Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Drenering av jordbruksjord

Drenering med Rådahlshjul (Copyright: Atle Hauge, NIBIO)

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord

  Formål

  Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

  Vilkår

  Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er unntatt fra vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.

  Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

  Tilskuddssatser

  Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

 • Hvem kan søke?

  Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

 • Hvilke dreneringstiltak gir rett til tilskudd?

  Det kan gis tilskudd til følgende dreneringstiltak:

  Tiltak:

  Hva menes med tiltaket:

  Systematisk grøfting 

   

  Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom grøftene) som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet.

  Profilering

   

  Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning av arealet.

  Omgraving

   

  Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevne.

  Annen grøfting (usystematisk)

  Usystematisk og tilfeldig grøfting /drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet.

  Avskjæringsgrøfting 

  Grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra overforliggende arealer inn på jordbruksarealet.

 • Hvordan søke?

  Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn.

  Hva gjør du i søknaden?

  I søknaden skal du beskrive dreneringsarbeidet og velge dreneringstiltak du planlegger å gjennomføre inkludert plan for dreneringen. I tillegg skal du svare på spørsmål om kulturminner, naturmangfold og avrenning.

  Du må laste opp kart med grøfteskisse (obligatorisk). I tillegg kan det være aktuelt at du blant annet laster opp følgende vedlegg (ikke obligatoriske):

  • avtale med eier om å gjennomføre tiltaket
  • dokumentasjon av tidligere drenering eller planering
  • detaljert kostnadsoverslag

  I søknaden kan du få en foreløpig beregning av tilskuddet.

  Instruksjonsfilm

  Her er en instruksjonsfilm som steg for steg viser deg hvordan du skal fylle ut den elektroniske søknaden:
  Lenke til filmen

  Trenger du mer hjelp?

  Spørsmål om tilskuddsordningen skal du rette til kommunen.

  Ta kontakt med support@landbruksdirektoratet.no ved tekniske spørsmål om søknadsskjemaet.

 • Søknadsfrist

  Kommunen fastsetter søknadsfrist.

 • Hva skjer i søknadsbehandlingen?

  Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Tiltak der dreneringen både gir økt jordbruksproduksjon og reduserer faren for vannforurensning vil bli prioritert.

  Dersom dreneringstiltaket kan berøre automatisk fredete kulturminner, må også regional kulturminnemyndighet vurdere søknaden. Kommunen vil da innhente uttalelse fra kulturminneforvaltningen. I enkelte saker kan det være nødvendig med en arkeologisk registrering før kulturminneforvaltningen kan uttale seg endelig. Hvis arealet du søker om tilskudd til utgjør mindre enn 100 dekar, dekker staten alle utgifter til arkeologiske undersøkelser.

  Brosjyra Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark utgitt av Riksantikvaren 2014, gir råd om spor du kan se etter ved jordarbeiding, drenering, mm. Den informerer også om hva du skal gjøre ved arkeologiske funn i jorda. Kontakt gjerne Riksantikvaren for å få tilsendt brosjyra: postmottak@ra.no

 • Hvordan rapportere og be om utbetaling?

  Om du får innvilget tilskudd, blir pengene først utbetalt etter at dreneringsarbeidet er utført og du har bedt om å få utbetalt tilskuddet. Du finner krav til dokumentasjon og rapportering i tilskuddsbrevet.

  Du kan be om utbetaling etter hvert som deler av tiltaket er utført (delutbetaling). Imidlertid skal du fortrinnsvis be om utbetaling når hele tiltaket er utført (sluttutbetaling).

  Du rapporterer om dreneringsarbeidet og ber om å få utbetalt tilskuddet på elektronisk skjema i Altinn.

  Hva gjør du når du skal rapportere om arbeidet og be om å få utbetalt tilskuddet?

  I utbetalingsanmodningen skal du blant annet registrere summen av medgåtte kostnader til materialer og arbeid. I tillegg må du dokumentere arbeidet som er gjort.

  Obligatoriske opplysninger i to vedlegg
  Du skal benytte rapporteringsskjema fra Landbruksdirektoratet.
  Bruk denne malen for bokmål eller denne malen for nynorsk. Last ned malen på PC, fyll ut og lagre, og last opp dokumentet.

  Du skal laste opp grøftekart som er i samsvar med krav til slike kart i tilskuddsbrevet.

  Andre vedlegg (ikke obligatoriske)
  Du kan laste opp aktuell tilleggsdokumentasjon. Det kan f.eks. være:

  • faktura fra entreprenør eller andre aktører
  • kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell


  Brukerveiledning for digital utbetalingsanmodning i Altinn

  Du kan sende utbetalingsanmodningen digitalt via Altinn. Her er veiledningen som viser deg hvordan du skal registrere den digitale utbetalingsanmodningen.

  Trenger du mer hjelp?

  Spørsmål om tilskuddsordningen skal du rette til kommunen.

  Ta kontakt med support@landbruksdirektoratet.no ved tekniske spørsmål om skjemaet.

 • For saksbehandler

 • Faglig veiledning

  Publikasjoner


  Nettsider