftene) som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet.

  Profilering

   

  Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning av arealet.

  Omgraving

   

  Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevne.

  Annen grøfting (usystematisk)

  Usystematisk og tilfeldig grøfting /drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet.

  Avskjæringsgrøfting

  Grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra overforliggende arealer inn på jordbruksarealet.

 • Faglig veiledning

  Publikasjoner


  Nettsider